Pokyny pro volbu stykačů a motorových spouštěčů pro provoz

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Vhodné stykače, spouštěče nebo stykačové řídicí jednotky pro dané provozní zatížení se nejlépe vyberou při respektování jednotlivých jmenovitých hodnot vyžadovaných zatěžovacími a zkratovými podmínkami.

Volba jmenovitého napětí

Jmenovité napětí se má určit tak, aby bylo alespoň rovno nejvyššímu napětí soustavy v místě, kde má být zařízení instalováno.
Jmenovité napětí se má vybírat z normalizovaných hodnot. Při volbě jmenovitých napětí se má přihlížet též k odpovídajícím izolačním hladinám.

Koordinace izolace

Jmenovitá izolační hladina se má vybírat podle kapitoly 4.2 normy ČSN EN 62271-106. Hodnoty uvedené v této tabulce platí pro zařízení jak vnitřního, tak venkovního provedení.

Jmenovitý kmitočet

Má-li být stykač nebo spouštěč použit pro jiný než jmenovitý kmitočet, má být učiněna dohoda s výrobcem.

Jmenovitý zkratový vypínací proud

Jmenovitý zkratový vypínací proud je nejvyšší předpokládaný zkratový proud, který je schopna stykačová řídicí jednotka vypnout v podmínkách užití a chování předepsaných v obvodu se zotaveným napětím průmyslového kmitočtu odpovídajícím jmenovitému napětí stykačové řídicí jednotky.
Jmenovitý zkratový vypínací proud stykačové řídicí jednotky je do značné míry určen jmenovitým zkratovým vypínacím proudem přístroje pro jištění proti zkratu a musí být roven nebo vyšší než nejvyšší očekávaný zkratový proud v místě instalace, kde se stykačová řídicí jednotka má umístit. Pokud rozváděč obsahuje jak vypínače, tak spouštěče, má mít jmenovitý vypínací proud celého rozváděče pouze jednu hodnotu, a to tu, která je nejmenší. Tato jmenovitá hodnota je potom základem pro typové zkoušky zkratové odolnosti vodičů hlavního obvodu stykačové řídicí jednotky, tj. přípojnic a spojů před přístrojem pro jištění proti zkratu.

stykace vyber 2019 1

Tepelný proud

Je nutné brát zřetel na normu ČSN EN 60282-1 ed. 3, kde jsou uvedeny podmínky k volbě jmenovitého proudu pojistek včetně jeho ovlivnění při montáži pojistek do krytu.
Tepelný proud kombinace spínače s pojistkami je stanoven výrobcem stykačové řídicí jednotky podle výsledků zkoušek oteplení a závisí na typu a jmenovitých hodnotách stykače a pojistek. Může nastat nutnost jeho snížení, pokud teplota okolí v provozu přesáhne předepsanou teplotu okolí.

Místní atmosférické a klimatické podmínky

V poptávce má být uvedeno, zda zařízení má být vnitřního nebo venkovního provedení. Při venkovní instalaci se předpokládá, že zařízení bude namontováno ve vhodném krytu. Uvnitř krytu se uvažují převážně normální vnitřní podmínky. Pokud je to nutné, zajistí se taková opatření, jako jsou topná tělesa nebo klimatizace, aby mohly být použity běžné součásti vnitřního provedení.
To neplatí pro plynem izolované oddíly.

Použití ve vysokých nadmořských výškách

Normální pracovní podmínky podle kapitoly 2 z normy ČSN EN 62271-1 ed. 2 stanoví, že řídicí zařízení se používá v nadmořských výškách do 1 000 m.

Koordinace s omezujícími pojistkami použitými jako přístroj pro jištění proti zkratu

Tyto pokyny spolu s normou pro pojistky ČSN EN 60282-1 ed. 3 stanoví podmínky pro volbu kombinace stykače a přístroje pro jištění proti zkratu, které zajistí bezpečný provoz při hodnotách stanovených během zkoušek podle ČSN EN 60282-1 ed. 3, ČSN EN 60644 ed. 2 a podle požadavků ČSN EN 62271-106.
ČSN EN 60644 ed. 2 platí především pro pojistkové vložky odpovídající požadavkům ČSN EN 60282-1 ed. 3 použité u motorů s přímým spouštěním a odolávající normálním pracovním podmínkám a pro volbu pojistkových vložek se zvláštním zřetelem na činitel K při opakovaných rozběhových podmínkách.

Průsečíkový proud
Hodnota průsečíkového proudu stykačové řídicí jednotky závisí jak na vypínací době stykače vybavovaného spouští, tak na charakteristice čas-proud pojistky. Jak je zřejmé z názvu, jedná se o hodnotu nadproudu, při jejímž překročení pojistky přebírají vypínací funkci vypínání proudu od spouště a stykače.
Z praktického hlediska se nejvyšší průsečíkový proud pro dané použití určuje takto: Na nejvyšší předobloukovou dobu charakteristiky čas-proud pojistky (uvažuje se tolerance ±6,5 %) se superponuje doba rovná nejmenší vypínací době nebo nejmenší době prodlevy při ovládání nadproudovým relé a/nebo časově zpožděným zařízením. Příslušný proud je hodnota průsečíkového proudu a tato hodnota nesmí být větší než jmenovitý průsečíkový proud stanovený výrobcem pojistky.

stykace vyber 2019 2

Rozšíření platnosti zapínacích a vypínacích typových zkoušek
V praxi se stává, že není praktické zkoušet všechny kombinace možností stykače a pojistek a provádět opakované zkoušky stykačových řídicích jednotek při každé výměně pojistek.
Výrobce pojistek nebo uživatel mohou na vlastní zodpovědnost využít tohoto rozšíření a rozhodnout, které další typy pojistek mohou být použity ve stykačové řídicí jednotce.
Podmínky pro rozšíření platnosti zapínacích a vypínacích typových zkoušek jsou tyto:

 • každá pojistka nebo pojistka modifikovaná použitá ve stykačové řídicí jednotce musí být ověřena podle příslušné normy. To je nutné nejen k vlastnímu ověření pojistky, ale též ke zjištění hodnoty omezeného proudu a vypínací hodnoty I2t,
 • omezený proud a vypínací hodnota l2t pojistky nesmí být větší než hodnoty pojistky zkoušené ve stykačové řídicí jednotce, aby kontakty stykače nebyly vystaveny nevyzkoušeným podmínkám;
 • musí se použít stejný typ vybavovacího zařízení pojistky (a její energie) jako u zkoušené pojistky ve stykačové řídicí jednotce, aby bylo prokázáno, že stykač vypne bez poškození.

Funkce pojistek

 • Tři pojistky namontované ve stykačové řídicí jednotce musí být stejného typu a musí mít stejné jmenovité proudy, jinak může být nežádoucím způsobem ovlivněn vypínací výkon stykačové řídicí jednotky.
 • Pro správnou funkci stykačové řídicí jednotky je důležité, aby byly pojistky zasunuty tak, aby bylo vybavovací zařízení správně nasměrováno.
 • Dojde-li k funkci, jakožto následku třífázového zkratu, je možné, aby:
  1) funkci převzaly pouze dvě ze tří pojistek;
  2) funkci převzaly všechny tři pojistky, ale zapůsobilo pouze jedno ze tří vybavovacích zařízení.
  Taková částečná funkce jedné pojistky může nastat ve třífázových provozních podmínkách a není neobvyklá.
 • Když kombinace vypnula bez zřejmých známek zkratu v soustavě, může být prohlídkou pojistky nebo pojistek zjištěn druh poruchového proudu a jeho přibližná velikost. Takovou prohlídku nejlépe provede výrobce pojistek, který obvykle takové služby pro uživatele zajišťuje.
 • Pokud pojistka(y) v jednom nebo dvou pólech stykačové řídicí jednotky vypnuly, doporučuje se co nejdůrazněji vyměnit všechny tři pojistky. Pokud se u pojistky přetaví jeden nebo více tavných vodičů, vede to ke snížení minimálního vypínacího proudu, takže může dojít k selhání při pracovních proudech a k prohoření izolační trubky pojistky a tím ke zničení stykačové řídicí jednotky. Provozní schopnost pojistky je možné ověřit změřením rezistance v řádu mikroohmů.
 • Před vyjmutím nebo výměnou pojistek se musí obsluha přesvědčit, že pojistkový spodek je odpojen od všech částí stykačové řídicí jednotky, které by mohly být pod napětím. Toto je důležité zejména tam, kde pojistkový spodek není viditelně odpojen.
 • Jako dobrá praxe se, zvláště u nižších typů koordinace s ohledem na poškození, jeví provádět kontrolu, zda nedošlo u stykače ke svaření kontaktů.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2020

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojní zařízení, hromosvody a uzemnění.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
AC Servokontroléry & Motory Snadné. Účiné. Časově úsporné. Unitronics nabízí novou řadu AC Servo kontrolérů a motorů pro řešení řízení pohybu. Jedno integrované řešení pro řízení a automatizaci.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.