Kdy a proč se musí jistit osvětlení proudovými chrániči

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Osvětlení v moderních domácnostech, pracovištích a specifických prostorách, jako jsou koupelny, plavecké bazény či zábavní parky, musí splňovat přísné bezpečnostní normy, aby se minimalizovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

K tomuto účelu se používají proudové chrániče (RCD), které představují klíčovou součást ochranných opatření v elektrických instalacích. Tento článek poskytuje detailní přehled situací, kdy a proč je nutné osvětlení jistit proudovými chrániči podle platných norem.

Proudové chrániče detekují rozdíly mezi přívodním a odvodním proudem v elektrickém obvodu, což může indikovat únik elektrického proudu do země nebo do jiných nežádoucích cest. Tato situace může nastat například při poškození izolace vodičů nebo při přímém dotyku člověka s částmi pod napětím. Aktivace proudového chrániče a okamžité odpojení elektrického obvodu pak může zabránit vážným úrazům nebo požárům.
Napájet osvětlení přes proudové chrániče je vyžadováno ve všech následujících případech.
V případě rodinných domů, bytů a domácností, kde norma ČSN 33 2130 ed. 3 Změna Z1 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody, v čl. 5.2.9 uvádí, že každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální proud nepřekračuje 30 mA.
V případě bytů a obdobných prostor pro ubytování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, čl. 411.3.4 jsou uvedeny doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT, které stanovují, že v prostorech určených pro samostatnou domácnost musí být doplňková ochrana pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA, zajištěna pro AC koncové obvody napájející svítidla.
Pro osvětlení v prostorách se sprchou nebo vanou dle normy ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou, se v čl. 701.415.1 uvádí, že v místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem (proudovými chrániči) s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA.

rcd osvetleni 2024 1
V prostorách plaveckých bazénů a fontán dle normy ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány, je v čl. 702.410.2.101.2 mimo jiné uvedeno, že v zónách 0 a 1 lze použít pouze tato ochranná opatření: automatické odpojení od zdroje používající jako ochranného prvku proudového chrániče, jehož residuální vypínací proud nepřesahuje 30 mA a dále v čl. 702.410.3.101.3, že v zóně 2 plaveckých bazénů a přírodních vodních nádrží, jezer ve štěrkovnách a obdobných pobřežních prostorech lze použít tato ochranná opatření: automatické odpojení od zdroje (viz článek 411 HD 60364-4-41) používající jako ochranného prvku proudového chrániče, jehož residuální vypínací proud nepřesahuje 30 mA.
V prostorách se saunovými kamny podle normy ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny, čl. 703.412.5 musí být proudové obvody, kromě obvodu pro napájení saunových kamen, vybaveny doplňkovou ochranou, jedním či více proudovými chrániči se jmenovitým vybavovacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA.
Ve zdravotnických prostorách skupiny 1 podle normy ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory, čl. 710.411.4 musí být v koncových obvodech do 32 A včetně použity proudové chrániče se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA.
V případě předváděcích míst pro svítidla dle normy ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace, čl. 559.8 musí být ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena mimo jiné pomocí proudového chrániče, jehož jmenovitý vybavovací residuální proud nepřekračuje 30 mA, který zajistí jak automatické odpojení od zdroje dle článku 411, tak doplňkovou ochranu dle 415.1.
V případě osvětlení v nábytku dle normy ČSN 33 2000-7-713 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek, čl. 713.415.1.1 musí být elektrická instalace nábytku chráněna RCD se jmenovitým vybavovacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA.
Venkovní světelné instalace dle normy ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace, čl. 714.411.3.3 mezi které patří zařízení s vestavěným osvětlením v telefonních budkách, zastávkách autobusů, reklamních panelech, městských plánech a obdobná zařízení musí být vybavena doplňkovou ochranou, tvořenou proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA.
V zábavných zařízeních, stáncích, cirkusech, apod. dle ČSN 33 2000-7-740 Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech, čl. 740.412.5 musí mít všechny koncové obvody pro světlo, zásuvkové obvody do 32 A a všechny stolní přístroje připojené šňůrou nebo ohebným vodičem s napájecím proudem do 32 A doplňkovou ochranu proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA.
V případě dřevostaveb dle normy ČSN 33 2130 ed. 3, je v čl. 7.6.17 uvedeno, že je-li konstrukce rodinného domku či bytu zcela či částečně z hořlavého materiálu, pak přívod musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 300 mA v analogickém souladu s ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. Tento proudový chránič se obvykle umísťuje do bytové rozvodnice.
Zde je třeba upozornit i na požadavek normy ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje, která v čl. 532.2 Proudové chrániče (RCD) pro ochranu před rizikem požáru uvádí, že musí být používány proudové chrániče (RCD), jejichž jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 300 mA.
V případě rozvodů na hořlavých podkladech se postupuje podle normy ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich, kde se v čl. 5.2 uvádí, že u elektrických silových obvodů sítí TN a TT, kladených na hořlavé látky, musí být jako ochranného prvku před iniciací požáru elektroinstalací použito proudového chrániče se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem 300 mA.
Tam kde se skladují hořlavé hmoty dle normy ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla, čl. 422.3.9 písm. a) Prostory s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot (např. seníky) se koncové obvody a elektrické spotřebiče s výjimkou rozvodů uzavřených v krytech se stupněm ochrany alespoň IP4X musí být před izolačními poruchami chráněny v sítích TN a TT pomocí proudové chrániče se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem 300 mA.

rcd osvetleni 2024 2
Zemědělská a zahradnická zařízení dle normy ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení, čl. 705.411.1 udává, že obvody, bez ohledu na způsob uzemnění, musí být vybaveny proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA.
Dle normy ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště, čl. 718.559.101 je třeba dbát na to, že v prostorách občanské výstavby a pracovišť nesmí jeden proudový chránič chránit více jak jeden světelný obvod (neboli každý světelný obvod musí mít svůj samostatný proudový chránič, nesmí se použít chránič centrální).
Světelné obvody pro bezpečnostní účely se proudovými chrániči ani obloukovými ochrany chránit nesmí, protože při zvyšování teploty v podmínkách požáru mohou svodové proudy mezi vodiči vést k nežádoucímu vypnutí a ke ztrátě bezpečnosti. Tento požadavek je dán normou ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely, článkem 560.7.13.
Použití proudových chráničů v elektrických instalacích je zásadním bezpečnostním opatřením, které chrání před úrazem elektrickým proudem a předchází možnému vzniku požáru způsobeného elektrickými poruchami. Dodržování aktuálních norem a správná instalace a údržba těchto zařízení je nezbytná pro zajištění bezpečnosti osob a majetku.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku