Bezpečný provoz strojních zařízení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Musí být zajištěny nezbytné bezpečnostní funkce a/nebo ochranná opatření (např. blokování) pro bezpečný provoz strojních zařízení. Musí být učiněna opatření pro zabránění neúmyslného nebo neočekávaného pohybu stroje po jakémkoliv zastavení stroje (např. v důsledku zablokovaného stavu, poruchy napájení, výměny baterie, stavu ztráty signálu při bezdrátovém ovládání).

Má-li stroj více než jednu řídicí jednotku, musí být učiněna opatření pro zajištění, že vyvolání povelů z různých řídicích jednotek nebude mít za následek nebezpečnou situaci.

bezpecnost strojnich zarizeni 2016

Start (spouštění)

Zahájení provozu musí být možné pouze tehdy, když jsou všechny příslušné bezpečnostní funkce a/nebo ochranná opatření připravena a funkční, s výjimkou případů uvedených v čl. 9.2.4 normy ČSN EN 60204-1 ed. 2.
U strojů (např. mobilních strojů), kde bezpečnostní funkce a/nebo ochranná opatření není možné pro určité funkce použít, se musí ruční řízení takových funkcí provádět vratnými ovládacími spínači spolu s uvolňovacími zařízeními, podle toho, co přichází v úvahu.
Pro zajištění správného postupného startu (spouštění) musí být použito vhodné blokování.
V případě strojů, vyžadujících pro start (spouštění) použití více než jedné řídicí jednotky, musí mít každá z těchto řídicích jednotek samostatný ručně ovládaný přístroj pro řízení startu (spouštění). Podmínky pro vyvolání startu (spouštění) musí být tyto:

  • musí být splněny všechny požadované podmínky pro provoz stroje, a
  • všechny přístroje pro řízení startu (spouštění) musí být v poloze vybavení (vypnuté poloze), potom
  • všechny přístroje pro řízení startu musí být uváděny v činnost souběžně.

Stop (zastavení)

Funkce stop (zastavení) kategorie 0 a/nebo kategorie 1 a/nebo kategorie 2 musí být zajištěny, jak je uvedeno, na základě hodnocení rizika a požadavků na funkci stroje.
Je-li uveden do činnosti hlavní vypínač, dosáhne se zastavení kategorie 0.
Funkce stop (zastavení) musí mít přednost před souvisejícími funkcemi startu (spouštění).
Kde je to požadováno, musí být zajištěny prostředky pro připojení ochranných zařízení a blokování. Pokud takové ochranné zařízení nebo blokování způsobí stop (zastavení) stroje, může být nutné, aby byl takový stav hlášen logice řídicímu systému. Znovuobnovení funkce stop (zastavení) nesmí vyvolat žádný nebezpečný stav.
Kde je použita více než jedna řídicí jednotka, musí být účinné povely funkce stop (zastavení) z jakékoliv řídicí jednotky, je-li to vyžadováno hodnocením rizika stroje.

Nouzové funkce (nouzové zastavení, nouzové vypnutí)

Nouzové zastavení je nouzový provoz určený k zastavení procesu nebo pohybu, který se stal nebezpečným a nouzové vypnutí je provoz určený k vypnutí přívodu elektrické energie do celé instalace nebo její části, kde je nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí elektrického původu. Obě tyto funkce jsou vyvolány jedním zákrokem člověka.
Jakmile se ovládací prvek funkce nouzového zastavení nebo nouzového vypnutí přestane ovládat, musí být působení tohoto povelu zachováno, dokud nedojde k znovunastavení resetování (výchozí stav). Toto resetování musí být možné pouze ručním působením na tom prvku, kde byl povel vyvolán. Obnovení povelu nesmí znovu spustit strojní zařízení, ale pouze umožnit nové spuštění.
Nesmí být možné znovu spustit strojní zařízení, dokud nejsou znovu nastaveny všechny povely pro nouzové zastavení. Nesmí být možné připojit strojní zařízení znovu k elektrickému napájení, dokud nejsou znovu nastaveny všechny povely pro nouzové vypnutí.
Nouzové zastavení a nouzové vypnutí jsou doplňující ochranná opatření, která nejsou primárními prostředky omezení rizika proti nebezpečím (např. zachycení, zapletení se, úraz elektrickým proudem nebo popálení) u stroje (viz ČSN EN ISO 12100).

Nouzové zastavení

Zásady pro navrhování zařízení nouzového zastavování, včetně funkčních hledisek, jsou uvedeny v ČSN EN ISO 13850.
Nouzové zastavení musí fungovat buď jako zastavení kategorie 0 nebo jako zastavení kategorie 1. Výběr kategorie nouzového zastavení závisí na výsledcích hodnocení rizika stroje.
Kromě požadavků na zastavení jsou na funkci nouzového zastavení kladeny následující požadavky:

  • musí být nadřazena všem ostatním funkcím a činnostem ve všech režimech;
  • napájení ovládacích částí stroje, které mohou způsobit nebezpečný stav (nebezpečné stavy), musí být buď okamžitě přerušeno (zastavení kategorie 0), nebo musí být řízeno tak, aby byl nebezpečný pohyb zastaven co nejrychleji (zastavení kategorie 1), aniž by vznikla jiná nebezpečí;
  • reset (návrat do výchozího stavu), nesmí vyvolat opětné spuštění.

Nouzové vypnutí

Funkční hlediska nouzového vypnutí jsou uvedena v ČSN 33 2000-5-53 ed. 2. Nouzové vypnutí má být zajištěno tam, kde:

  • ochrany před nebezpečným dotykem živých částí (např. s vodiči, přípojnicemi, soupravami sběracích kroužků s kartáči, řídicím zařízením v prostorech pro obsluhu elektrického zařízení) se dosahuje pouze umístěním mimo dosah nebo zábranami; nebo
  • existuje možnost jiných nebezpečí nebo poškození způsobených elektřinou.

Nouzové vypnutí se provádí vypnutím příslušného napájení elektromechanickými spínacími přístroji, čímž se uskuteční zastavení kategorie 0 ovládacích částí stroje připojených k tomuto napájení. Pokud toto zastavení kategorie 0 není pro stroj přípustné, může být nutné použít jiná opatření, například ochranu před nebezpečným dotykem živých částí, takže nouzové vypnutí není nutné.

Monitorování působení povelů

Pohyb nebo činnost stroje nebo části stroje, které mohou mít za následek nebezpečný stav, musí být monitorovány například použitím omezovačů přejetí, detekce nadměrných otáček motoru, detekce mechanického přetížení nebo zařízení zabraňujících srážce.
U některých ručně řízených strojů mohou monitorování zajišťovat pracovníci obsluhy.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.

Najdete nás na Facebooku