Projektant nemá jen kreslit, ale i přinášet řešení

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jsou jedničkou na trhu v oblasti dodávek produktů a řešení automatizace pro papírenský průmysl v Česku. Více než dvacet pět let zkušeností využívají jejich zákazníci z oblasti energetiky, chemického nebo farmaceutického průmyslu, čističek odpadních vod nebo výrobci lihovin.

Kromě prodeje zařízení se soustředí i na vlastní výzkum a vývoj, kde intenzivně spolupracují i s univerzitami. S Jakubem Mecou, projektantem ve společnosti RMT, s.r.o., jsme mluvili o tom, jak jim softwarové nástroje společnosti EPLAN pomáhají vytvářet úspěšná a nadčasová řešení pro jejich zákazníky.

Společnost RMT, s.r.o., se sídlem v Paskově nedaleko Ostravy, působí na trhu již od r. 1992, přičemž hlavní těžiště jejích aktivit se soustředí do čtyř základních oblastí – automatizace a lasery, analýza plynů a váhy, papírenský a celulózový průmysl a vojenské technologie. Zkušenost s využíváním moderních softwarových nástrojů k podpoře projekčních činností sahá až do roku 2007. „EPLAN využíváme jednak při projektování vlastních rozvaděčů, které i sami vyrábíme, a jsou určeny k osazení např. řídicími systémy, zařízeními pro analýzu plynů apod. Pro externí zákazníky, kteří mají aktivity v papírenském průmyslu, připravujeme v systému EPLAN všechna připojení provozních měřicích přístrojů nebo připojení různých zařízení používaných v technologiích výroby papíru,“ vysvětluje na úvod našeho setkání aktuální stav využívání softwarových nástrojů EPLAN J. Meca. Společnost se kromě toho věnuje i návrhům řešení pro jedno i víceúčelová strojní zařízení.

eplan rmt 2019 2

Osvobodit se od vychozených stezek

V loňském roce se společnost RMT, s.r.o., rozhodla pro zakoupení licencí nejnovější verze EPLAN Electric P8 s cílem konkurovat ostatním firmám podobného zaměření. Na začátku to byla pro většinu projektantů společnosti novinka, protože tato verze již umožňuje práci s makry, databázemi nebo výkonným a praktickým nástrojem EPLAN Data Portal. „Pokud se projektant neumí v nové verzi osvobodit od vyšlapaných cestiček, na které si zvykl v předchozích verzích, tak nebude umět úplně využít potenciál a přínosy, které nová verze nabízí,“ poodhaluje úskalí práce projektanta J. Meca.
Právě z tohoto důvodu se firma v loňském roce rozhodla investovat do rozsáhlého projektu zaměřeného na zvýšení efektivity práce se systémem EPLAN pro všechny zaměstnance projekčního oddělení, které bylo vytvořeno přímo pro potřeby společnosti RMT. To ukázalo, že dnešní EPLAN je databázově a zejména síťově orientovaný softwarový nástroj. „Do momentu spuštění projektu jsme pracovali jako ostrovní provozovny – každá pracovní stanice měla svoje vlastní nastavení, vlastní ukládání údajů, a nebyli jsme schopni svoje projekty navzájem sdílet. Z mého pohledu je to mimořádně důležité a přínosné,“ konstatuje J. Meca. Každý zaměstnanec si myslí, že odvádí svoji práci bezchybně, ale málokdy se firmě povede vyhodnotit projekt s nulovou chybovostí. Zákonitě se vynořily otázky, jak tento stav zlepšit a posunout se v kvalitě řešení dodávaných zákazníkům. Většina odpovědí přišla v průběhu školení, které vedli přímo odborníci z české pobočky společnosti EPLAN. Ti nově nastavili více věcí v rámci systému EPLAN a změnili stávající struktury.
J. Meca je právě tím zaměstnancem v rámci společnosti, který dohlíží na úspěšný přechod na novou verzi EPLAN tak, aby bylo dosaženo očekávaných přínosů a zlepšení týkajících se nejenom práce jednotlivých projektantů, ale také výsledků projekčního oddělení jako celku. „Vytvářet nové záznamy do databází, stahovat makra, která je následně třeba přizpůsobit konkrétnímu projektu a zákazníkovi, je časově mimořádně náročné,“ vysvětluje J. Meca.

Nový rozměr projektování

Společně s novou verzí EPLAN Electric P8 si společnost zakoupila i licence pro nástroj EPLAN Pro Panel, který umožňuje realizovat návrh a kreslení rozvaděčů ve 3D. I když montážníci společnosti uměli vyrábět rozvaděče podle 2D výkresů, posun do oblasti 3D byl přínosem zejména pro externí firmy, které pro RMT také zajišťují výrobu rozvaděčů. Vzhledem k časové složitosti při vytváření specifických prvků rozvaděčů, které by bylo nutné nakreslit nejdřív v CAD programu a poté je importovat do systému EPLAN Pro Panel, se potenciál tohoto nástroje společnosti zatím nepovedlo plně využít. „EPLAN Pro Panel zatím využíváme při jednodušších projektech, kde se jedná pouze o rozvaděč s osazenými svorkovnicemi. Tam to funguje bez problémů,“ vysvětluje J. Meca.

Snížení chybovosti a lepší přehled

Některé věci, které nabízí EPLAN jako automatický proces, jsou pro projektanty ve společnosti RMT, s.r.o., nedostačující, protože každý projekt je pro firmu originál – neexistují dva stejné. Proto ani není možné používat makra nebo jiné položky úplně automaticky. V některých specifických případech, jako je například vkládání grafiky do vícepólových schémat, EPLAN takovou automatickou podporu ani nenabízí. „Abychom byli konkurenceschopní, musíme to dělat novým způsobem. Řešení spočívá v nalezení času na vytváření artiklových prvků. Když vím, že mi to v budoucnu něco přinese, nepředstavuje takto investovaný čas ztrátu, ale výnos,“ vysvětluje J. Meca. Pro každého významného zákazníka se tímto způsobem povedlo vytvořit vlastní makro projekt. „V minulosti jsme mnoho bloků nebo informací přenášeli kopírováním, a to také znamenalo i přenos chyb. Práce s makro projektem celý proces zpřehledňuje a snižuje pravděpodobnost přenosu chyb,“ dodává J. Meca, který považuje práci s makry, artikly a databází EPLAN Data Portal za největší přínos nové verze platformy EPLAN.

eplan rmt 2019 1

Profesionálně vedené individuální konzultace plné inspirace

Po prvním několikadenním základním školení v Liberci následovaly rozsáhlejší individuální konzultace přímo v sídle společnosti. V souladu s připraveným harmonogramem se projektanti seznámili s podrobnostmi a návody, jak co nejlépe využít novou funkcionalitu a možnosti, vytvářely se nové knihovny apod. Jednou z úloh bylo realizovat propojení mezi systémem EPLAN a podnikovým informačním systémem. Ze strany účastníků celého projektu byla vysoce hodnocena profesionalita přípravy, řízení a řešení vzniklých otázek konzultanty společnosti EPLAN. „I přesto, že jsme položili několik specifických požadavků, konzultant se jim individuálně věnoval a společně jsme pak nalezli vhodná řešení pro naši společnost,“ ocenil přístup společnosti EPLAN J. Meca.
Velikou pomocí jsou i různé utility pro import a export údajů z/do systému EPLAN, které se povedlo také vytvořit v rámci konzultací zmíněných výše. Stačí vložit získané údaje z podkladů od zákazníka do tabulky, a tu pak naimportovat přímo do systému EPLAN. Tím se eliminuje nutnost manuálního zapisování údajů a klikání. Výsledkem je podstatně menší chybovost práce projektanta.
Z hlediska realizace konkrétních zakázek je důležitá příprava zadání a specifikace technických požadavků ze strany objednavatele, které by mělo dodané řešení splňovat. „Ve většině případů jsou vstupní podklady od zákazníků nedostatečně specifikovány, výjimkou jsou v našem případě jen ty největší firmy, jako Lenzing Biocel nebo Mondi, kde jsou zadání velice přesná. Ze získaných vstupních údajů si v systému EPLAN Pro Panel rozvrhneme rozvaděče, počet svorkovnic, určíme kabelové svazky včetně rezervy apod. V prvotní fázi se do excelovských tabulek se stanovenou šablonou nadefinuje počet obvodů, potřebná kabeláž apod. Díky školení jsme zjistili, že není třeba takto vytvořenou tabulku opět pracně přepisovat do systému EPLAN, ale můžeme ji jednoduše naimportovat. Zvýšili jsme tak nejen rychlost naší práce, ale také snížili již zmiňovanou chybovost,“ objasňuje počáteční fázi modelového příkladu projektu J. Meca. EPLAN umožňuje vytvářet například i seznamy kabelů a přístrojů nejen pro potřeby nákupu, ale i pro samotné výběrové řízení, kdy jsou informace o typu a značce přístroje „skryty“ před předkladateli nabídek.

Aktuální informace vždy po ruce

Velkou pomocí je i EPLAN Data Portal, ze kterého projektanti společnosti RMT, s.r.o., pravidelně vybírají do svých projektů přístroje a komponenty. „Oceňuji aktuálnost informací v databázi EPLAN Data Portal, protože se nám například stalo, že jsme potřebovali zařadit do projektu relé, které jsme standardně používali, ale až díky EPLAN Data Portal jsme zjistili, že se tento typ už nebude dodávat na trh a nebude mít zajištěnou podporu, a proto jsme se ho rozhodli nahradit novějším typem,“ přibližuje výhody J. Meca. Možnost získat přesné rozměry elektrických a elektronických komponentů přímo v databázi EPLAN Data Portal společně s využitím systému EPLAN Pro Panel ke kreslení ve 3D zobrazení ještě více zpřehledňuje a zrychluje samotný návrh rozvaděče.
V závěru projektu se vytvoří průvodní dokumentace obsahující domluvené položky, jako jsou výkresy rozvaděčů, seznamy kabelů, schémata motorů, seznamy komponentů k měření a regulaci apod. „Interně máme definovanou naši vlastní strukturu, která je rozdělena do několika desítek skupin. Díky síťovému propojení mohou naši projektanti pracovat na stejném projektu současně, přičemž každý pracuje na své části,“ vysvětluje J. Meca. Pro zákazníky se průvodní dokumentace generuje v elektronické formě buď jako jedno PDF, nebo může být na vyžádání projekt rozložen do několika PDF podle různých kritérií.

Profesionální podpora

Využití celého potenciálu jednotlivých softwarových nástrojů EPLAN vyžaduje čas, avšak podle J. Mecy absolvované školení výrazně urychlilo zvládnutí práce s nástroji. „I přesto, že EPLAN nenabízí manuál v tištěné podobě, nápověda, která je dostupná v českém jazyce v elektronické formě, je maximálně dostačující k řešení konkrétních problémů a dotazů při zpracovávání projektů.“ Společnost RMT, s.r.o., má současně zakoupenou tzv. Servisní službu, kterou už také několikrát využila. „Při kontaktování jsme velice promptně získali odpověď na své dotazy, EPLAN nám vždy nabídl řešení toho, co bylo aktuálně třeba. Pro některé případy pro nás vytvořil speciální utility, které nám zjednodušily například zálohování projektů apod.,“ říká s uznáním J. Meca.
Přínosy, které posouvají vpřed I přesto, že je na trhu dostupných několik softwarových nástrojů k podpoře projektování, J. Meca umí přesně pojmenovat výhody, které ve srovnání s jinými řešeními přináší právě EPLAN. „Díky databázovým možnostem systému EPLAN je práce projektantů mnohem jednodušší – to jim poskytuje prostor k odbornému vzdělávání nebo studiu norem.“ Projektant by neměl být jenom ten, kdo kreslí obrázky, ale měl by být zejména tím, kdo přináší zákazníkům pokročilá a nadčasová řešení. Široká škála produktů EPLAN představuje potenciál pro trvalé zvyšování efektivity procesů projektování nebo snižování chybovost.
I samotní zaměstnanci společnosti RMT, s.r.o., si uvědomili, že pokud v dnešní, rychle se měnící době ztratí kontakt s nejnovějšími technologiemi a nástroji určenými pro činnost projektantů, ztratí zároveň konkurenceschopnost a do rozjetého vlaku pak naskočí jen velice těžko. I proto vsadili na řešení společnosti EPLAN. „Velice to doporučuji firmám, které se snaží být flexibilní vůči požadavkům svých zákazníků různých velikostí a z různého výrobního zaměření. Nasazením nejnovějších verzí systému EPLAN se nám daří zvyšovat kvalitu a efektivitu práce našich projektantů, což se zároveň promítá do pozitivních výsledků společnosti a vztahů s našimi zákazníky,“ konstatuje na závěr schůzky J. Meca.

EPLAN Software & Service
www.eplan.cz

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, březen 2020

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.