Informace o zpracování osobních údajů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

I. Správce osobních údajů

Bc. Jaroslav Bubeníček – ElektroPrůmysl.cz, se sídlem Holzova 2846/23, 628 00 Brno, IČ: 87713349, DIČ: CZ8108173579 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty v rámci online formulářů na zpravodajském portále www.elektroprumysl.cz, osobního jednání a vašeho dřívějšího souhlasu. Jedná se o:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • IP adresa (z ní lze vyčíst vaší geolokaci)
  • Verze internetového prohlížeče
  • Telefonní kontakt
  • Adresa

Jiné osobní údaje v této souvislosti nejsou zpracovávány.
Zdrojem uvedených osobních údajů byl přímý kontakt mezi Vámi a naším pracovníkem nebo Vámi vyplněný formulář na zpravodajském portále www.elektroprumysl.cz se zaškrtnutým informovaným souhlasem „Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR“.

III. Účel zpracování

Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je poskytování zdarma online časopisu ElektroPrůmysl.cz; zasílání informačních newsletterů s novinkami a za účelem evidence účastníků na školení pořádané správcem nebo klienty správce (partnery školení) z důvodu sdělování informací týkajících se školení.

IV. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce ve svém sídle pomocí IT prostředků, pověřenými pracovníky. Zpracování probíhá za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

V. Právní základ zpracování

Správce Vaše osobní údaje zpracovává v souladu se čl. 6 písm.1 odst. a) a f) Nařízení GDPR. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. 

VI. Doba uchování údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchování osobních údajů je správce vymaže.

VII. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR Vás informujeme, že máte právo uplatnit právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů, dále zda se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů nebo za neplnění povinností správce údajů plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

VIII. Závěrečné ustanovení

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.
V případě, že osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci zasílat časopis ElektroPrůmysl.cz nebo zasílat informační newslettery nebo provádět Vaše registrace na pořádané semináře.

Dne 16.5.2018
Za správce Bc. Jaroslav Bubeníček