Napájecí systémy a elektrické zdroje pro zdravotnické prostory

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ve zdravotnických prostorech se požaduje bezpečnostní napájení, které při přerušení dodávky elektrické energie ze základního zdroje bude po požadovanou dobu, než dojde k přepnutí, napájet elektrická zařízení, u nichž je požadován nepřetržitý provoz.

Sítě pro bezpečnostní účely musí automaticky převzít napájení, jestliže napětí na jednom nebo více napájecích vodičích hlavního rozváděče budovy s hlavním napájením se sníží na méně než 90 % jmenovité hodnoty napětí a toto trvá déle než 0,5 sekundy.
Elektrické zdroje a síť pro bezpečnostní účely má být uspořádány a provedeny tak, aby jejich pravidelná revize a potřebná údržba mohla být prováděna jak bez omezení, tak bez přerušení dodávky elektrické energie, pro bezpečnostní účely.

Třídění

Klasifikace bezpečnostních obvodů pro zdravotnické prostory je uvedena v tab. 1.
Doba přepnutí základního zařízení pro bezpečnostní účely musí být v souladu se specifikovanou třídou k zajištění předepsaného provozu.

napajeci zarizeni zdravotnictvi 2020 1

Elektrické zdroje pro bezpečnostní účely

Jako elektrické zdroje pro bezpečnostní účely napájecí zařízení pro skupinu 1 a skupinu 2 se uvažují:

 • akumulátorové baterie;
 • generátorová soustrojí nezávislá na normálním napájení;
 • napájecí vedení oddělené od napájecí sítě, které je na normálním napájení prakticky nezávislé.

Primární články se nesmí použít jako bezpečnostní napájecí zařízení pro skupinu 1 a 2 zdravotnických prostor a zároveň další hlavní napájecí přívod nelze považovat za zdroj bezpečnostního napájení.
Dostupnost (připravenost k provozu) bezpečnostních napájecích zdrojů musí být na vhodném místě monitorována a indikována.
Elektrické zdroje pro napájení zařízení pro bezpečnostní účely musí být instalovány jako pevná zařízení a to tak, aby je nemohla nepříznivě ovlivnit porucha normálního napájení.
Elektrické zdroje pro bezpečnostní účely musí být umístěny ve vhodném prostoru a smí být přístupné pouze osobám znalým nebo poučeným (BA5 nebo BA4). Elektrické zdroje pro bezpečnostní účely mají být odděleny od ostatních zdrojů.
Zařízení pro bezpečnostní účely a zdroje musí být navrženy a umístěny tak, aby se minimalizovaly rizika, které by mohly být způsobeny požárem, zaplavením, zmrznutím, vandalizmem nebo jinými nepříznivými podmínkami a tím ovlivnit dostupnost elektrického napájení.
Oddělená nezávislá napájecí vedení z rozvodné sítě nesmí sloužit pro napájení zařízení pro bezpečnostní účely, pokud nelze zajistit, aby současná porucha obou napájení byla nepravděpodobná.
Elektrický zdroj pro bezpečnostní účely musí mít dostatečnou kapacitu pro napájení jemu příslušející zařízení pro bezpečnostní účely.
Elektrický zdroj pro bezpečnostní účely smí být navíc použit pro jiné účely než pro napájení zařízení pro bezpečnostní účely za předpokladu, že tím nebude ohrožena dostupnost napájení zařízení pro bezpečnostní účely. Porucha vzniklá v jiném obvodu než pro bezpečnostní účely, nesmí způsobit přerušení žádného obvodu pro bezpečnostní účely.
Pro každý elektrický zdroj pro bezpečnostní účely musí být zajištěna ochrana proti zkratu a ochrana při poruše.
Musí být zajištěna ochrana při poruše a před účinky zkratových proudů, ať je instalace napájena odděleně z jednoho nebo ze dvou zdrojů, nebo v paralelním zapojení.
Musí být provedena opatření k omezení proudu protékajícího mezi nulovými (středními) body zdrojů, zejména omezení účinku třetích harmonických frekvencí.
Baterie musí být větrané nebo s regulačním ventilem, bezúdržbového typu a musí být do těžkého průmyslového provozu, např. články vyhovující normě ČSN EN 60623 ed. 3 nebo souboru ČSN EN 60896. Toto nevylučuje ověření nové technologie. Nejkratší návrhová doba života baterií při 20 °C musí být 10 let.
Je-li používán zdroj nepřerušitelného napájení (UPS), tak musí:

 • a) být schopen působit na všechny ochranné přístroje umístěné na straně zátěže UPS;
 • b) být schopný aktivovat bezpečnostní přístroje, jestliže pracuje za nebezpečných podmínek;
 • c) dodržovat výše uvedené požadavky na baterie, je-li to použitelné;
 • d) dodržovat požadavky ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2, ČSN EN IEC 62040-2 ed. 2 nebo ČSN EN 62040-3 ed. 2, je-li to použitelné, a
 • e) být schopen zahájit provoz nezávisle na dostupnosti dodávky napájení.

Je-li jako elektrický zdroj pro bezpečnostní účely použita bezpečnostní generátorová souprava, musí spalovací motor generátorové soupravy splňovat požadavky normy ČSN ISO 8528-12.

napajeci zarizeni zdravotnictvi 2020 2

Všeobecné požadavky na bezpečnostní napájecí zařízení pro skupinu 1 a skupinu 2

V případě selhání napájení z hlavního zdroje musí elektrický zdroj pro bezpečnostní účely dodávat energii elektrickému zařízení uvedenému v odstavci níže podrobné požadavky na bezpečnostní napájení po požadovanou dobu do doby požadované na přepnutí.
Pro vodiče spojující jednotlivé části a prvky napájení pro bezpečnostní účely platí požadavky uvedené v normě ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Elektrický obvod zajišťující napájení hlavního rozváděče budovy se považuje za bezpečnostní obvod.
Zásuvky připojené k bezpečnostním obvodům musí být snadno identifikovatelné.
Zásuvky napájené z bezpečnostních obvodů musí být též snadno identifikovatelné podle jejich zatřídění z hlediska bezpečnosti.

Podrobné požadavky na bezpečnostní napájení

Napájecí zdroje s dobou přepnutí do 0,5 sekundy včetně
V případě výpadku napětí na jednom, či více fázových vodičích v rozváděči se musí použít bezpečnostní napájení, které musí zajistit toto napájení minimálně po dobu 3 hodin pro tato elektrická zařízení:

 • osvětlení operačního stolu;
 • ME přístroje obsahující osvětlení, které je základním prvkem pro použití tohoto zařízení, endoskopů, včetně souvisejícího základního zařízení, například monitorů;
 • základních přístrojů podporujících životní funkce.

Obnovení napětí musí proběhnout do 0,5 s.

Napájecí zdroje s dobou přepnutí do 15 sekund včetně
Elektrické zařízení nouzového únikového osvětlení musí být připojeno do 15 s na bezpečnostní zdroj schopný dodávat energii minimálně po dobu 24 hodin, když se napětí na jednom nebo více napájecích vodičích hlavního rozváděče budovy pro bezpečnostní účely sníží na méně než 90 % jmenovité hodnoty na dobu delší než 3 s.
Doba 24 hodin může být snížena na minimálně 3 hodiny, jestliže to lékařské požadavky a použití tohoto prostoru zahrnující veškeré v místě prováděné lékařské zákroky dovolí a jestliže je možná evakuace objektu do tří hodin.

Napájecí zdroje s dobou přerušení nad 15 sekund
Napájení pro ostatní elektrická zařízení zdravotnického vybavení, která nespadají do výše uvedených požadavků a jsou požadována pro zdravotní služby, mohou být připojena k bezpečnostnímu napájení automaticky, nebo ručně. Tento bezpečnostní zdroj musí být schopen dodávat energii minimálně po dobu 24 hodin.

Nouzového únikového osvětlení

V případě poruchy hlavní napájecí sítě nesmí přepnutí na náhradní bezpečnostní napájení trvat déle než 15 s. Nutná minimální osvětlenost musí být zajištěna alespoň pro následující místa:

 • prostory se spínacími a ovládacími přístroji nouzového zdroje elektřiny a hlavní rozváděč budovy napájený jak z normálního, tak z bezpečnostního zdroje;
 • prostory určené k základním službám. V každém takovém prostoru musí být alespoň jedno svítidlo napájené z bezpečnostního zdroje;
 • ústředna požární signalizace a monitorovacího systému;
 • místnosti skupiny 1 zdravotnických prostor. V každé takové místnosti bude alespoň jedno svítidlo napájené z bezpečnostního zdroje;
 • místnosti skupiny 2 zdravotnických prostor. Zde musí být minimálně 50 % svítidel napájeno z bezpečnostního zdroje.

Pokud je odpojení od zdroje různých obvodů zajištěno různými ochrannými přístroji, pak musí být provedeno tak, aby tyto přístroje neodpojovaly všechny obvody osvětlení pokojů a únikových cest.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku