Elektrická instalace vně krytů strojních zařízení

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Prostředky pro zavádění kabelů nebo elektroinstalačních kanálů s jejich jednotlivými ucpávkami, průchodkami atd. do krytu musí zajistit, že nebude snížen stupeň ochrany krytem.

Vnější elektroinstalační kanály

Vodiče a jejich spoje vně krytu (krytů) pro elektrická zařízení musí být uzavřeny ve vhodných elektroinstalačních kanálech (tj. elektroinstalační trubka nebo úložné elektroinstalační kanály) s výjimkou vhodně chráněných kabelů, které mohou být instalovány bez elektroinstalačních kanálů a s použitím otevřených kabelových lávek nebo roštů nebo bez nich. Pokud jsou s vyhrazeným kabelem dodávány takové přístroje, jako jsou polohové spínače nebo bezdotykové spínače, jejich kabel nemusí být uzavřen v elektroinstalačním kanálu, když je vhodný pro daný účel, je dostatečně krátký a je umístěn nebo chráněn tak, aby bylo riziko poškození omezeno na minimum.
Armatury používané s elektroinstalačními kanály nebo vícežilovým kabelem musí být vhodné pro pracovní prostředí.
Ohebná elektroinstalační trubka nebo ohebný vícežilový kabel musí být použity tam, kde je nutné použít ohebná připojení závěsných tlačítkových řídicích jednotek. Hmotnost závěsných jednotek musí být nesena jinými prostředky, než je ohebná elektroinstalační trubka nebo ohebný vícežilový kabel, s výjimkou případů, kdy elektroinstalační trubka nebo kabel jsou navrženy speciálně pro tento účel.

el vne strojnich zarizeni

Připojení pohybujících se částí stroje

Připojení často se pohybujících částí musí být provedeno vodiči podle čl. 12.2 a 12.6 normy ČSN EN 60204-1 ed. 2. Ohebný kabel a ohebná elektroinstalační trubka musí být instalovány tak, aby se zabránilo nadměrnému ohýbání a namáhání, zejména u armatur.
Kabely, které se mohou pohybovat, musí být podepřeny tak, aby nedocházelo k mechanickému pnutí na připojovacích místech ani k žádnému ostrému ohybu. Pokud se toho dosahuje použitím smyčky, musí mít délku dostatečnou pro zajištění poloměru ohybu kabelu o velikosti alespoň desetinásobku průměru kabelu.
Ohebné kabely strojů musí být instalovány nebo chráněny tak, aby se omezila na minimum možnost vnějšího poškození v důsledku faktorů, které zahrnují následující používání nebo potenciální nesprávné používání kabelů:

 • přejetí samotným strojem;
 • přejetí vozidly nebo jinými stroji;
 • kontakt s konstrukcí stroje během pohybů;
 • vtažení do kabelových žlabů nebo na kabelové bubny, nebo uniknutí z nich;
 • síly zrychlení a síly větru působící na závěsné systémy nebo zavěšené kabely;
 • nadměrné odírání kabelovým kolektorem;
 • vystavení nadměrnému vyzařovanému teplu.

Plášť kabelu musí být odolný proti normálnímu opotřebení, které může být způsobeno pohybem, a proti působení znečišťujících látek v okolním prostředí (např. olej, voda, chladicí média, prach).
Pokud jsou kabely, které se mohou pohybovat, v blízkosti pohybujících se částí, musí být učiněna opatření pro zachování vzdálenosti mezi pohybujícími se částmi a kabely o velikosti nejméně 25 mm. Není-li tato vzdálenost možná, musí být mezi kabely a pohybující se části vloženy pevné přepážky.
Systém manipulace s kabely musí být navržen tak, aby úhly vybočení kabelů nepřekročily 5°, přičemž se zabrání kroucení kabelu při:

 • navíjení na kabelové bubny a odvíjení z nich; a
 • přibližování vodicích zařízení kabelů a jejich vzdalování.

Musí být učiněna opatření pro zajištění, že nejméně dva závity ohebných kabelů vždycky zůstanou na bubnu.
Vodicí a nosná zařízení ohebného kabelu musí být navržena tak, aby vnitřní poloměr ohybu na všech místech ohybu kabelu, nebyl menší než hodnoty uvedené v tabulce 1, není-li dohodnuto s výrobcem kabelů jinak, se zřetelem na dovolené napínání tahem a předpokládanou únavovou životnost.
Rovný úsek mezi dvěma ohyby musí být nejméně dvacetinásobkem průměru kabelu.
Je-li ohebná elektroinstalační trubka umístěna vedle pohybujících se částí, musí konstrukce a nosné prostředky zabránit poškození ohebné elektroinstalační trubky při všech provozních podmínkách.
Ohebná elektroinstalační trubka nesmí být použita pro spoje vystavené rychlým nebo častým pohybům, pokud není pro tento účel speciálně navržena.

Propojení přístrojů na stroji

Pokud je několik spínacích přístrojů (např. snímače polohy, tlačítka) namontovaných na stroji zapojeno do série nebo paralelně, doporučuje se, aby spoje mezi těmito přístroji byly provedeny prostřednictvím svorek tvořících mezilehlá zkušební místa. Takové svorky musí být vhodně umístěny, dostatečně chráněny a znázorněny na příslušných schématech.

Zásuvková spojení

Jsou-li použita zásuvková spojení, musí splňovat jeden nebo více následujících požadavků, podle toho, co přichází v úvahu.
Následující požadavky neplatí pro součástky nebo přístroje uvnitř krytu, ukončené pevnými zásuvkovými spojeními, nebo pro součástky připojené k sběrnicovému systému zásuvkovým spojením.

 • a) Jsou-li zásuvková spojení správně instalována podle bodu f), musí být takového typu, aby se zabránilo neúmyslnému dotyku živých částí kdykoliv, i během zasouvání nebo vytahování konektorů. Stupeň ochrany krytem musí být nejméně IPXXB. Obvody PELV jsou z tohoto požadavku vyjmuty.
 • b) Musí mít kontakt ochranného pospojování, který jako první zapíná a jako poslední vypíná (ochranný kontakt), jsou-li použita v sítích TN nebo TT.
 • c) Zásuvková spojení, která mají být zapojována nebo odpojována v podmínkách zátěže, musí mít dostatečnou schopnost vypínání při zátěži. Pokud má zásuvkové spojení jmenovitý proud 30 A nebo vyšší, musí být vzájemně blokováno se spínacím přístrojem, tak aby zapojení a odpojení bylo možné pouze tehdy, je-li spínací přístroj ve vypnuté poloze.
 • d) Zásuvková spojení, která mají jmenovitý proud vyšší než 16 A, musí mít přídržné prostředky zabraňující neúmyslnému nebo náhodnému odpojení.
 • e) Pokud může neúmyslné nebo náhodné odpojení zásuvkových spojení způsobit nebezpečný stav, musí mít zásuvková spojení přídržné prostředky.

Instalování zásuvkových spojení musí splňovat následující požadavky, podle toho, co přichází v úvahu:

 • a) Součástka, která zůstává po odpojení živá, musí mít stupeň ochrany krytem nejméně IP2X nebo IPXXB, se zřetelem na požadované vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty. Obvody PELV jsou z tohoto požadavku vyjmuty.
 • b) Kovové pláště zásuvkových spojení musí být připojeny k ochrannému obvodu. Obvody PELV jsou z tohoto požadavku vyjmuty.
 • c) Zásuvková spojení, která mají přenášet výkonové zátěže, avšak nemají být v podmínkách zátěže odpojována, musí mít přídržné prostředky zabraňující neúmyslnému nebo náhodnému odpojení a musí mít zřetelné označení, že nejsou určena k odpojování při zatížení.
 • d) Je-li použito v tomtéž elektrickém zařízení více než jedno zásuvkové spojení, musí být přidružená spojení jasně identifikovatelná. Doporučuje se, aby bylo použito mechanické kódování pro zabránění nesprávnému zasunutí.
 • e) Zásuvková spojení použitá v řídicích obvodech musí splňovat příslušné požadavky ČSN EN 61984 ed. 2. Výjimka: viz bod k).
 • f) Zásuvková spojení určená pro použití v domácnosti a pro podobné všeobecné účely nesmí být používána pro řídicí obvody. V zásuvkových spojeních odpovídajících ČSN EN 60309-1 ed. 3, musí být použity pro řídicí obvody pouze ty kontakty, které jsou určeny pro tyto účely.

Výjimka: Požadavky bodu k) neplatí pro řídicí funkce, využívající vysokofrekvenční signály na napájení.

Demontáž pro přepravu

Pokud je nutné, aby elektrická instalace byla pro přepravu odpojena, musí být v místech dělení svorky nebo zásuvková spojení. Takové svorky musí být vhodným způsobem zakryty a zásuvková spojení musí být chráněna během dopravy a skladování před působením okolního prostředí.

Přídavné vodiče

Je třeba zajistit přídavné vodiče pro údržbu nebo opravy. Jsou-li k dispozici náhradní vodiče, musí být připojeny k náhradním svorkám nebo odděleny tak, aby se zabránilo dotyku s živými částmi.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Číslo je zaměřené na rozváděčovou techniku, datová centra, měřicí a zkušební techniku

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
ENIKA.CZ s.r.o. - E-SHOP Český výrobce a distributor bezdrátových technologií, svítidel a elektrokomponent.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.