Prostředí instalace rozváděčů nízkého napětí

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Prostředí instalace rozváděče stanoví podmínky okolního prostředí na místě instalace, přičemž podrobně popisuje pracovní podmínky, jako je přítomnost kapalin, cizích těles, mechanické nárazy, ultrafialové záření, korozivní látky, teploty, vlhkost, znečištění, nadmořská výška a EMC. Rozváděče odpovídající souboru norem ČSN EN 61439 jsou určeny pro používání za normálních provozních podmínek.

Pro každou uvažovanou podmínku je určena typická hodnota nebo jsou stanoveny alternativy. Kde jsou uvedeny alternativy, má uživatel specifikovat své potřeby. Tam, kde existují náročnější nebo jakékoliv zvláštní provozní podmínky, má uživatel o takových podmínkách informovat výrobce.

Typ umístění

Rozváděč může být specifikován jako vhodný pro buď, vnitřní, nebo venkovní umístění.
Volba vnitřního nebo venkovního umístění mění standardní podmínky pro ochranu před vniknutím pevných cizích těles nebo vody, vystavení ultrafialovému záření, teplotu okolí a relativní vlhkost. Může také měnit požadavky na vnější mechanické nárazy, korozi, stupeň znečištěním, nebo jakékoliv zvláštní provozní podmínky.
Uživatel má specifikovat, který typ umístění přichází v úvahu.

prostreni instalace roz 1

Ochrana před vniknutím pevných cizích těles a vody

Stupeň ochrany zajišťovaný kterýmkoliv rozváděčem před dotykem živých částí, vniknutím pevných cizích těles a vody, je vyjádřen kódem IP podle ČSN EN 60529.
Uživatel může specifikovat kód IP pro rozváděče vhodný pro svou aplikaci.
Stupeň ochrany krytého rozváděče bude nejméně IP 2X, po instalování podle pokynů výrobce. Stupeň ochrany zajišťovaný z čelní strany rozváděče s přístroji za přední stěnou bude nejméně IP XXB.
U pevných rozváděčů, u kterých v normálním provozu nedochází k náklonu, IP X2 neplatí. U rozváděčů pro venkovní použití, které nemají žádnou přídavnou ochranu, bude druhá charakteristická číslice nejméně 3.
U venkovních instalací je ochranné zastřešení příkladem přídavné ochrany.
Není-li stanoveno jinak, stupeň ochrany uvedený výrobcem platí pro kompletní rozváděč, který je instalovaný podle pokynů výrobce. Pokud rozváděč nemá stejný kód IP jako celek, výrobce stanoví kód IP pro jednotlivé části.
U rozváděčů s odnímatelnými částmi stupeň ochrany uvedený pro rozváděč normálně platí pro zapojenou polohu odnímatelných částí. Výrobce rozváděče musí uvést stupeň ochrany dosažený v jiných polohách a během přesunu mezi polohami.
Rozváděče s odnímatelnými částmi mohou být navrženy tak, aby stupeň ochrany, který platí pro zapojenou polohu, byl zachován ve zkušební a odpojené poloze a během přesunu z jedné polohy do druhé.
Pokud po odstranění odnímatelné části není možné zachovat původní stupeň ochrany, např. zavřením dveří, může uživatel specifikovat, jaká opatření mají být učiněna, aby byla zajištěna dostatečná ochrana. Taková dohoda může být nahrazena informacemi poskytnutými výrobcem rozváděče.

Vnější mechanické nárazy

Uživatel může specifikovat požadovaný kód (IK) ochrany proti mechanickým nárazům pro rozváděč podle ČSN EN 50102. Standardně není pro rozváděč stanoven žádný minimální požadavek.

Odolnost proti ultrafialovému záření

Skříně rozváděčů, které jsou konstruovány ze syntetického materiálu nebo vyrobeny z kovu, který je opatřen povlakem ze syntetického materiálu, jsou odolné proti ultrafialovému záření. Úroveň odolnosti je dostatečná pro uspokojivé funkční charakteristiky v mírných klimatech. Je-li rozváděč vystaven intenzivnímu slunečnímu světlu, uživatel má specifikovat svoje požadavky a dohodnout s výrobcem prostředky pro zajištění jakýchkoliv vyšších úrovní odolnosti proti ultrafialovému záření.

Odolnost proti korozi

Všechny rozváděče jsou navrženy tak, aby byly odolné proti korozi. Pro kovové části jsou dvě úrovně náročnosti:

 • náročnost A - vnitřní zařízení a vnitřní části venkovního zařízení, a
 • náročnost B - vnější části venkovního zařízení umístěné v normálních prostředích.

Pro venkovní zařízení, kde se vyžaduje výjimečně dlouhý provoz bez údržby, nebo kde převažují zvlášť těžké podmínky (například vystavení stříkající mořské vodě), může být nutná přídavná ochrana a/nebo opatření. Uživatel má specifikovat takové výjimečné požadavky a dohodnout s výrobcem prostředky pro zajištění dostatečné ochrany proti korozi.

Teplota okolního vzduchu

Rozváděče jsou navrženy tak, aby pracovaly v rozsahu teplot okolí:

 • Pro vnitřní instalace:
  - Spodní mezní hodnota -5 °C
  - Horní mezní hodnota 40 °C
  - Maximální denní průměr 35 °C
 • Pro venkovní instalace:
  - Spodní mezní hodnota -25 °C
  - Horní mezní hodnota 40 °C
  - Maximální denní průměr 35 °C

Pokud platí alternativní teploty, má je uživatel specifikovat.

Maximální relativní vlhkost

Rozváděče jsou navrženy tak, aby byly vhodné pro provoz v podmínkách s touto vlhkostí:

 • Pro vnitřní instalace:
  Horní mezní hodnota 50 % při 40 °C pro čistý vzduch.
  Vyšší relativní vlhkost může být dovolena při nižších teplotách, například 90 % při +20 °C. Bere se v úvahu mírná kondenzace, která se může občas vyskytnout v důsledku změn teploty.
 • Pro venkovní instalace:
  Horní mezní hodnota 100 % při 25 °C pro čistý vzduch Pokud platí alternativní podmínky, má je uživatel specifikovat.

Stupeň znečištění

Rozváděče jsou navrženy tak, aby snášely mírné úrovně atmosférického znečištění v provozu. Úroveň tolerance je definována stupněm znečištění a vztahuje se k úrovni a typu znečištění přípustného v prostředí, kde má být rozváděč instalován.
Ze stupně znečištění v prostředí instalace rozváděče na základě návrhu skříně výrobce odvodí stupeň znečištění v mikroprostředí uvnitř rozváděče, což je základem pro hodnocení vzdušných vzdáleností a povrchových cest a pro volbu vhodných přístrojů a součástí. Pro označení náročnosti jsou stanoveny následující čtyři stupně znečištění:

 • Stupeň znečištění 1:
  Nevyskytuje se žádné znečištění, nebo pouze suché, nevodivé znečištění. Znečištění nemá žádný vliv.
 • Stupeň znečištění 2:
  Vyskytuje se pouze nevodivé znečištění, příležitostně je však třeba počítat s dočasnou vodivostí způsobenou kondenzací.
 • Stupeň znečištění 3:
  Vyskytuje se vodivé znečištění nebo suché, nevodivé znečištění, které se může stát vodivým vlivem kondenzace.
 • Stupeň znečištění 4:
  Dochází k trvalé vodivosti v důsledku vodivého prachu, deště nebo vlhka způsobeného jinými příčinami.

Nestanoví-li však uživatel jinak, výrobce bude dodávat pro průmyslové aplikace rozváděče pro používání v prostředí instalace se stupněm znečištění 3 a pro použití v domácnosti a podobné aplikace pro prostředí instalace se stupněm znečištění 2, není-li dohodnuto jinak.
Uživatelé mají specifikovat, kdy jejich aplikace vyžaduje určitý stupeň znečištění, který se liší od standardní volby.

Nadmořská výška

Rozváděče jsou navrženy pro provoz v nadmořských výškách nižších nebo rovných 2000 m. Provoz nad touto výškou může mít negativní vliv na funkční charakteristiky zařízení. Uživatel má specifikovat, kde je požadována vyšší nadmořská výška instalace.

Prostředí EMC

Je třeba, aby rozváděče snášely všechno elektromagnetické rušení v místě, kde jsou instalovány. Stejně tak nemají být zdrojem rušení vyvolávajícího interference s čímkoliv jiným, co může být umístěno v blízkosti. Pro většinu aplikací rozváděčů se uvažují dvě kategorie podmínek okolního prostředí:
a) Prostředí A: týká se elektrické sítě napájené z vysokonapěťového transformátoru určené pro napájení instalace napájející výrobní nebo podobný závod, která má pracovat v průmyslových lokalitách nebo v jejich blízkosti, jak je popsáno níže. Tato norma platí také pro přístroje napájené z baterií a určené k používání v průmyslových lokalitách.
Příslušná prostředí jsou průmyslová, jak vnitřní, tak venkovní.
Průmyslové lokality jsou dále charakterizovány existencí jednoho nebo několika z následujících bodů:

 • průmyslové, vědecké a lékařské (ISM) přístroje (definované v CISPR 11);
 • velké induktivní nebo kapacitní zátěže jsou často spínány;
 • proudy a přidružená magnetická pole jsou vysoké.

b) Prostředí B: týká se veřejných sítí nízkého napětí nebo přístrojů připojených k vyhrazenému stejnosměrnému zdroji, který má být rozhraním mezi přístrojem a veřejnou sítí nízkého napětí. Platí také pro přístroj, který je napájen z baterie nebo je napájen z neveřejné, ale neprůmyslové rozvodné sítě nízkého napětí, pokud se má tento přístroj používat v níže popsaných lokalitách.
Příslušná prostředí jsou lokality v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu, jak vnitřní, tak venkovní. Následující seznam, i když není vyčerpávající, uvádí lokality, které jsou zahrnuty:

 • obytné nemovitosti, např. domy, byty;
 • prodejny, např. obchody, supermarkety;
 • obchodní prostory, např. kanceláře, banky;
 • místa veřejné zábavy, např. kina, výčepy, taneční sály; venkovní zařízení, např. čerpací stanice, parkoviště, zábavní a sportovní střediska;
 • lehký průmysl, např. dílny, laboratoře, apod.

Lokality, které jsou charakterizovány tím, že jsou napájeny přímo nízkým napětím z veřejné sítě, jsou považovány za lokality v obytných a obchodních prostorách nebo v lehkém průmyslu.

Pokud má být rozváděč určený speciálně pro prostředí A použit v prostředí B, musí být v návodu pro obsluhu uvedena následující (nebo ekvivalentní) výstraha: Případná opatření, která mají být učiněna, týkající se EMC, spojená s instalací, provozem a údržbou rozváděče, budou specifikována v pokynech výrobce.

Zvláštní provozní podmínky

Je třeba věnovat pozornost tomu, aby prostředí bylo přiměřené požadavkům na standardní rozváděč. Zvláštní provozní podmínky jsou ty, kde:

 • a) standardní podmínky jsou různé, avšak předpoklady týkající se vlivu prostředí na rozváděč zůstávají stejné jako v případě standardních podmínek, nebo
 • b) standardní podmínky jsou různé a předpoklady týkající se vlivu prostředí na rozváděč nejsou stejné jako v případě standardních podmínek.

 

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku