Pravidelná revize

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pokud se to vyžaduje, musí být každá elektrická instalace pravidelně revidována v souladu s článkem 62.1.2 až 62.1.6 normy ČSN 33 2000-6. Kdykoliv je to možné, musí se vzít v úvahu záznamy a doporučení z předchozích pravidelných revizí. Při pravidelné revizi se provádí podrobné přezkoumání instalace.

To musí být provedeno bez demontáže, nebo pokud to situace vyžaduje, jenom s částečnou demontáží. Přitom se provádějí příslušné zkoušky a měření, včetně ověření požadavků na dobu odpojení, jak je pro proudové chrániče stanoveno. Další měření se provádějí, aby se:

 • zajistila bezpečnost osob a užitkových zvířat vůči účinkům úrazu a popálení elektrickým proudem
 • zajistila ochrana před poškozením majetku ohněm nebo teplem vzniklým při poruše instalace
 • potvrdilo, že instalace není poškozená ani narušená tak, že by to ohrozilo bezpečnost
 • určily závady v instalaci a odchylky od požadavků této normy, jejichž následkem by mohlo dojít ke vzniku nebezpečí.

Pokud není k dispozici předchozí revizní zpráva, je třeba provést podrobnější přezkoumání.

pravidelna_revize_2

Podrobnějším přezkoumáním se rozumí, že pravidelná revize bude provedena v rozsahu výchozí revize, přičemž mohou být zjištěny ve zprávě uvedené nedostatky (např. neodpovídající nebo chybějící dokumentace), které je podle ČSN 33 1500 nutné odstranit.

Stávající instalace mohou být v provedení odpovídajícím návrhu podle předchozích vydání HD 60364 (resp. národních pravidel a předpisů), které platily v dobé jejich vyprojektování a zřízení. To však nutně neznamená, že jsou nebezpečné. Podle nového vydání HD 60364-4-41 platí, že maximální doby odpojení by měly být ověřovány při reziduálním proudu 5IΔN Musí být provedena taková opatření, aby při pravidelné revizi nedošlo k ohrožení osob nebo užitkových zvířat ani k poškození majetku a zařízení, a to ani v případě, kdyby v ověřovaném obvodu byla porucha.

Měřicí přístroje a zařízení ke sledování stavu instalace a zkušební metody musí být zvoleny v souladu s příslušnou částí EN 61557. Pokud se použijí jiné měřicí přístroje, nesmí být při jejich použití snížen stupeň bezpečnosti a užitných vlastností.

Rozsah a výsledky pravidelných revizí instalace nebo jakékoliv její části musí být zaznamenány. Musí být zaznamenány jakákoliv poškození, zhoršení stavu, závady nebo nebezpečné podmínky. Rovněž se musí zaznamenat významná omezení rozsahu pravidelné revize, která jsou v souladu s touto normou a rovněž důvody tohoto omezení.

Revizi musí provést osoba znalá, která je pro provádění revizí kvalifikovaná.

Lhůty pravidelných revizí

Lhůty pravidelných revizí instalace se musí určit podle druhu instalace a zařízení, jejího použití a způsobu provozu, četnosti a kvality údržby a s ohledem na vnější vlivy, kterým je instalace vystavena.

Nejdelší lhůta mezi pravidelnými revizemi může být stanovena národními právními nebo jinými předpisy, nařízeními, normami apod. Zpráva o pravidelné revizi by měla osobě provádějící pravidelnou revizi doporučovat lhůtu, do kdy je třeba provést následující pravidelnou revizi. Zpráva o pravidelné revizi by měla lhůtu, do kdy je třeba provést následující pravidelnou revizi, doporučovat osobě odpovědné za elektrickou instalaci (viz. ČSN EN 50110-1 ed. 2).

pravidelna_revize_1

Lhůta může být třeba několik let (např. 4 roky). Výjimkou z tohoto pravidla jsou však následující případy, pro něž se vyžadují kratší lhůty:

 • pracoviště nebo místa s nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu v důsledku chemické degradace;
 • pracoviště nebo místa, kde jsou vedle sebe jak instalace vysokého, tak i nízkého napětí;
 • společná (veřejně přístupná) místa;
 • staveniště;
 • instalace pro bezpečnostní účely (např. nouzové osvětlení).

Pro byty, obydlí a příbytky mohou být vhodné delší lhůty (např. 10 let). Revize elektrické instalace se důrazně doporučuje při výměně nájemníků nebo majitelů.

V úvahu je nutné brát, pokud je to možné, výsledky a doporučení předchozích zpráv. Pokud není k dispozici předchozí zpráva, je třeba instalaci přezkoumat podrobněji.

Výše uvedený příklad lhůt je návodem pro případy, kdy v jednotlivých evropských zemích nejsou lhůty pravidelných revizí dosud stanoveny. V ČR jsou lhůty pravidelných revizí uvedeny v ČSN 33 1500:1690. popř. i v dalších normách. Určují se s ohledem na základní charakteristiky instalací (viz článek 3.1 v ČSN 33 2000-3:1995). Na základě těchto podkladů je možno doporučit pro elektrické instalace provedené v jednotlivých objektech a prostorech podle příslušných oddílů části 7 souboru ČSN 33 2000 tyto lhůty:

 • prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701) - doporučená lhůta 3 roky.
 • prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702) - doporučená lhůta 1 rok.
 • místnosti se saunovými kamny (oddíl 703) - doporučená lhůta 3 roky.
 • staveniště a demolice (oddíl 704) - doporučená lhůta 0.5 roku.
 • zemědělská a zahradnická zařízení (oddíl 705) - doporučená lhůta 3 roky.
 • omezené vodivé prostory (oddíl 706) - doporučená lhůta 3 roky.
 • zařízení pro zpracování dat (oddíl 707) - doporučená lhůta 5 let.
 • parkovací místa karavanů v kempech (oddíl 708) - doporučená lhůta 1 rok.
 • venkovní osvětlení (oddíl 714) - doporučená lhůta 4 roky.
 • Pro další objekty a prostory jsou lhůty uvedeny v ČSN 33 1500.

Provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno, je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět. Zejména se považuje za účelné revizi provést při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu (při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením), v některých případech i při změně uživatelů bytů, obydlí a příbytků (změně odběratelů elektřiny), tj. v případech vyžadujících uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny .

Pokud instalace podléhá účinnému systému řízení zajišťujícímu preventivní údržbu při normálním použití, mohou se pravidelné revize nahradit odpovídajícím režimem průběžného sledováni a údržby instalace a všech jejích podstatných částí, které provádí osoba znalá. O této činnosti musí být zpracovávány a vedeny odpovídající zprávy.

pravidelna_revize_3

Vypracování zprávy o pravidelné revizi

Po dokončení pravidelné revize provozované instalace musí být zpracována zpráva o pravidelné revizi. Tento dokument musí obsahovat podrobnosti o těch částech instalace a vymezení, čeho se revize týkala.

K tomu musí být přiložen záznam prohlídky obsahující závady podle výčtu a výsledky zkoušek. Zpráva o pravidelné revizi může obsahovat doporučení oprav a vylepšení, jako je uvedení instalace do stavu vyhovujícího současným normám - podle toho, co je vhodné.

Vhodné je uvést do revizní zprávy i veškeré drobné nápravné úkony, které v průběhu revize provedl samotný revizní technik. Muže se jednat sice o úkony technicky nenáročné (dotažení svorek, odstranění prachové vrstvy při prohlídce), nicméně se jejich provedením může zabránit velkým škodám na majetku.

Zprávu o pravidelné revizi musí osobě, která si revizi objednala, zpracovat osoba oprávněná k provádění revizí nebo osoba oprávněná jednat jejím jménem. Zprávu musí zpracovat a podepsat nebo se na ní jinak prokázat osoba oprávněná (nebo osoby oprávněné) k provádění revizí.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku