Umístění a montáž řídicích zařízení na strojních zařízeních

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Všechna řídicí zařízení musí být umístěna a namontována se zřetelem na usnadnění jejich přístupnosti a údržby, dále jejich ochrany před vnějšími vlivy nebo podmínkami, v nichž mají pracovat a v neposlední řadě podle provozu a údržby stroje a jeho případného přidruženého zařízení.

Přístupnost a údržba

Všechny prvky řídicího zařízení musí být umístěny a orientovány tak, aby mohly být identifikovány, aniž by bylo nutné pohnout s nimi nebo s jejich zapojením. U prvků, jejichž správná činnost vyžaduje kontrolu, nebo které bude pravděpodobně třeba vyměnit, mají být tyto úkony možné bez demontáže jiných zařízení nebo částí stroje (s výjimkou otevření dveří nebo odstranění vík, přepážek nebo zábran). Tyto požadavky musí také splňovat svorky, které nejsou částí součástek nebo přístrojů řídicího zařízení.
Všechna řídicí zařízení musí být namontována tak, aby byl usnadněn jejich provoz a údržba. Pokud je nutný pro seřízení, údržbu nebo vyjmutí přístroje speciální nástroj, musí být takový nástroj dodán. Tam, kde je požadován přístup pro pravidelnou údržbu nebo seřizování, musí být příslušné přístroje umístěny ve výšce od 0,4 m do 2,0 m nad obslužnou rovinou. Doporučuje se, aby svorky byly nejméně 0,2 m nad obslužnou rovinou a aby byly umístěny tak, aby k nim mohly být vodiče a kabely snadno připojeny.
Žádné přístroje, s výjimkou přístrojů pro ovládání, indikaci, měření a chlazení, nesmí být namontovány na dveřích nebo na obvykle snímatelných přístupových víkách krytů.
Pokud jsou řídicí přístroje zapojeny pomocí zásuvných zařízení, musí být jejich připojení zřejmé podle typu (tvaru), značení nebo referenčního označení, jednotlivě nebo v kombinaci.
Zásuvné přístroje, s nimiž se manipuluje při obvyklém provozu, musí být opatřeny nezaměnitelnými prostředky, pokud by nepoužití takového vybavení mělo za následek chybnou funkci.
Zásuvková spojení, s nimiž se manipuluje při obvyklém provozu, musí být umístěna a namontována tak, aby byl zajištěn volný přístup.
Zkušební body pro připojení zkušebního zařízení, pokud jsou použity, musí být:

 • namontovány tak, aby byl zajištěn volný přístup;
 • jasně označeny v souladu s dokumentací;
 • dostatečně izolovány;
 • rozmístěny v dostatečných vzájemných odstupech.

Fyzické oddělení nebo seskupení

Neelektrické části a přístroje, které přímo nesouvisejí s elektrickým zařízením, nesmí být umístěny uvnitř krytů obsahujících řídicí zařízení. Přístroje, jako jsou elektromagnetické ventily ovládané solenoidem, mají být odděleny od ostatních elektrických zařízení (například v samostatném prostoru).
Řídicí přístroje namontované na stejném místě a připojené k silovým obvodům, nebo jak k silovým, tak k řídicím obvodům, mají být umístěny odděleně od řídicích přístrojů připojených pouze k řídicím obvodům.
Svorky musí být uspořádány odděleně do skupin pro:

 • silové obvody;
 • řídicí obvody stroje;
 • jiné řídicí obvody napájené z vnějších zdrojů (například pro blokování).

Skupiny mohou být namontovány vedle sebe za předpokladu, že každá skupina může být snadno identifikována (například značením, použitím různých velikostí, použitím přepážek nebo barvami).
Při rozmisťování přístrojů (včetně propojení) musí být zachovány vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty, které byly pro ně stanoveny dodavatelem, se zřetelem na vnější vlivy nebo podmínky pracovního prostředí.

ridici zarozeni stroj 2019 1

Účinky oteplení

Nárůst teploty uvnitř krytů elektrických zařízení nesmí překročit teplotu okolí stanovenou výrobci součástí.

