Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2023/1230

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Rada Evropské unie na konci června přijala nové nařízení o strojních zařízeních 2023/1230 ze dne 14. června 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS.

Navržený právní předpis aktualizuje původní směrnici 2006/42/ES z roku 2006 formou nařízení. Nové znění slaďuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost strojních zařízení v EU, prosazuje volný pohyb strojních zařízení a zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti pracovníků a občanů.

Tato směrnice definuje pouze obecné základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost, doplněné řadou zvláštních požadavků pro určité kategorie strojních zařízení. Aby se výrobcům usnadnilo prokazování shody s těmito základními požadavky a aby bylo možné ověřit shodu se základními požadavky, je žádoucí mít na evropské úrovni harmonizované normy týkající se prevence rizik, která vyplývají z návrhu a konstrukce strojních zařízení.

Směrnice se vztahuje na následující výrobky

a) strojní zařízení:

 • soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití,
 • soubor uvedený v první odrážce, kterému chybí pouze ty součásti, které jej spojují s místem použití nebo se zdroji energie či pohybu,
 • soubor uvedený v první nebo druhé odrážce, který je připraven k instalaci a je schopen fungovat až po namontování na dopravní prostředek nebo po instalaci v budově nebo na konstrukci,
 • soubory strojních zařízení uvedené v první, druhé nebo třetí odrážce nebo neúplná strojní zařízení podle písmene g), které jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány a ovládány tak, aby pracovaly jako integrovaný celek,
 • soubor spojených částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, které jsou vzájemně spojeny za účelem zvedání břemen a jejichž jediným zdrojem energie je přímo vynaložená lidská síla;

b) „vyměnitelným přídavným zařízením“ zařízení, které po uvedení strojního zařízení nebo traktoru do provozu je k tomuto strojnímu zařízení nebo traktoru připojeno samotnou obsluhou za účelem pozměnění jeho funkce nebo přidání nové funkce, přičemž toto zařízení není nástrojem.

strojirenska smernice 2023 1

c) „bezpečnostní součástí“ součást:

 • která plní bezpečnostní funkci,
 • která se uvádí na trh samostatně,
 • jejíž selhání nebo chybná funkce ohrožuje bezpečnost osob a
 • která není nezbytná k tomu, aby strojní zařízení fungovalo, nebo pomocí níž je možno nahradit běžné součásti nezbytné pro fungování strojního zařízení.

Orientační seznam bezpečnostních součástí, který lze aktualizovat v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. a), je uveden v příloze V;

d) „příslušenstvím pro zdvihání“ součást nebo zařízení, které není připojeno ke zdvihacímu strojnímu zařízení, které umožňuje přichycení břemene a které se nachází mezi strojním zařízením a břemenem či na samotném břemeni, nebo které je určeno k tomu, aby tvořilo nedílnou součást břemene, a které se uvádí na trh samostatně; za příslušenství pro zdvihání se považují rovněž vázací prostředky a jejich součásti.

e) „řetězy, lany a popruhy“ řetězy, lana a popruhy, které jsou navrženy a konstruovány pro účely zvedání jako součást stroje nebo příslušenství pro zdvihání.

f) „snímatelným mechanickým převodovým zařízením“ snímatelná součást k přenosu energie mezi samojízdným strojním zařízením nebo traktorem a jiným strojem, která spojuje první pevné ložisko obou strojů. Pokud se uvádí na trh s ochranným krytem, považuje se za jeden výrobek.

g) „neúplným strojním zařízením“ soubor, který je téměř strojním zařízením, ale který sám o sobě nemůže plnit určitou funkci. Neúplným strojním zařízením je poháněcí systém. Neúplné strojní zařízení je určeno pouze k zabudování do jiného strojního zařízení nebo jiného neúplného strojního zařízení či zařízení nebo ke smontování s nimi, čímž se vytvoří strojní zařízení, na něž se vztahuje tato směrnice.

Požadavky na shodu a na dokumentaci

Přijaté nařízení stanovuje povinnost posouzení shody třetí stranou pro šest kategorií „vysoce rizikových“ strojních zařízení.
Bezpečnostní informace budou muset být poskytovány u každého výrobku, ale nařízení v souladu s digitální transformací stanoví, že standardní variantou bude digitální návod. Návod v tištěné podobě zůstane i nadále možností pro zákazníky, kteří o něj požádají.

Souvislosti

Směrnice o strojních zařízeních z roku 2006 je jedním z hlavních legislativních textů upravujících na úrovni EU harmonizaci základních požadavků na strojní zařízení z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti. Nové nařízení 2023/1230 ze dne 14. června 2023 stanoví právní rámec pro uvádění bezpečných strojních zařízení na trh Unie a bude se vztahovat na nová rizika spojená s nově vznikajícími technologiemi. Nařízení rovněž zaručuje právní jistotu tím, že vyjasňuje oblast působnosti nařízení. Zahrnuje například malá vozidla pro osobní použití nebo lehká elektrická vozidla, jako jsou elektrické koloběžky a elektrokola, jelikož jsou široce využívány a mohly by být pro uživatele potenciálně nebezpečné.

strojirenska smernice 2023 2

Další postup

Členské státy a hospodářské subjekty budou mít 42 měsíců, než pravidla nového nařízení začnou platit. Použije se ode dne 14. ledna 2027.
Tyto články se však použijí od následujících dní:

 • a) články 26 až 42 ode dne 14. ledna 2024;
 • b) čl. 50 odst. 1 ode dne 14. října 2023;
 • c) čl. 6 odst. 7 a články 48 a 52 ode dne 13. července 2023;
 • d) čl. 6 odst. 2 až 6, 8 a 11, článek 47 a čl. 53 odst. 3 ode dne 14. července 2024.

Nejzásadnější je prozatím tedy bod c), kde se uvádí, že kategorie strojních zařízení nebo souvisejících výrobků se zařadí do části A přílohy I, pokud podle posouzení uvedeného v odstavci 4 a s přihlédnutím k dostupným informacím, včetně údajů uvedených v odstavci 5, představuje závažné inherentní potenciální riziko a je splněna jedna nebo více z těchto podmínek:

 • a) neexistují harmonizované normy nebo společné specifikace vztahující se na příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost;
 • b) existují zbytková rizika, včetně rizik, která by podle výrobce mohla být snížena zvláštním proškolením nebo použitím osobních ochranných prostředků, a údaje a informace uvedené v odstavci 5 prokazují, že
  v souvislosti s těmito zbytkovými riziky dochází k opakovanému výskytu podobných vážných nebo smrtelných nehod nebo újmy na zdraví;
 • c) existují údaje a informace, které podle Komise prokazují opakované nesprávné uplatňování příslušných harmonizovaných norem nebo společných specifikací, u něhož nevedly vykonané činnosti dozoru nad trhem v přiměřené době k významnému zlepšení situace na trhu;
 • d) v rámci stávajících metod posuzování rizik existuje v souvislosti s novými kategoriemi strojních zařízení nebo technologiemi stupeň nejistoty.

Jakákoli jiná kategorie strojních zařízení nebo souvisejících výrobků, která podle uvedeného posouzení představuje závažné inherentní potenciální riziko, ale nesplňuje jednu nebo více podmínek uvedených v písmenech a) až d), se zařadí do části B přílohy I.
Kompletní znění nové strojírenské směrnice si můžete stáhnout zde.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku