Ověřování elektrických zařízení pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 ed. 3, kap. 18 i v návaznosti na řadu norem ČSN 33 2000 - 1. část

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Dnem 1. 1. 2018 vyšla nová edice normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, a jelikož se jedná o základní normu z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, musí se tyto změny nutně promítnout i do dalších norem.

Tyto změny se promítají i do ustanovení normy ČSN EN 60204-1 ed. 3.

V normě ČSN EN 60204-1 ed. 3 se obecně uvádí: Rozsah ověřování bude uveden v normě výrobku určené pro určitý stroj (norma typu C). Pokud určená norma výrobku pro dané strojní zařízení neexistuje, ověřování musí vždy zahrnovat body a), b) c) a h) a může zahrnovat jeden nebo více z bodů d) až g), přičemž pořadí uvedené normou se doporučuje dodržet.

 • a) Ověření, že elektrické zařízení odpovídá technické dokumentaci (a požadavkům normy EN 60204-1).
 • b) Ověření spojitosti ochranného obvodu (zkouška 1 z 18.2.2).
 • c) V případě ochrany před poruchovým stavem automatickým odpojením elektrického napájení musí být podmínky pro ochranu automatickým odpojením ověřeny podle 18.2.
 • d) Zkouška izolačního odporu (viz 18.3) – Při provádění zkoušek izolačního odporu nesmí být izolační odpor naměřený při DC 500 V mezi vodiči silového obvodu a ochranným obvodem nižší než 1 MΩ. Zkouška se může provádět na jednotlivých částech kompletní elektrické instalace. Ve specifických případech 50 kΩ.
  Pokud elektrické zařízení stroje zahrnuje svodiče přepětí, je dovoleno buď odpojit tyto přístroje, nebo snížit zkušební napětí na hodnotu nižší, než je úroveň napěťové ochrany svodičů přepětí.
 • e) Zkoušky napětím (viz 18.4) – zkušební zařízení podle IEC 61180-2 s kmitočtem 50 Hz nebo 60 Hz; maximální zkušební napětí = dvojnásobek Un zařízení nebo 1 000 V mezi vodiči silového a ochranného obvodu po dobu nejméně 1 s.
  Požadavky jsou splněny, pokud nedojde k žádnému průrazu. Součástky a přístroje, které nejsou dimenzovány, aby vydržely zkušební napětí, musí být během zkoušení odpojeny. Součástky a přístroje, které byly zkoušeny napětím podle svých norem výrobků, mohou být během zkoušení odpojeny.
 • f) Ochrana před zbytkovým napětím (viz 18.5 a 6.2.4). Živé části, které mají po odpojení napájení zbytkové napětí větší než 60 V, musí být vybity na 60 V nebo nižší do 5 s. Tento požadavek se nevztahuje na součástky s akumulovaným nábojem 60 µC nebo menším. Pokud by tato stanovená rychlost vybíjení narušovala správnou funkci zařízení, musí být na dobře viditelném místě na krytu nebo bezprostředně vedle krytu umístěna trvalá výstraha upozorňující na nebezpečí s uvedením doby, která musí uplynout, než může být kryt obsahující živé části otevřen.
 • g) Ověření, že jsou splněny příslušné požadavky dle článku 8.2.6 (přídavné požadavky na ochranné pospojování pro elektrická zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA AC nebo DC – měření, informace na štítku a v technické dokumentaci, případná kontrola pro možné připojení druhého ochranného vodiče, …).
 • h) Funkční zkoušky (viz 18.6) pro ověření funkcí elektrického zařízení – ověření je prováděno zkouškou.

overovani stroju 2019 1

Při provádění těchto zkoušek se doporučuje dodržet výše uvedené pořadí. Pokud tuto posloupnost nelze dodržet, musí se nejdříve provést ověřování podle bodu a (provedení EZ odpovídá dokumentaci) a podle bodu b (spojitost ochranného obvodu).
Je-li elektrické zařízení modifikováno, musí platit požadavky uvedené v 18.7 (nové ověření a zkoušení elektrického zařízení). Zvláštní pozornost je třeba věnovat možným nepříznivým vlivům, které může mít přezkoušení na zařízení (namáhání izolace, odpojování a připojování).
Velmi důležité je, že norma požaduje, aby: Výsledky ověřování byly dokumentovány!
Jak vysvětlit pojem „Ověřování“ (popř. Ověření). V angličtině se jedná o slovíčko „Verification“. V normě ČSN 33 2000–6 ed. 2 (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize) se v čl. 6.3.1 uvádí tato definice: revize (verification) - všechna opatření, kterými se ověřuje shoda hotové elektrické instalace s příslušnými požadavky IEC 60364.
Dále se v normě ČSN 33 2000–6 ed. 2 článku 6.4.3.1 uvádí body, které musí obsahovat zkoušení prováděné v rámci revize el. instalace:

 • a) spojitost ochranných vodičů
 • b) izolační odpor elektrické instalace
 • c) zkoušení izolačních odporů pro potvrzení účinnosti ochrany pomocí SELV, PELV nebo elektrickým oddělením
 • e) zkoušení polarity
 • f) zkoušení pro potvrzení účinnosti automatického odpojení od zdroje
 • g) zkoušení pro potvrzení účinnosti doplňkové ochrany
 • h) zkouška pořadí
 • i) funkční zkoušky
 • j) úbytek napětí

Podobnost mezi termínem „Ověření“ a „Revize“ není v žádném případě náhodná. Také jednotlivé body „Ověřování“ el. zařízení stroje, jsou v některých bodech totožné jako u „Revize“ el. instalací.
Ano, dle normy ČSN EN 60204-1 ed. 3 (stejné to bylo i v ed. 2) není žádná zmínka o revizi. Takže pokud budeme protokol nazývat jako „Protokol o kontrole a ověřování elektrického zařízení stroje“ naplníme požadavky normy a nemusíme se s nikým „dohadovat“ o názvosloví.
V nařízení vlády NV 378/2001 Sb. (kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí) se v § 4, odstavec 2 uvádí: Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací.
Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.
Nařízení vlády tedy upřesňuje 1 x za rok kontrolu celého strojního zařízení i se zaměřením na změny v provozní dokumentaci.
„Ověřování“ dle ČSN EN 60204-1 ed. 3 tedy doporučujeme provozovatelem provádět v termínech, které jsou v souladu s „Určením vnějších vlivů“ pro daný prostor (například může být stanoveno v „Místním provozním předpisu“).

V dalším díle se zaměřemí na měření spojitosti ochranného obvodu a automatického odpojení od zdroje.

Pokud Vás problematika strojních zařízení zajímá, můžete se přihlásit na cyklus odborných seminářů: Praktické požadavky směrnic a norem pro bezpečnost strojních zařízení 2019, které se budou konat ve dnech 10. a 11. 10. 2019 v rámci MSV 2019 v Brně.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.

Najdete nás na Facebooku