EMC objektu a bezpečná elektrická instalace - 2. díl

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bezpečná instalace je tam, kde je na přípustnou míru (nebo raději pod přípustnou míru) sníženo riziko. Ve smyslu standardů je nutno vyvážit management rizika, s ohledem na riziko ohrožením procesu, majetku, osob nebo hospodářského majetku.

Požadavek elektromagnetické kompatibility budovy stanoví podmínku vzájemné spolupráce vnějšího a vnitřního hromosvodu, soustavy pro vyrovnání potenciálu a ochranné soustavy před nebezpečným dotykem, silových, informačních a sdělovacích obvodů a ochrany před přepětím v instalaci objektu. Je nutno připočíst požadavek slučitelnosti provozu elektrických a elektronických zařízení v dané instalaci. Výběr ochranných opatření je koordinován s přijatelným rizikem, které závisí na pravděpodobnosti přepětí, prostorového nebo liniového rušení a elektromagnetické citlivosti zařízení.
Důsledné uplatnění konceptu EMC umožní trvalý provoz elektronických systémů. Vzhledem k důležitosti elektronických dat pro provoz organizace je důležité uplatnit hledisko elektromagnetické slučitelnosti všude tam, kde by mohlo dojít k průniku zpětných a vyrovnávacích proudů a přepětí a tím ke zničení nebo poškození elektronických systémů. Není vždy nutné navrhovat kabely stíněné se stínícím kabelovým systémem i tam, kde to není nutné. Důležité je zvolit správný typ nosných systémů a kabelů, který odpovídá požadavkům stavby a jejího předpokládaného užití.

emc 2 1
S problematikou rušení úzce souvisí otázka stínění kabelů. Kabely pro EPS jsou zásadně stíněné a stínění se v čidlech propojuje. Pokud není prokázána EMC objektu, je vhodné ověřit, zda uzemnění stínění netvoří smyčku. Pokud je mezi objekty, které EPS propojuje, vysoký rozdílový potenciál, je doporučeno instalovat dostatečně dimenzovaný příložný vodič a příslušnou ochranu proti přepětí.
Úprava a logické možnosti v provozu stavby závisí na rozsahu instalovaného zatížení, vlastních podporovaných zařízeních, stávajícím stavu systémových rozvodů a provedení rozvodů elektrického napájení. Elektrická instalace musí být opatřena sítí vyrovnání potenciálů. Musí být použita síť TN-S, případně TN-C-S s bodem dělení v blízkosti vstupu elektrické energie do budovy. Norma ČSN EN 50310 ed. 4 se věnuje požadavkům na koordinaci uzemnění pro informační a sdělovací technologie.
Norma stanoví požadavky na soustavy uzemnění a pospojování u budov s uvažovaným umístěním zařízení informačních technologií, v rámci kterých se připouští, že uzemňovací soustavou se nevyhnutelně šíří bludné proudy, na stavbě není možné odstranit všechny zdroje rušení, jsou nevyhnutelné uzemňovací smyčky.
Projekt a pracovní záměr popisují umístění prostorů, tras, skříní, rámů a stojanů, zapouzdřených zařízení a koncových bodů tak, aby se minimalizoval vliv elektromagnetického rušení a byly splněny požadavky odstupu kabeláže rozvodů napájení/informačních technologií s odkazem na soubor norem ČSN EN 50174. Trasy nesmějí být vedeny v prostorách pro hromosvod a ve výtahových šachtách. U skrytých tras je upřednostněna jejich horizontální nebo vertikální orientace. Kabely, určené jako záložní, mají být uloženy v oddělených trasách.
Skříně, rámy a stojany (nebo zapouzdřená zařízení uvnitř nich) musí poskytovat nezbytnou úroveň fyzické a klimatické ochrany pro kabeláž informačních technologií a instalované zařízení a musí dosáhnout vhodné ochrany svým umístěním, vlastnostmi nebo kombinací obojího. Ukončovací body umístěné ve skříních, rámech a stojanech by měly být sdružovány do zón. Každá zóna by měla být obsloužena jedním kabelovým svazkem. Každý svazek by měl být obsloužen jedním zapouzdřeným zařízením v rámci jednoho rámu nebo skříně.
Odstup metalické kabeláže informačních technologií a kabeláže rozvodů napájení za předpokladu smíšeného ložení stíněných a nestíněných kabelů se stanoví s požadavky a doporučeními na nestíněné a stíněné kabely v souladu se souborem ČSN EN 50288. Požadavky na odstup jsou zadány s ohledem na elektromagnetické rušení (EMI).
Požadavky na minimální odstup se uplatňují ve třech dimenzích. Kde se požaduje křížení kabelů informačních technologií s kabely rozvodů napájení a nemůže být zachován minimální odstup, pak musí být dodržen úhel jejich křížení na 90° na jedné straně křížení a na vzdálenost, která není menší než je příslušný požadavek na minimální odstup.
Kovové části (např. stínění, závěsné nebo řetězovkové nosné dráty) a ochranné systémy pro ukládání kabelů (chráničky) je nutno připojit k zemi na obou koncích a také ke každé uzemněné skříni. Jsou také pospojovány s kovovými částmi všech skříní, ačkoli nejsou přímo uzemněny. V případě sítí TN-S se musí splnit požadavky ČSN EN 50310 ed. 4. Uzemnění je nutné také v mezilehlých bodech, kde vyvstává možnost indukovaného napětí ze silových vedení nebo vystavených úderům blesků.

emc 2 3
Vodiče, které zajišťují funkční uzemnění, mohou také vést signál nebo pracovní proud, nebo mohou pro takové signály zajišťovat funkci stínění. Nesmějí ale zhoršovat ochranná opatření stanovená v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Při návrhu se má věnovat pozornost stínění kabelů, oplechování, trubek a kabelových žlabů, ložení referenčních vodičů; stínění transformátorů; zpětnému vlivu filtrů; stínění. Je doporučeno instalovat monitor rozdílového proudu a přijmout opatření pro eliminaci chybového/poruchového stavu.
Referenční vodiče, kterými smějí protékat signálové proudy, mají být samostatně izolovány a vracejí se do referenčního bodu příslušného zdroje napájení. Toto pravidlo neplatí pro úrovně nulového napětí. Stínění mezi vinutí napájecích transformátorů má být spojeno vysoce bezindukčním spojením k místní ochranné zemi (kostře).
Výběr ochranných metod a opatření pro snížení negativních vlivů navíc musí být proveden v souladu s normami, především řady ČSN 33 2000 a řady ČSN EN 60079, dále souborem (ČSN) EN 61643, včetně normy ČSN CLC/TS 61643-12.
Vytvoření vyhovující soustavy kovových prvků stavby a jejich využití k posílení ekvipotenciálního prostoru je důležité nejen pro zajištění stability instalovaných elektronických a sdělovacích systémů, ale především pro zajištění dobré úrovně ochrany objektu před vlivem vyrovnávacích a bludných proudů a před nežádoucími účinky elektromagnetické interference ve složitém prostředí.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl duben 2020

ElektroPrůmysl.cz, květen 2020

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Rittal - The System. Faster – better – everywhere. Celek je vždy více než jen pouhý součet jednotlivých částí.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.