Stupně ochrany krytem

Ochrana řídicích zařízení krytem, před vniknutím pevných cizích předmětů a kapalin musí být přiměřená se zřetelem na vnější vlivy, jimž má být stroj v provozu vystaven (tj. umístění a podmínky pracovního prostředí), a musí být dostatečná jako ochrana před prachem, chladicími médii, mazivy a pilinami.
Kryty pro řídicí zařízení musí zajišťovat stupeň ochrany krytem nejméně IP22.
Výjimka: kryt zajišťující stupeň ochrany krytem nejméně IP22 se nevyžaduje tam, kde:

 • a) prostor pro obsluhu elektrického zařízení zajišťuje příslušný stupeň ochrany krytem před vniknutím pevných těles a kapalin, nebo;
 • b) jsou na systémech přívodních vodičů nebo přípojnic použity výměnné sběrače a jsou použita základní ochranná opatření.

Kryty, dveře a otvory

Kryty musí být vyrobeny z materiálů schopných odolat mechanickému, elektrickému a tepelnému namáhání i působení vlhkosti a jiných činitelů okolního prostředí, které se mohou pravděpodobně vyskytnout při obvyklém provozu.
Upevňovací prvky používané pro zajištění dveří a vík mají být uchycené.
Okna krytů musí být z materiálu schopného odolat předpokládanému mechanickému namáhání a chemické korozi.
Doporučuje se, aby dveře krytu měly šířku maximálně 0,9 m a měly svislé závěsy s úhlem otevření nejméně 95°.
Závěsy nebo těsnění dveří, poklopů, vík a krytů musí odolat chemickému působení agresivních kapalin, par nebo plynů používaných na stroji. Prostředky používané pro zachování stupně ochrany krytu na dveřích, poklopech a víkách, které se musí kvůli provozu nebo údržbě otevírat nebo snímat, musí splňovat tyto požadavky:

 • musí být bezpečně upevněny buď ke dveřím/víku nebo ke krytu;
 • nesmí se poškodit v důsledku sejmutí nebo výměny dveří nebo víka a snížit tak stupeň ochrany krytem.

Tam, kde jsou v krytech otvory (například pro vstup kabelů), včetně otvorů obrácených k podlaze nebo základu nebo k jiným částem stroje, musí být použity prostředky pro zajištění stupně ochrany krytem stanoveného pro zařízení. Otvory pro vstupy kabelů musí být možné na místě instalace snadno znovu otevřít. Ve spodní části krytů uvnitř stroje může být vhodný otvor, aby mohla být odváděna vlhkost vytvořená kondenzací.
Mezi kryty obsahujícími elektrická zařízení a prostory obsahujícími chladivo, mazací nebo hydraulické tekutiny, nebo prostory, do nichž se může dostat olej, jiné kapaliny nebo prach, nesmí být žádný otvor. Tento požadavek neplatí pro elektrické přístroje navržené speciálně pro provoz v oleji, ani pro elektrická zařízení, v nichž jsou použita chladicí média.
Pokud jsou v krytu otvory pro účely montáže, může být nutné použít zajišťující prostředky, aby po montáži otvory nezhoršovaly požadovanou ochranu.
Zařízení, které v normálním nebo mimořádném provozu může dosáhnout povrchové teploty dostatečné pro vyvolání nebezpečí požáru nebo škodlivého působení na materiál krytu:

 • musí být umístěno uvnitř krytu, který odolá bez nebezpečí požáru nebo škodlivého působení teplotám, které mohou vzniknout; a
 • musí být namontováno a umístěno v dostatečné vzdálenosti od sousedního zařízení tak, aby byl umožněn bezpečný rozptyl tepla; nebo
 • musí být jinak zastíněno materiálem, který může odolat bez nebezpečí požáru nebo škodlivého působení teplu vyzařovanému zařízením.

Přístup k elektrickým zařízením

Dveře na chodbách a dveře pro přístup k prostorům pro obsluhu elektrického zařízení strojního zařízení:

 • musí mít šířku nejméně 0,7 m a výšku 2,0 m;
 • musí se otevírat ven;
 • musí mít prostředky (například nouzové svorníky) umožňující otevření zevnitř bez použití klíče nebo nástroje.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, březen 2020

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.