Požadavky na revize elektrických zařízení ve výbušných atmosférách

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V prostředí, kde hrozí výbuch kvůli přítomnosti zapalitelných plynů, par nebo prachů, je zásadní důraz na bezpečnost. Elektrická zařízení, která v takovýchto podmínkách fungují, musejí splňovat přísné požadavky a pravidelně procházet revizemi, aby se minimalizovalo riziko vzniku výbuchu.

K provádění revizí musí být dostupná aktualizovaná dokumentace se záznamy o jakýchkoliv úpravách, která obsahuje:

 • a) klasifikaci nebezpečných prostorů a, je-li to uvedeno, úroveň ochrany zařízení (EPL) požadované pro každý prostor;
 • b) pro plyny: skupinu zařízení (IIA, IIB nebo IIC) a požadavek na teplotní třídu;
 • c) pro prachy: skupinu zařízení (IIIA, IIIB nebo IIIC) a požadavek na maximální povrchovou teplotu;
 • d) vlastnosti zařízení, např. provozní teploty, typ ochrany, krytí IP, korozní odolnost;
 • e) záznamy dostatečné k tomu, aby nevýbušné zařízení mohlo být udržováno v souladu s jeho typem ochrany, viz ČSN EN 60079-14 ed. 4;
 • f) kopie předchozí revizní zprávy v případě periodické revize;
 • g) kopii záznamů o dodatečné výchozí revizi, jak jsou popsány v ČSN EN 60079-14 ed. 4;
 • h) případná další dokumentace, která může být nezbytná, jak je uvedeno v normách ČSN EN 60079-14 ed. 4 a ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení.

Předtím než je provoz, zařízení nebo technologie uvedeno do provozu a spuštěno, musí být podrobeno výchozí revizi. Požadavky na výchozí revizi a další dodatečné požadavky jsou uvedeny v normě ČSN EN 60079-14 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací.
Pro zajištění, aby instalace byla udržována v uspokojivém stavu pro trvalé použití v nebezpečném prostoru, musí:

 • a) být prováděny periodické revize nebo
 • b) být zajištěn trvalý dozor odborného personálu a kde je to nutné, musí být prováděna údržba.

Po jakémkoliv nastaveni, preventivní údržbě, opravě, renovaci, úpravě nebo výměně se zařízeni nebo předmětné části musí podrobit prohlídce podle odpovídajících bodů uvedených v tabulkách 1, 2 a 3 normy ČSN EN 60079-17 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací.
Revizní činnosti musí být dostatečně nezávislé na jakýchkoliv požadavcích na okamžitou údržbu a/nebo jiné činnosti tak, aby nebyla zpochybněna spolehlivost jakýchkoliv nálezů ve zprávě z revize
Kdykoliv dojde k změně klasifikace prostoru nebo požadavků na úroveň ochrany zařízeni nebo pokud dojde k přemístěni zařízeni z jednoho místa na druhé, musí se provést kontrola, zda je typ ochrany
a teplotní třída (kde je to nutné) vhodná pro nové podmínky.
Jestliže je přistroj nebo zařízeni při prohlídce rozebráno, musí být věnována pozornost jejich zpětné montáži, aby se zajistila neporušenost jejich typu ochrany.

revize atex 2024 1

Ověřováni neoznačených zařízeni

Pokud chybí certifikační štítek nebo označeni nevýbušného elektrického zařízeni není čitelné, mohou být použity alternativní metody pro dohledáni údajů z certifikace pro dané zařízeni. Použitá metoda může zahrnovat: dodatečné identifikační štítky, které obsahuji jednoznačné číslo štítku, výrobní (sériové) číslo nebo odkaz na databázi instalovaných zařízeni. Metoda připojeni nebo připevněni štítku nesmí narušit zařízeni.
Inventární seznam a použitá metoda identifikačních štítku pro řízeni nevýbušných zařízeni musí umožňovat sledováni záměny zařízeni za náhradní nebo opravené zařízeni, které může mít odlišné certifikační označeni a údaje od původního zařízeni.

Posouzeni zařízeni ve starých instalacích

Pro existující zařízeni, u kterého není možno zjistit, zda bylo certifikováno pro použiti v prostorech s nebezpečím výbuchu, je nutné stanovit, zda je zařízeni vhodné pro dané použiti. Pro jeho správné provozováni a údržbu je nutné posouzeni specifikace zařízeni, aby se určilo, zda je zařízeni vhodné pro daný účel použiti v daném místě tak, aby se stanovil vhodný způsob revize a požadavky na údržbu. V těchto případech se má postupovat podle přílohy C normy ČSN EN 60079-17 ed. 4.

Typy revizi

Existuji dále uvedené typy revizi:

 • a) Výchozí revize se používá pro kontrolu správnosti vybraných typů ochrany a jejich instalace a provádí se jako detailní prohlídka. Požadavky jsou uvedeny v ČSN EN 60079-14 ed. 4.
 • b) Periodická revize může být vizuální, zběžná nebo detailní podle odpovídající tabulky 1, 2 a 3 normy ČSN EN 60079-17 ed. 4, nebo upravených tabulek podle 5.7, co je vhodné.
 • c) Výběrová revize může být vizuální, zběžná nebo detailní podle odpovídající tabulky 1, 2 a 3 normy ČSN EN 60079-17 ed. 4, nebo upravených tabulek podle 5.7, co je vhodné. Rozsah a složeni všech vzorků musí být volen podle účelu revize.
  Od výběrově revize se neočekává, že odhalí vady náhodné povahy, např. uvolněné spoje, ale má být použita pro zjištění vlivů okolního prostředí, vibrací, vlastních nedostatků (slabých míst) v konstrukci atd.
 • d) Při trvalém dozoru jsou využívány vizuální nebo zběžné prohlídky podle tabulek 1, 2 a 3 normy ČSN EN 60079-17 ed. 4 nebo upravených tabulek podle čl. 5.7 také normy ČSN EN 60079-17 ed. 4. Pokud instalace nejsou vhodné pro trvalý dozor, musí být podrobeny periodickým revizím.

Výsledky všech revizí musí být zaznamenány a mohou vést k požadavku na další činnost.

Kvalifikace personálu

Revize instalací musí být prováděná pouze zkušeným personálem (revizním technikem elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu), jehož výcvik zahrnoval rovněž školení k různým typům ochrany a instalačním postupům, z odpovídajících národních předpisů/ pravidel společnosti platných pro tyto instalace a všeobecných principů klasifikace prostorů. V pravidelných intervalech musí být prováděno pro tento personál vhodné opakovací vzdělávání nebo výcvik. O odpovídajících zkušenostech (praxi) a pravidelném výcviku musí být udržovány záznamy.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku