Klasifikace vnějších vlivů jako základní podmínka vhodného navržení, provedení a i revizí elektroinstalací

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Základními podmínkami, které určují návrh, provedení, použití, obsluhu, provádění kontrol a revizí a možnou přístupnost laickým osobám k elektrickému zařízení, je soubor podnětů, který se nazývá pro potřebu elektrotechniky „Vnější vlivy“.

Jejich důležitost je podchycena již v základní, kmenové normě ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice článku 132.5. („Návrh elektrického zařízení musí vycházet z vnějších vlivů, které na elektrické zařízení působí, viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a ČSN EN 60721).“
Dle platných norem by základní vnější vlivy v kategorii „prostředí“ pro zhotovení projektu měl dodat investor, který však obvykle tuto činnost ponechává až na zhotovitelích projektu. Zde obvykle musí projektant oboru elektro iniciovat (se zásadní pomocí hlavního inženýra projektu) vytvoření komise pro určení vnějších vlivů. Toto vše by se mělo odrazit i ve smlouvách o dílo, jak ve formě rozsahu prací, tak i následné fakturaci.
Je nutno si uvědomit, že i u děl zdánlivě jednoduchých, jednoznačně se opírajících o provedení elektroinstalace dle předmětových norem a pokud nebyl projektantem vykonáván autorský dozor anebo nebyl k dispozici realizační projekt, přebírá odpovědnost investor popř. jím pověřená osoba, tedy tato osoba je garantem správného určení vnějších vlivů a následných opatření.

skoleni vv 2019

Podstata vnějších vlivů, vztah k elektrickým zařízením

Na každé elektrické zařízení působí jeho okolí a naopak. Toto působení je v elektrotechnických předpisech (dříve ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy; Elektrická zařízení Část 3: Stanovení základních charakteristik. Kapitola 32, nyní ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-51 ed. 3: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy článek 512.2) definováno jako Vnější vlivy.
K tomu, aby byly zajištěny základní podmínky bezpečnosti (osob, užitných zvířat a majetku) při provozní spolehlivosti (při určeném způsobu provozu) je třeba, aby elektrické zařízení bylo vybráno a instalováno v souladu s požadavky, které jsou definovány v příslušném místu odpovídajícím elektrotechnickému předpisu (obecným požadavkům výše uvedené ČSN 33 2000-5-51 ed. 3., nebo dalších, zaměřených na určité typy vnějších vlivů, viz. ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla (v níž je obsažena i dříve platná ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení Čast 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů Oddil 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím).
Vnější vlivy svojí přítomností předurčují jednotlivé prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem, elektrickým či elektromagnetickým polem.
Rovněž pro zohlednění ochrany před napěťovým a elektromagnetickým rušením je nutno přihlédnout k požadavkům ČSN 33 2000-4-444: „Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením“.

Určování vnějších vlivů

Vnější vlivy musí byt určeny plně a jednoznačně. Vnější vlivy se určují ve všech prostorech, ve kterých je umístěno nebo používáno elektrické zařízení, nebo v nichž z jakéhokoliv hlediska musí byt řešena ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny nebo před statickými výboji.

Protokol o určení vnějších vlivů

O určení vnějších vlivů a o opatřeních, která určené vnější vlivy podmiňují, musí byt písemný doklad – protokol o určení vnějších vlivů (příloha NB v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3).
Protokol je součástí dokladové časti dokumentace, která musí byt po dobu životnostizařízení, provozu či objektu archivována.
Při změnách využití objektu (technologie, změně výrobního zařízeni nebo používaných látek atd.) musí být určeny znovu ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám.
Vnější vlivy (nebo jejich časti) není nutno určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou, nebo jiným předpisem (např. ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 – pro koupelny, ČSN 33 2000-7-702 ed. 2 – pro plavecké bazény a nádrže, atd.). V protokolu o určení vnějších vlivů se u těchto prostorů uvede pouze odkaz na normu nebo příslušný předpis, na jejichž základě byly vnější vlivy (nebo jejich časti) stanoveny (pokud zde nepůsobí další vnější vlivy, které se jinak v normálním provozu nevyskytují, nebo prostor okolí bazénu není větší, než dosah příslušné normy).

skoleni vv 2019 1

Prostředí, která dříve uváděla ČSN 33 0300, nemající ekvivalent v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Příloha ZA

– Prostředí základní, prostředí normální, prostředí venkovní, prostředí pod přístřeškem, prostředí důlní.
V ČSN 33 0300 byla uvedena ještě další prostředí, která jsou v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, kapitole ZA definována jinak, nebo v nich nejsou obsažena vůbec. Jde o prostředí základní, prostředí normální, prostředí venkovní, prostředí pod přístřeškem, prostředí důlní.
Prostředí základní – není dle výše uvedených elektrotechnických předpisů (ze souboru norem ČSN 33 2000) zavedeno a pro praxi je nahrazeno vnějšími vlivy normálními.
Prostředí normální – v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 jsou podrobněji definovány vnější vlivy, které se považují za normální.
Prostředí venkovní, prostředí pod přístřeškem, prostředí důlní – tato prostředí byla stanovena v době vzniku ČSN 33 0300 zcela účelově a na úrovni okamžitého technického poznání a potřeb tak, že pro tato prostředí byly vybrány určité vlivy okolí. Tato koncepce sice zjednodušovala avšak i přílišně schematizovala popis vlivů působících na elektrická zařízení.
Rozdělení prostředí dle ČSN 33 0300 na jednoduchá a složitá - ČSN 33 0300 vycházela z definování působnosti okolí (jako celku) na elektrické zařízení. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, Příloha ZA vychází z působení jednotlivých faktorů okolí, které definuje jako vnější vlivy. Tento přístup, vychází z požadavku na vyšší exaktnost popisu vlivů, které na elektrické zařízení působí, nebo budou působit.
Uvedená fakta ovšem nevylučují možnost, že určitý subjekt, zřizující a/nebo provozující elektrická zařízení (např. rozvodné závody), pro určité prostory vyhlásí soubory vnějších vlivů, které v podstatě budou nahrazovat „prostředí složitá“. Toto vyhlášení může následovat až po určení vnějších vlivů.

Zajímá Vás problematika vnějších vlivů? Pojďte na odborné školení Opatření plynoucí z určených vnějších vlivů.

Přednáší: Ing. Karel Dvořáček, Ing. Jan Hlavatý - lektoři LPE s.r.o. a Ing. Petr Bohušík, Ing. Leoš Kabát ze Schneider Electric.

Cena: 1 450 Kč včetně DPH z toho sleva 300 Kč pro členy Benefit clubu LPE, ČKAIT, příslušníky HZS a hosty partnera akce (Schneider Electric CZ, s.r.o.)

Termín a místo konání: 14. 5. Praha - Hotel Pramen, Za černým mostem 362/3

Pořádá: www.LPE.cz - LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, Brno.
Detaily a přihlašování: https://www.lpelektro.cz/skoleni/opatreni-plynouci-z-urcenych-vnejsich-vlivu
Případné dotazy směřujte na: Bc. Andreu Chromečkovou, DiS. - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 775 933 893

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku