Užití citlivých proudových chráničů ve světelných obvodech bytových a obdobných domů

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

S přijetím HD 60364-4-41:2017 a jeho převodu do ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 nastala dle článku 411.3.4 povinnost v sítích TN a TT v prostorech určených pro samostatnou domácnost AC koncové obvody napájející svítidla vybavit doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA.

Na toto navázala i ZMĚNA 1 ČSN 33 2130 ed. 3 v čl. 5.2.9 ustanovením, že každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální proud nepřekračuje 30 mA. Toto navazuje na požadavek „Je-li v prostorech bytových domů občanské výstavby a na pracovištích užito RCD pak žádný RCD nesmí chránit více než jeden světelný obvod.

Tato skutečnost vede k relativně častým dotazům, za jejichž představitele lze povařovat následující:

Dotaz:

…chtěl bych Vás poprosit o vysvětlení pojmů kolem RCD chráničů v domácnostech, kdy s kolegou vedeme nekonečné diskuze na téma jak nám to naši normotvůrci připravili.
Máme nastudováno jak normy ČSN33 2000-4-41 ed. 3 - čl. 411.3.4 o RCD že musí být v domácnostech, to je nám jasné.
ČSN 33 2130 ed. 3 změna 1 z ledna 2018 je také jasná kde se doplňuje poslední odstavec, ale: ČSN 33 2130 ed. 3 je v článku 5.2.9 je i nadále zachována věta Je-li v prostorech bytových domů občanské výstavby a na pracovištích užito RCD, pak žadný RCD nesmí chránit více než jeden světelný obvod.
Chtěl bych Vás velice poprosit o objasnění, jak to vlastně s těmi fíčky máme. Pokud je bytový dům s 20 světelnými obvody pak musíme mít 1x chránič například 3fázový a 20 jističů. A nebo 20x jističochránič.
Moc Vám předem děkuji za Vaši odbornou radu…

RCD dotaz

Odpověď:

Problematiku využití proudových chráničů (RCD), nebo proudových chráničů s vestavěnou nadproudovou ochranou (např. RCBO) pro použití v bytových a obdobných objektech z hlediska bezpečnosti osob před úrazem elektrickým proudem (a obecné bezpečnosti) pro umělé osvětlení elektrickými svítidly řeší několik norem:

 1. Základní norma: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 „Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem“.
 2. Navazující: ČSN 33 2000-7-718 „Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory občanské výstavby a pracoviště“.
 3. Navazující: ČSN 33 2130 ed. 3 „Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody“.
 4. Další, navazující normy, řešící ochranu před úrazem elektrickým proudem ve specifických prostorech, např. ČSN 33 2000-7-701 ed. 2; ČSN 33 2000-7-702 ed. 3; atd. Tyto se však přímo nevztahují k Vašemu dotazu.

Norma ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody v článku 5.2.9 odstavci 2. uvedeno: „Je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod“.
Zde je nutno brát v úvahu začátek této věty (Je-li); to znamená že je zde k použití prvku proudového chrániče s IΔn ≤ 30 mA důvod:

 • a. Požadavek nějakého předpisu, v tomto případě například další odstavec této normy, který byl doplněn Změnou Z1 této normy (a vycházející i z ČSN 33 2000-4-41 ed.3; nebo
 • b. Nutnost příslušný světelný obvod vybavit prvkem – proudovým chráničem s IΔn ≤ 30 mA z důvodu nemožnosti dosáhnout ochrany před úrazem elektrickým proudem, jiným způsobem; v tomto případě například nevyhovující impedancí proudové smyčky.

ČSN 33 2130 ed. 3 ZMĚNA Z1 doplňuje článek 5.2.9 o odstavec: „Každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální proud nepřekračuje 30 mA“.
Na tomto místě je vhodné si připomenout, proč vlastně byl do dokumentu IEC (a následně i dokumentů CENELEC a ČSN) požadavek na užití RCD s IΔn ≤ 30 mA u koncových světelných obvodů v bytech a obdobných prostorech pro ubytování vydán. Za důvody lze považovat:

 • Snaha o stále vyšší bezpečnost především u laiků, přičemž se celosvětově zohledňuje i stále nižší obezřetnost laiků při zacházení s elektrickým zařízením;
 • Zásadní změna při náhradě nefunkčního světelného zdroje s mohutným nástupem napevno ve svítidle zabudovaných LED světelných zdrojů do svítidel pro domácnosti. Dříve běžně užívané světelné zdroje (žárovky, halogenové žárovky, zářivky, tzv. kompaktní zdroje) se upevňovaly do objímek, které zaručovaly (v úrovni svého vzniku) ochranu osoby před úrazem elektrickým proudem, která výměnu světelného zdroje prováděla. Za tuto osobu byl a je považován laik. S nástupem napevno ve svítidle zabudovaných LED světelných zdrojů je nutno vyměnit se světelným zdrojem celé svítidlo, tedy pracovat na připojovacích svorkách. A zde je na úrovni IEC předpoklad, že o toto se může pokusit i laik.

Důvod, proč normy upřednostňují použití jednoho RCD pro každý koncový světelný obvod (je-li pro něj požadován, nebo použit) spočívá ve vlastnostech předřadníků zářivek, či tzv. driverů LED světelných zdrojů. Tyto přístroje mají již z principu určité vlastnosti, které při rozsvícení a i vlastním svícení, mohou RCD vyhodnotit jako poruchový stav. Mezi tyto vlastnosti patří například únikový proud, přechodové nabíjecí jevy, atd.
Vezmeme-li bytový dům (tj. dům s více než třemi byty) pak:

 • Společné prostory:
  – Každý světelný obvod může být vybaven RCD s IΔn ≤ 30 mA z důvodu uvedeného výše (ad. b), nebo podle uvážení projektanta a vyjádření investora, že běžnou údržbu svítidel v tomto prostoru bude provádět laik;
  – Světelné obvody nebudou vybaveny RCD s IΔn ≤ 30 mA (není k tomu důvod ad. b) a zajištění běžné údržby (zvláště řešení problematiky nesvítících svítidel se zabudovanými světelnými zdroji LED) bude osobou s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
  (V tomto případě se doporučuje prokazatelně upozornit investora na nutnost zajištění kompletního servisu těchto obvodů a svítidel osobou s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací).
  Bytový objekt mající 3 a méně bytů spadá do skupiny „rodinný dům“ kde je třeba obvod (obvody) na chodbě vybavit RCD s IΔn ≤ 30 mA.
 • Byt:
  – Zde platí jednoznačně požadavek na vybavení koncového světelného obvodu RCD s IΔn ≤ 30 mA vyplývající ze ZMĚNY Z1 ČSN 33 2130 ed. 3. Tento požadavek nelze považovat za zbytečně přehnaný, když v souladu s tabulkou 5 v ČSN 33 2130 ed. 3 lze používat jeden světelný obvod u bytů do 100 m2.

Užití třífázových RCD v žádném případě se nedoporučuje, neboť jakýkoliv nepříznivý jev v jednom, tímto přístrojem, chráněném obvodu by znamenalo i odpojení ostatních, což by znamenalo bezpečnostní riziko pro pohyb osob v jinak osvětlovaném prostoru.
Užití proudových chráničů s vestavěnou nadproudovou ochranou s IΔn ≤ 30 mA se jeví pro tyto účely jako optimální. Problematika proudového zkreslení daná elektronikou driverů LED osvětlení (ale i obecně i jednofázové obvody s ovládací elektronikou) vedla některé evropské státy k pokynům, že ve vnitřních rozvodech může být užito RCD minimálně typu A.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.

Najdete nás na Facebooku