Opravy a rekonstrukce rozváděčů nn

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V posledních letech probíhají v řadách elektrotechniků poměrně široké diskuze o tom, co a kdo může provádět a měnit ve stávajících provozovaných elektrických rozváděčích nn a jaké důsledky vyplývají z legislativy pro osoby, které do rozváděče nějakým způsobem zasáhnou.

Tuto diskuzi vyvolalo především Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. vydané k zákonu o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh č. 90/2016 Sb.

NV 118/2016 Sb. definuje pojem výrobek a jeho uvedení na trh. Vyplývá z něj, že elektrický rozváděč je výrobkem a podle toho se k němu také musí přistupovat nejen při jeho dodání a instalaci, ale i po celou dobu jeho životnosti.
Legislativa nám dále říká, že za bezpečnost výrobku (uvedeného na trh dle zák. 90/2016 - označeného CE a je k němu výrobcem vypracováno EU prohlášení o shodě) odpovídá výrobce po celou dobu jeho životnosti. Výrobky tedy lze pouze opravovat, jinak (při úpravě nebo rekonstrukci) se stáváme jejich výrobcem. Dále je potřeba si uvědomit, že výrobce musí provést ověření návrhu a kusové ověření. To znamená, že pokud subjekt jiný než původní výrobce provede do rozváděče zásah, který není jen pouhou opravou, stává se výrobcem a je povinen splnit veškerou legislativu jako u nového rozváděče – dle ČSN EN 61439 (EU prohlášení o shodě, štítek, charakteristiky rozhraní, návod k použití … - dle jednotlivých částí této normy).
Vzhledem k výše uvedenému při zásahu do rozváděče doporučujeme v dokumentaci přesně definovat, zda se jedná o opravu nebo úpravu (rekonstrukci) rozváděče – jednotně ve veškeré dokumentaci. Toto určení je následně podkladem pro provedení revize. Rovněž je vhodné zdokumentovat stav zařízení před a po provedených pracích. Při provádění opravy je pak nutno dodržovat všechny požadavky původních norem, tzn. neposuzovat rozváděč podle norem stávajících – v případě opravy v rozváděči zůstává štítek a rozváděč tedy musí odpovídat normám platným v době výroby rozváděče uvedené na tomto štítku.
A co je vlastně možné považovat za opravu a co už za úpravu, popř. rekonstrukci rozváděče? V naší legislativě existuje pro pojem „oprava“ několik definicí, které si v zásadě nijak neodporují. Dle mého názoru nejlépe „opravu“ vystihuje § 47 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve kterém se píše: „Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.“ V dalším z bodů je pak definováno: „Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do majetku …, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů …“.
Vedle toho jsme si (v OEZ) již dříve definovali pojmy „Náhrada a Retrofit“ jako „Výměna dříve vyráběného přístroje přístrojem novým bez nutnosti zásahu do konstrukce elektrického rozváděče.“ (Retrofitem pak nazýváme takový druh náhrady dříve vyráběného přístroje, ke které je potřeba určité speciální odborné znalosti a dovednosti a není ji schopen spolehlivě vykonat běžný, nezaškolený elektrikář. Zpravidla se týká jističů nad 630 A.) Z toho vyplývá, že v případě náhrad a retrofitů se ve většině případů jedná o opravu. Abychom si byli úplně jisti, vznesli jsme (prostřednictvím Ing. Jiřího Horáka, který se problematice oprav a úprav elektrických zařízení aktivně věnuje) dotaz na TIČR a shodli se na následujícím: O opravu se jedná při náhradě jističe se stejným nebo nižším jmenovitým proudem, stejně jako při výměně výsuvného provedení jističe za pevné a naopak, pokud však nedojde k navýšení tepelných ztrát v rozváděči.
Ke zvážení pak zůstává případné doplnění signalizačních a ovládacích obvodů (motorové a ruční pohony, napěťové a podpěťové spouště, signalizační kontakty, popř. komunikace). Z pohledu elektrotechnických vlastností by nemělo dojít k žádné podstatné změně, která by ovlivnila parametry rozváděče. Otázkou ale je, zda by to, např. v případě soudního sporu, někdo neposuzoval za technické zhodnocení. V případě pochybností proto doporučujeme obrátit se s konkrétním dotazem na TIČR.
Společnost OEZ nabízí pro řešení oprav elektrických rozváděčů a náhrad dříve vyráběných přístrojů několik praktických pomůcek. Nejjednodušším a přitom i nejdostupnějším nástrojem je web www.oez.cz, na kterém najdete hned po otevření hlavní stránky v horní liště záložku NÁHRADA STARŠÍCH TYPŮ (obr. 1). Po rozkliknutí se dostanete do seznamu již nevyráběných produktů seřazených dle produktových skupin od modulárních přístrojů přes kompaktní a vzduchové jističe až po pojistky, pojistkové odpínače, ale i rozvodnice a rozváděčové skříně. Kliknutím na konkrétní dříve vyráběný přístroj se pak dostanete kromě doporučené náhrady i k původní katalogové dokumentaci, a to i několik desítek let starých produktů a tím i k jejich technickým parametrům, jejichž znalost je často pro náhradu nezbytná.

opravy rozvadecu 2019 1
Dalšími z užitečných pomocníků pro náhrady dříve vyráběných přístrojů, zejména kompaktních a vzduchových jističů, jsou Konfigurátor OEZ a výpočtový program Sichr, dostupné v registrované části našich webových stránek Modrá planeta. (V registrované z důvodu získání kontaktu pro zasílání aktualizací těchto programů). Pomocí Konfigurátoru OEZ lze jednoduchým způsobem vytipovat jistič, kterým mohu nahradit jistič původní, pomocí výpočtového programu Sichr pak zajistit správné nastavení vypínací charakteristiky nového jističe.
Nyní si popišme postup, jak optimálně postupovat v případě náhrad jističů do 630 A. Konstruktéři OEZ připravili jednoduché náhrady jističů J2RU, J21U, BA51.33, BA511.33, BA51.37, BA511.37, J2UX a BA511.39 pomocí zkušebnou ověřených připojovacích a montážních sad jističi BC160, BD250 a BH630.

Praktický výběr náhrady starého jističe za nový jistič

Pro příklad budeme nahrazovat jistič typu J2UX50M2496 400 A (přední přívod, motorová charakteristika, napěťová spoušť, pomocné kontakty a elektromagnetický pohon) jističem BH630. Pro správný výběr nového jističe potřebujeme znát přesné typové označení a jmenovitý proud jističe původního. Po otevření Konfigurátoru OEZ a kliknutí na ikonu „Modeion“ se v horní liště objeví „Náhrada starších jističů“. Klikneme na tento nápis a rozbalí se nám nová stránka (obr. 2 ), kde do prvních dvou polí vyplníme přesný typ a jmenovitý proud původního jističe.

opravy rozvadecu 2019 2
Následně můžeme kliknout na „2. zobrazte popis“, čímž se nám objeví slovní popis konfigurace původního jističe. Dále, v případech, kdy je možné pro náhradu použít více typů jističů, klikneme na rozbalovací menu „3. vyberte náhradu“ a vybereme z nabízených jističů. (Pravděpodobně ten nejmenší nabízený; větší, pokud bychom plánovali posílení obvodu). Kromě přesného typového značení je na této stránce nejdůležitější „4. převod na Modeion“. Další, kontrolní hlášení pouze odklikneme a dále už se můžeme pohybovat v jednotlivých záložkách (obr. 3 až 6) od „Typ přístroje“ až po „Seznam dílů“, umístěných v dolní části obrazovky a pouze kontrolovat, jestli za nás konfigurátor odvedl dobrou práci.

opravy rozvadecu 2019 3

opravy rozvadecu 2019 4

opravy rozvadecu 2019 5

opravy rozvadecu 2019 6
Seznam dílů lze vyexportovat do tabulky v excelu a použít například jako podklad pro objednávku.

Nastavení vypínací charakteristiky nového jističe

Nový jistič máme vybraný a nyní, pro nastavení vypínací charakteristiky, si vezmeme k ruce druhého pomocníka, výpočtový program Sichr. Po spuštění programu klikneme na libovolnou pozici větve, čímž se nám zobrazí základní nabídka, ve které až úplně dole najdeme „Dříve vyráběné přístroje“ (obr. 7). Dále pokračujeme přes menu „Jistič (In=12,5-6300A)“ a klikneme na hledaný typ dříve vyráběného jističe, v našem případě na „J2UX…(In=160-630A)“.

opravy rozvadecu 2019 7
V tabulce zaklikneme Typ „J2UX-M“ a Jmenovitý proud „400 A“ (obr. 8), čímž máme hotovou specifikaci původního jističe a v sekci „Charakteristiky“ se nám automaticky zobrazí průběh vypínací charakteristiky původního jističe. V horní části tabulky klikneme na „Připojit“.

opravy rozvadecu 2019 8
V dalším kroku klikneme na libovolnou další pozici větve obvodu a přes menu se dostaneme až na jistič, který nám vybral Konfigurátor OEZ, Modeion BH630. V souladu s konfigurací vybereme spoušť „MTV8 – motory“ (obr. 9) a zaklikneme proudový rozsah do 400 A. Následně klikáním na jednotlivé ovládací prvky přímo na zobrazené nadproudové spoušti tuto nastavíme tak, aby se nám charakteristiky původního jističe a jističe nového co nejvíce překrývaly (obr. 10). Jakmile tak máme nastaveno, dáme opět připojit.

opravy rozvadecu 2019 9
Nyní můžeme přejít přes „Zobrazit“ na „Přehled parametrů a výpočtů“ a kliknutím na ikonu „Nastavení nadproudových spouští“ získáme export textového výpisu parametrů nového jističe, nastavení nadproudové spouště, včetně jejího zobrazení s nastavenými prvky a zobrazení vypínací charakteristiky nového jističe (obr. 11).

opravy rozvadecu 2019 10
Tento vyexportovaný dokument pak můžeme vytisknout a předat pracovníkovi, který bude vlastní náhradu provádět. Zručný elektrikář zvládne výměnu jističe do 30 min.
Pro náhrady jističů nad 630 A, tzv. retrofity, máme rovněž připraveny autorizovanou zkušebnou ověřené připojovací a montážní sady. (Výjimkou, z pohledu jmenovitého proudu, jsou vzduchové jističe AMT, které byly vyráběny do hodnoty právě 630 A, ovšem jejich náhrada není zcela jednoduchá, a proto jsme je rovněž zařadili do této skupiny). Pomocí retrofitových sad umíme nahrazovat jističe AMT., VMT., J2Z..T, AR.. a ARV.. kompaktními jističi BL1000, BL1600 a vzduchovými jističi ARION.

opravy rozvadecu 2019 11

Ukázky retofitů

Jak takový retrofit vypadá, můžete vidět na obrázcích 12 až 15.

opravy rozvadecu 2019 12

opravy rozvadecu 2019 13

opravy rozvadecu 2019 14

opravy rozvadecu 2019 15

Při náhradách těchto přístrojů je důležitá přesná identifikace původního jističe a způsob jeho připojení ve stávajícím rozváděči. Zanedbatelný určitě není ani čas výměny jističe, tedy doba odstávky zařízení a objektů, které vyměňovaný přístroj jistí. Naše servisní oddělení se retrofity zabývají téměř 20 let a jednodušší výměny zvládají do 2 hod., ty složitější pak spolehlivě do 3 hod. Aby výměna i Vašeho jističe proběhla bez problémů, rychle, profesionálně a byly splněny veškeré normativní požadavky, doporučujeme Vám obrátit se na oddělení Servisních služeb OEZ na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., popř. na některého z našich certifikovaných smluvních partnerů uvedených na stránkách www.oez.cz v sekci SLUŽBY A SERVIS.

Řekli jsme si, že elektrický rozváděč je výrobkem a tak k němu musíme přistupovat nejen při instalaci, ale po celou dobu jeho životnosti. Víme, co lze považovat za opravu, co za úpravu rozváděče, a že u náhrad a retrofitů jističů se ve většině případů jedná o opravu. Náhrady jističů do 630 A zpravidla zvládne zručný elektrikář a jako pomocníka pro výběr jističe nabízíme Konfigurátor OEZ, pro nastavení nadproudové spouště pak výpočtový program Sichr. V případě retrofitů jističů nad 630 A se s důvěrou obraťte na Servisní služby OEZ, popř. na některého z našich smluvních partnerů. Vsaďte na odborníky!

OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad
Tel.: +420 465 672 111
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.oez.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku