Požadavky na hlavní vypínač u strojního zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Hlavní vypínač musí být použit pro každé elektrické napájení stroje (strojů) a pro každý vestavěný elektrický napájecí zdroj. Napájení může být připojeno přímo k hlavnímu vypínači stroje nebo k hlavnímu vypínači napájecího systému stroje.

V případě použití dvou nebo více hlavních vypínačů musí být rovněž použito ochranné blokování pro jejich správnou funkci, aby se zabránilo nebezpečnému stavu, včetně poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku.

Typ hlavního vypínače

Jako hlavní vypínač musí být použit jeden z těchto typů:

 • a) odpínač, s pojistkami nebo bez nich, podle ČSN EN IEC 60947-3 ed. 4, kategorie užití AC-23B nebo DC-23B;
 • b) řídicí a ochranný spínací přístroj vhodný pro bezpečné odpojení podle normy ČSN EN 60947-6-2 ed. 2;
 • c) jistič vhodný pro bezpečné odpojení podle ČSN EN 60947-2 ed. 4;
 • d) jakýkoliv jiný spínací přístroj odpovídající normě výrobku IEC pro tento přístroj, který splňuje požadavky na bezpečné odpojení a vhodnou kategorii užití a/nebo specifikované požadavky na odolnost definované v normě výrobku;
 • e) zásuvkové spojení pro elektrické napájení ohebným kabelem.

hlavni vypinac 2021 1

Požadavky na hlavní vypínač

Je-li hlavní vypínač jedním z typů stanovených výše, musí splňovat všechny následující požadavky:

 • musí bezpečně odpojit elektrické zařízení od elektrického napájení a mít jednu polohu VYPNUTO (odpojeno)
  a jednu polohu ZAPNUTO s označením „O“ a „I“ (značky IEC 60417-5008 (DB:2002-10) a IEC 60417-5007 (DB:2002-10));
 • musí mít viditelnou mezeru mezi kontakty nebo ukazatel polohy, který nemůže indikovat polohu VYPNUTO (odpojeno), dokud nejsou všechny kontakty skutečně rozpojené a nejsou splněny požadavky na funkci bezpečného odpojení;
 • musí mít ovládací prostředky;
 • musí být vybaven prostředky umožňujícími jeho zablokování v poloze VYPNUTO (odpojeno). Je-li hlavní vypínač takto zablokován, musí být zabráněno jak dálkovému, tak místnímu zapnutí;
 • musí odpojovat všechny živé vodiče napájecího obvodu. V případě napájecích sítí TN však nulový vodič může nebo nemusí být odpojen, s výjimkou zemí, kde je odpojení nulového vodiče (pokud je použit) povinné;
 • musí mít vypínací schopnost dostatečnou pro přerušení proudu největšího motoru v zabrzděném stavu spolu se součtem normálních provozních proudů všech ostatních motorů a ostatních zátěží. Vypočítaná vypínací schopnost může být snížena použitím ověřeného činitele diverzity (rozlišnosti). Pokud je motor (motory) napájen měničem (měniči) nebo podobnými přístroji, má vzít výpočet v úvahu možný vliv na požadovanou vypínací schopnost.

Je-li hlavním vypínačem zásuvkové spojení, musí splňovat požadavky uvedené v normě ČSN EN 60204-1 ed. 3, čl. 13.4.5 a musí mít vypínací schopnost nebo být vzájemně blokován se spínacím přístrojem, který má vypínací schopnost dostatečnou pro přerušení proudu největšího motoru v zabrzděném stavu spolu se součtem normálních provozních proudů všech ostatních motorů a ostatních zátěží. Vypočítaná vypínací schopnost může být snížena použitím ověřeného činitele diverzity (rozlišnosti). Je-li blokovaný spínací přístroj ovládaný elektricky (například stykač), musí mít vhodnou kategorii užití. Pokud je motor (motory) napájen měničem (měniči) nebo podobnými přístroji, má vzít výpočet v úvahu možný vliv na požadovanou vypínací schopnost.
Je-li hlavním vypínačem zásuvkové spojení, musí být použit spínací přístroj s vhodnou kategorií užití pro zapínání a vypínání stroje. Toho může být dosaženo použitím výše popsaného blokovaného spínacího přístroje.

hlavni vypinac 2021 1

Ovládací prostředky hlavního vypínače

Ovládací prostředky (například rukojeť) hlavního vypínače musí být umístěny na vnější straně krytu elektrického zařízení.
Výjimka: spínací přístroje se strojním ovládáním nemusí mít rukojeť na vnější straně krytu, pokud jsou pro vypnutí hlavního vypínače z vnější strany krytu použity jiné prostředky (například tlačítka).
Ovládací prostředky hlavního vypínače musí být snadno přístupné a musí být umístěny 0,6 m až 1,9 m nad obslužnou rovinou. Doporučuje se horní mez 1,7 m.
Pokud je vhodné zastavení kategorie 0, může být hlavní vypínač použit pro funkci nouzového zastavení, když je snadno přístupný pro pracovníka obsluhy a je typu a), b), c) nebo d). Zároveň musí splňovat požadavky týkající se barvy.
Pokud má být hlavní vypínač místně ovládán pro funkci nouzového vypnutí, musí být snadno přístupný a musí také splňovat požadavky týkající se barvy.
Pokud nejsou vnější ovládací prostředky určeny pro nouzové operace:

 • doporučuje se, aby byly v barvě ČERNÉ nebo ŠEDÉ;
 • může se použít dodatečný poklop nebo dveře, které lze snadno otevřít bez použití klíče nebo nástroje, například pro ochranu před podmínkami prostředí nebo mechanickým poškozením. Takový poklop/dveře musí zřetelně informovat, že poskytují přístup k ovládacím prostředkům. Toho lze dosáhnout například použitím příslušné značky IEC 60417-6169-1 (2012-08) (obr. 3) nebo IEC 60417-6169-2 (2012-08) (obr. 4).

hlavni vypinac 2021 3

hlavni vypinac 2021 4

Obvody představující výjimku

Hlavním vypínačem nemusí být odpojovány tyto obvody:

 • světelné obvody pro osvětlení potřebné při údržbě nebo opravě;
 • zásuvky určené výlučně pro připojení nástrojů a zařízení používaných pro opravy nebo údržbu (například ruční vrtačky, zkušební zařízení);
 • obvody podpěťové ochrany, které se používají pouze pro automatické vypínání v případě výpadku elektrického napájení;
 • obvody napájející zařízení, které má normálně zůstat kvůli správné funkci pod napětím (topná tělesa, programové paměti).

Doporučuje se však, aby takové obvody byly vybaveny vlastním odpojovacím přístrojem.
Řídicí obvody napájené přes jiný hlavní vypínač nemusí být bez ohledu na to, zda takový vypínač je umístěn v elektrickém zařízení nebo v jiném stroji nebo v jiném elektrickém zařízení, odpojovány hlavním vypínačem elektrického zařízení.
V případě, že obvody představující výjimku nejsou odpojovány hlavním vypínačem:

 • v blízkosti ovládacích prostředků hlavního vypínače musí být vhodně umístěn trvalý výstražný štítek (štítky) upozorňující na nebezpečí;
 • v návodu na údržbu musí být uvedeno příslušné upozornění a musí platit jeden nebo více následujících požadavků:
  – vodiče jsou označeny barvou se zřetelem na doporučení uvedené v čl. 13.2.4 normy ČSN EN 60204-1 ed. 3;
  – obvody představující výjimku jsou odděleny od ostatních obvodů;
  – obvody představující výjimku jsou označeny trvalým výstražným štítkem (štítky).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz listopad 2021

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2021

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Zajímavé odkazy

Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku