Revize instalace po spojení s vysokým napětím – kdo měl pravdu?

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bylo – nebylo, ale stalo se. Ve větrném počasí jeden vodič nadzemního vedení vysokého napětí nevydržel namáhání a spojil se se zemí. Vzhledem k tomu, že porucha vznikla ve Východních Čechách, lze předpokládat soustavu IT, na úrovni 35 kilovoltů.

Vedení prochází nad pozemkem, v blízkosti rodinného domu, ochranné pásmo je respektováno.

Místo poruchy bylo vzdálené asi 35 metrů od elektroměrové skříně, 10 metrů od automatiky vjezdové brány – ta byla napájena z domu po kabelu délky asi 45 metrů, stejně jako elektrický vrátný a přístupový systém. Vzniklo přepětí a v jeho důsledku došlo k nevratnému poškození elektroměrového rozvaděče a domovního rozvaděče – poškození rozvodnic nebylo zjištěno. Samozřejmě veškeré elektronické jednotky byly poškozeny přepětím v rozvodech nízkého napětí.

revize pravda 1

Majitel domu povolal elektrotechniky, kteří přišli i s revizním technikem. Ten provedl příslušná měření podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 v platném znění, a ve Zprávě o mimořádné revizi elektrické instalace, provedené dle ČSN 33 1500:1990 (Z4/2007) a ČSN 33 2000-6 ed. 2 dospěl k závěru: „Izolační odpor rozvodů je nižší než 1 MΩ, tedy instalace je ve stavu: připravena k výměně.“

revize pravda 2
Informace byla zajímavá pro majitele obývaného domu, ale před totální rekonstrukcí elektrické instalace (která je pokaždé spojena s určitým nekomfortem), pozval ještě jednoho revizního technika. Ten přišel, nezpochybnil měření kolegy, ale dospěl k jinému závěru: "V důsledku poruchy vedení a pádu přerušeného vodiče na plot došlo k přepálení pletiva, spoji přerušeného vodiče se zemí a vzniku rizika krokového napětí. Efekt tzv. krokového napětí mezi místem zemního spoje přerušeného vodiče, elektrickou instalací rodinného domu a automatikou vjezdové brány vedl k rozsáhlé poruše elektroměrového/místního rozvaděče a elektrické instalace v domě. Vodič VN nebyl přerušen ani v souvislosti ani v důsledku prací na vedení VN v blízkosti poruchy. Mezi sousedícími sloupy je vedeno dvojí vedení, tedy přerušené vedení bylo oboustranně pod napětím.

revize pravda 3
Koordinace izolace elektrické instalace zahrnuje výběr vlastností elektrické izolace zařízení s ohledem na jeho použití a ve vztahu k jeho okolí. Koordinace izolace může být dosaženo pouze tehdy, jestliže se při návrhu zařízení uvažují taková namáhání, kterým bude zařízení pravděpodobně vystaveno během předpokládané doby života.
V úvahu se musí brát: napětí, která se mohou v síti vyskytnout; napětí vytvářená zařízením (která mohou nepříznivě ovlivnit jiná zařízení v síti); stupeň požadované kontinuity provozu; bezpečnost osob a majetku tak, aby pravděpodobnost nežádoucích závad v důsledku namáhání napětím nevedla k nepřijatelnému riziku úrazu. Koordinace izolace vzhledem k dlouhodobým napětím je založena na jmenovitém napětí zařízení, jmenovitém izolačním napětí a na pracovním napětí.

revize pravda 4
Základní a přídavná pevná izolace musí vydržet následující dočasná přepětí: krátkodobé dočasné přepětí o hodnotě Un + 1 200 V po dobu 5 s; dlouhodobé dočasné přepětí o hodnotě Un + 250 V po dobu delší než 5 s - kde Un je jmenovité fázové napětí v napájecích sítích s uzemněným středem.
Chybové napětí a unikající proud v závislosti na vzdálenosti od místa poruchy lze vyjádřit grafem viz obr. 4 a tab.1.

revize pravda 5

Revizní technik pokračoval: „V důsledku přítomnosti zavlečeného impulzního napětí s pravděpodobnou hladinou nad 2,5 kV je vysoce pravděpodobné poškození spotřebičů a přístrojů na instalaci připojených, včetně kabelů podlahového vytápění. Díky zavlečenému napětí s pravděpodobnou hladinou nad 2,5 kV je pravděpodobné poškození spínačů a vypínačů v instalaci. Poškození vodičů vnitřní instalace domu lze prakticky vyloučit, jelikož chybové napětí v místě domovního rozvaděče po odeznění prvotního incidentu a přerušení vodičů mezi domem a přístroji u vjezdu (elektronický vrátný, automatika vjezdové brány) se podle výpočtu pohybuje v hladině 1 kV, s unikajícím proudem do 3 A. Proto byly při revizi rozvodů použity normy ČSN 34 1010, článek 206 a 207 (od rozvodů nebyly odpojeny veškeré spotřebiče), s odvoláním na ČSN 33 2000-4-443, tabulku 443.2. Vzhledem k stavu, kdy nelze vyloučit, že část elektroinstalace byla provedena před rokem 1996, je nutno respektovat izolační odpor instalace pod hodnotou 1 MΩ.
Revizní technik následně doporučil vybavit elektrickou instalaci důslednou ochranou proti přepětí s jiskřišti a obloukovou ochranou a toto rozšíření instalace provést jako prevenci možného vzniku následné chyby v důsledku zavlečeného napětí po poruše vedení 35 kV v blízkosti domu. Uvedené opatření doporučil provést v rámci oprav a rekonstrukce instalace po způsobené poruše, s doporučením mimořádné revize elektrické instalace rodinného domu po jednom roce.

revize pravda 6

První zpráva o revizi elektrické instalace, vypracovaná v režii elektrofirmy, uvádí nevyhovující stav elektrické instalace ve smyslu ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 a nutnost rekonstrukce.
Přivolaný revizní technik uvedl, že „Vzhledem k tomu, že dům byl postaven v sedmdesátých letech, lze předpokládat, že podstatná část vnitřních rozvodů byla provedena před rokem 1996, tedy při platnosti ČSN 34 1010, jejíž normativy byly v té době respektovány a je třeba ji v současnosti zohlednit. Podle předpisu ČSN 34 1010 je minimální izolační stav instalace 0,23 MΩ (1000 Ω / 1 V) v případě, že na rozvodech v objektu není připojen žádný spotřebič ani žádný přístroj.“

Kdo má pravdu – revizní technik nebo elektrofirma?

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku