Elektrické instalace v zemědělských a zahradnických objektech

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Zemědělské a zahradnické prostory, místnosti, místa nebo komplexy jsou ta, kde jsou držena hospodářská zvířata; je připravováno, skladováno krmení, hnojiva, výpěstky a živočišné produkty; jsou pěstovány rostliny, například ve sklenících.


Zvláštní požadavky na návrh a provedení elektrických instalací v zemědělských a zahradnických zařízeních zohledňují zvláštní vnější vlivy jako je například vliv vlhkosti, prachu, agresivní chemické výpary, kyseliny či sůl na elektrických zařízeních, a s časem se zvyšujícím množstvím hořlavých látek. Zemědělská a zahradnická zařízení zajišťují například:

 • ustájení zvířat, jako je například skot, vepři, koně, ovce, kozy, drůbežárny a navazující místnosti (jako jsou například přípravny krmeni, místnosti pro dojicí stroje, sklady mléka);
 • stodoly, sklady a prostory pro uskladnění sena, slámy, krmení, průmyslových hnojiv, zrní, brambor, řepy, zeleniny, ovoce, ozdobných květin, paliv a pohonných látek, skleníky;
 • místa, kde se zemědělské a zahradnické produkty vyrábějí a připravují a rovněž kde se komerčně zpracovávají (sušárny, příprava polotovarů, lisovny produktů, kvasírny, jatka, prostory pro zpracování masa, atd.).

Objekty a ostatní prostory související se zemědělskými a zahradnickými zařízeními jsou objekty a ostatní prostory mající přímou návaznost na zemědělská a zahradnická zařízení, která mají společný ochranný vodič elektrických rozvodů, nebo mají společné cizí vodivé části. Příkladem ostatních prostor jsou kanceláře, sociální místnosti, strojovny, dílny, garáže, a obchody. Za cizí vodivé části se nepovažují součásti elektrické instalace, ale prvky, které mohou přivést nebezpečný elektrický potenciál (viz definice IEV 826-11-03 z IEC 60050-826). Příkladem cizí vodivé části jsou kovové potrubní systémy, ochranné vodiče, nebo kovové pláště elektrické instalace.

zemedelstvi 2

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Automatické odpojeni od zdroje

Obvody, bez ohledu na způsob uzemnění, musí být vybaveny odpojovacím zařízením:

 • koncové obvody napájející zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A proudovým chráničem, jehož jmenovitý residuální vypínací proud nepřesahuje 30 mA;
 • koncové obvody napájející zásuvky se jmenovitým proudem více než 32 A včetně proudovým chráničem, jehož jmenovitý residuální vypínací proud nepřesahuje 100 mA;
 • všechny ostatní obvody proudovými chrániči, jejichž jmenovitý residuální vypínací proud nepřesahuje 300 mA.

V případech, kde je požadována vyšší spolehlivost dodávky elektřiny užije se u obvodu vybavených proudovými chrániči, jejichž jmenovitý residuální vypínací proud nepřesahuje 300 mA přístrojů typu S nebo se zpožděním.
Pokud je elektrická instalace napájena ze sítě TN, potom musí být ochranný vodič a nulový vodič instalace veden od zdroje samostatně. Tento požadavek platí i pro objekty a ostatní prostory související se zemědělskými a zahradnickými zařízeními.

Ochrana malým napětím SELV a PELV

Pokud je jako ochranné opatření použito SELV nebo PELV, bez ohledu na jmenovité napětí, musí být zajištěna ochrana proti přímému dotyku (základní ochrana) jedním z následujících způsobů:

 • přepážkami nebo zapouzdřením se stupněm ochrany krytem minimálně IP XXB, nebo IP 2X, nebo
 • izolací schopnou odolávat zkušebnímu napětí AC 500 V (efektivní hodnota) po dobu jedné minuty.

Doplňující ochranné pospojováni

V místech určených pro chov hospodářských zvířat musí být doplňujícím ochranným pospojováním spojeny všechny nechráněné vodivé části a všechny ostatní vodivé části, kterých se mohou hospodářská zvířata dotknout. Pokud je v podlaze zabudována kovová mříž, musí se připojit k doplňujícímu pospojováni v místě.
Všechny vodivé části uložené na povrchu nebo pod povrchem, jako je výztuž železobetonu, obecné kovové výztuže, výztuž jímek pro mrvu, musí být připojeny k doplňujícímu ochrannému pospojování.
Doporučuje se k ochrannému pospojování připojit i odnímatelné dílce. Doplňující ochranné pospojování a kovové sítě (pokud jsou) musí být provedeny tak, aby byly odolné proti mechanickému namáhání a korozi.

zemedelstvi 1

Ochrana proti účinkům tepla

Elektrická topidla určená pro chov hospodářských zvířat musí vyhovovat požadavkům IEC 60335-2-71 a musí být upevněna na vhodném místě tak, aby se zabránilo:

 • jakémukoliv ohrožení spálením hospodářských zvířat a
 • jakékoliv iniciaci požáru hořlavých hmot.

Sálavá topidla musí být instalována minimálně ve vzdálenosti 0,5 m od hospodářských zvířat a od hořlavých materiálů, pokud není v návodu k montáži a použití topidel výrobcem určeno více.
Pro všeobecnou ochranu před vznikem požáru je nutno použít proudových chráničů s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 300 mA. Proudový chránič musí odpojovat všechny pracovní vodiče. V případech, kde je požadována vyšší spolehlivost dodávky elektřiny, užije se u obvodů vybavených proudovými chrániči, jejichž jmenovitý residuální vypínací proud nepřesahuje 300 mA, přístrojů typu S nebo se zpožděním.
V místech, kde je nebezpečí iniciace požáru od vodičů napájených malým napětím, je třeba tyto vodiče oddělit přepážkou nebo pouzdrem se stupněm ochrany krytem IP XXD nebo IP 4X, nebo přídavnou izolací k izolaci základní. Například použití kabelu typu H07RN-F určeného pro venkovní prostory je v souladu s požadavky tohoto ustanovení.

Ochrana proti nadproudům

Pokud jsou použita elektronická zařízení, je nutno provést ochranná opatření pro ochranu před bleskem v souladu s požadavky EN 62305 souboru, a proti přepětí v souladu s kapitolou 443 HD 60364-4-44.

Výběr a stavba elektrických zařízení

Vnější vlivy

V zemědělských a zahradnických zařízeních musí mít elektrická zařízení pro normální provoz minimálně stupeň ochrany krytem IP44. Pokud použité elektrické zařízení nemá stupeň ochrany krytem IP44. musí být umístěno v pouzdře, které ochranu na úrovni stupně ochrany krytem IP44 zajistí.
Zásuvky musí být umístěny tam, kde je nepravděpodobné, že přijdou do styku s hořlavým materiálem.
V místech, kde se vyskytují vnější vlivy >AD4, >AE3 a, nebo >AG1 musí být zásuvky chráněny před účinky těchto vnějších vlivů. Tato ochrana může být zajištěna užitím dodatečného pouzdra, nebo umístěním ve výklenku ve zdi.
Výše uvedené požadavky se nevztahují na místa pro pobyt osob, kanceláře, obchody a místa s podobnými vnějšími vlivy navazující na zemědělské a zahradnické zařízení, kde jsou použity zásuvky v souladu s IEC 60884-1.
V místech s výskytem korosivních látek, jako je mlékárna, kravín, musí být elektrické zařízení odpovídajícím způsobem chráněno.

Přístupnost

Veškeré elektrické zařízeni musí být mimo dosah hospodářských zvířat. Zařízení, která nelze umístit jinak než v dosahu hospodářských zvířat, jako je zařízení pro krmení, napájení, zavlažování, skrápění atd. musí být konstrukčně uzpůsobena a umístěna tak. aby se eliminovalo (minimalizovalo) nebezpečí zranění hospodářských zvířat.

Výběr soustav a stavba vedení

V místech přístupných a určených pro chov hospodářských zvířat musí být vedení uloženo tak, aby bylo pro tato zvířata nepřístupné a zároveň chráněno před mechanickým poškozením. Venkovní vedení musí být provedeno z izolovaných vodičů.
Na plochách se zemědělskou výrobou, kde se pohybují vozidla a zemědělské stroje se musí elektrická vedení provést takto:

 • kabely s dodatečnou mechanickou ochranou uložené alespoň 0,6 m pod povrchem;
 • kabely uložené na plochách s obdělávanou půdou musí být uložené v hloubce alespoň 1 m;
 • samonosným kabelem umístěným ve výšce alespoň 6 m nad terénem.

Hlavní přívodní vedení, (přípojka od distribuční sítě) napájející hlavní rozváděč, musí být chráněno proti mechanickému poškození, například uložením do země, nebo uložením do samostatné trasy a chráněné uložením do trubky či lišt. Tento požadavek se uplatňuje i pro budovy a ostatní prostory navazující na zemědělské a zahradnické zařízení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat výskytu některých druhů fauny, jako jsou například myši, krysy a potkani.
Pro prostory, kde jsou držena hospodářská zvířata, musí být užit vnější vliv AF4, žlaby, trubky a kanály pro vnitřní použití musí mít ochranu proti korozi minimálně třídy 2 (střední), pro vnější použití třídy 4 (vysoká ochrana), v návaznosti na EN 61386-21. Na místech, kde může být vedení vystaveno rázům a mechanickým otřesům způsobeným vozidly, mobilními zemědělskými stroji a tak dále, musí být užito vnějšího vlivu AG3 a:

 • trubkové systémy musí mít stupeň ochrany proti stlačení minimálně třídy 4 (těžká) v souladu s EN 61386-21;
 • žlabové, kanálové a lištové systémy musí být v provedení těžkém a mít stupeň ochrany proti stlačení v souladu s IEC 61084-2-1.

Spínací a řídicí přístroje

Elektrická topidla mohou být použita pouze v případě, že je zajištěna vizuální signalizace zapnutého stavu.
Elektrická instalace každé budovy nebo její samostatné funkční části musí být samostatně odpínatelná vlastním přístrojem pro odpojení. I pro obvody používané občas, například v době žní, musí být použity přístroje pro odpojení všech živých vodičů, včetně nulového.
Odpojovací přístroje musí mít označeny, které části elektrické instalace odpojují.
Přístroje pro odpojování a spínání a přístroje pro bezpečnostní odpojování nebo bezpečnostní spínání nesmí být umísťovány v dosahu hospodářských zvířat, ani v místech, kde by hospodářská zvířata mohla bránit jejich ovládání. Při umísťování přístrojů je nutno brát v úvahu i stav paniky mezi hospodářskými zvířaty.

Uzemnění a ochranné vodiče

Vodiče ochranného pospojování musí být chráněny proti mechanickému poškození a korozi, musí být odolné proti elektrolytickým účinkům. Ochranné vodiče dodatečného ochranného pospojování je možno například provést takto:

 • žárově galvanizovaný ocelový pásek s minimálními rozměry 30 mm x 3 mm, nebo
 • žárově galvanizovaný ocelový drát o průměru minimálně 8 mm, nebo
 • měděný vodič o průřezu minimálně 4 mm2. Mohou být užity i jiné vhodné materiály.

Provozní bezpečnostní systémy

Pro intenzivní chov hospodářských zvířat se musí brát v úvahu následující požadavky zajišťující životní podmínky:

 • a) Pokud není zajištěno krmení, napájení, větrání a/nebo osvětlení hospodářských zvířat v případě výpadku zásobování elektřiny, musí být zajištěn alternativní či bezpečnostní náhradní zdroj, jako alternativa napájení (viz HD 60364-5-551). Pro napájení ventilátorů a osvětlení se zřizují samostatné napájecí obvody. Tyto obvody smějí napájet pouze zařízení určené pro provoz ventilace a osvětlení.
 • b) Musí být zajištěno rozlišení hlavních napájecích obvodů ventilátorů v případě nadproudů a/nebo v případě krátkého spojení se zemí.
 • c) Pokud je důležité větrání pomocí elektrických ventilátorů, je nutno zabezpečit některé z následujících opatření:
  • musí být zajištěn náhradní zdroj zajišťující dostatečné napájení ventilačních zařízení; nebo
  • sledování teploty a napájecího napětí. Toto může být sledováno na jednom nebo na více monitorovacích zařízeních. Tato zařízení musí vydávat viditelný nebo slyšitelný signál, dle kterého může obsluha rozhodnout nezávisle na normálním provozu.

Svítidla a světelná instalace

Použitá svítidla musí odpovídat požadavkům souboru EN 60598 a musí být vybírána dle stupně ochrany krytem a dle povrchové teploty v návaznosti na okolí a umístění. Svítidla musí být umístěna v dostatečné vzdálenosti od hořlavých hmot, které jsou v místě skladovány a od ostatních nebezpečných výrobních procesů.
Stav ovládaného umělého osvětlení (vypnuto nebo zapnuto) na senících, nebo prostorech pro slámu a obdobných prostorech musí být zřetelně signalizován polohou spínací páky, nebo vizuální signalizací.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, září 2019

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
ProfCom, s.r.o. (Professional Component Services) Autorizované zastoupení a distribuce produktů průmyslové automatizace značky Delta pro ČR a SR.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.