Provozní podmínky a vnější vlivy elektroinstalace zdravotnických prostor

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Klasifikace zdravotnického prostoru (včetně zařazení do příslušné skupiny) musí být provedena ve spolupráci se zodpovědnými pracovníky zdravotnického zařízení, které bude elektroinstalaci používat.

Pro klasifikaci zdravotnického prostoru je nezbytné, aby zdravotnický personál uvedl, jaké zdravotnické procedury se budou v prostoru provádět a jaké budou používány přístroje. Příslušná klasifikace zdravotnických prostorů musí být určena na základě zamýšleného používání.

Provozní podmínky

Transformátory pro zdravotnickou IT síť
Transformátor musí být umístěn v těsné blízkosti zdravotnického prostoru a to uvnitř, nebo vně a to v samostatném prostoru nebo pouzdře, aby bylo zabráněno dotyku živých částí.
Jmenovité napětí Un sekundárního vinutí transformátoru nesmí přesáhnout AC 250 V.

Zdravotnická IT síť pro zdravotnické prostory skupiny 2
Ochranné oddělovací transformátory pro vytvoření zdravotnických IT sítí musí odpovídat ČSN EN 61558-1-15 a následujícím doplňujícím požadavkům.
Unikající proud výstupního vinutí do země a unikající proud krytem, při měření bez zátěže a napájení transformátoru jmenovitým napětím a jmenovitou frekvencí nesmí překročit 0,5 mA.
Jednofázové transformátory pro vytvoření zdravotnických IT systémů pro napájení upevněných i přenosných zařízení nesmí mít jmenovitý výkon menší než je hodnota 0,5 kVA a větší než je hodnota 10 kVA.
Pokud je požadováno napájení třífázového zařízení z IT sítě, musí se pro tento účel použít samostatný třífázový transformátor s výstupním napětím mezi fázemi nepřekračujícím 250 V.

zdravotnicky prostor 2020 1

Transformátory pro zdravotnické sítě IT
Transformátory pro vytvoření zdravotnických sítí IT musí odpovídat normě ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 a následujícím doplňujícím požadavkům.
Transformátor musí být umístěn v těsné blízkosti zdravotnického prostoru.
Unikající proud výstupního vinutí do země a unikající proud krytem, při měření bez zátěže a při napájení transformátoru jmenovitým napětím a jmenovitou frekvencí nesmí překročit 0,5 mA.
Pro napájení stálého a mobilního zařízení ve zdravotnickém prostoru, nebo ve funkční skupině zdravotnických prostorů, se k vytvoření zdravotnické sítě IT použije minimálně jeden jednofázový transformátor. Jeho jmenovitý výkon nesmí být menší než 0,5 kVA a větší než 10 kVA. Pokud je k napájení elektrického zařízení v jednom zdravotnickém prostoru potřeba více transformátorů, pak tyto nesmí být zapojeny paralelně.
Pokud je požadováno napájet ze sítě IT třífázovou zátěž, použije se k tomu samostatný třífázový transformátor.
V transformátorech pro zdravotnické sítě IT nesmí být použity žádné kondenzátory.

Napájení zdravotnických prostorů skupiny 2
Ve zdravotnickém prostoru skupiny 2 se v případě jedné poruchy musí zabránit úplnému přerušení dodávky elektřiny.
Tohoto může být dosaženo bez ohledu na použití zdravotnické sítě IT a způsobu řízení celkové selektivity ochran buď:

  • zajištěním dvou nezávislých přívodních vedení, nebo
  • zajištěním smyčkového napájení, schopného zálohovat síťové přívody, nebo
  • místním náhradním zdrojem, nebo
  • dalším napájecím zdrojem pro několik místností skupiny 2, nebo
  • jinými, stejně účinnými technickými opařeními k zajištění kontinuity dodávky elektřiny.

zdravotnicky prostor 2020 2

Vnější vlivy

Elektrická zařízení musí být vybrána a instalována v souladu s požadavky tabulky ZA 1 normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, která udává nutné charakteristiky zařízení, požadované pro jeho výběr a instalaci, s ohledem na vnější vlivy, jimž zařízení může být vystaveno.
Charakteristiky zařízení musí být dány buď stupněm ochrany nebo odkazem na soulad se zkouškami.
I když vlastnosti zařízení dané jeho konstrukcí neodpovídají vnějším vlivům v daném místě, může být toto zařízení použito pod podmínkou, že se během montáže provede přiměřená doplňující ochrana. Tato ochrana nesmí nepříznivě ovlivňovat provoz takto chráněného zařízení.
Ochrana před vnějšími vlivy musí být zajištěna podle toho, zda různé vnější vlivy působí současně a jeden účinek může záviset na druhém, nebo mohou být účinky těchto vlivů vzájemně nezávislé.
Zařízení je nutno podle vnějších vlivů volit nejen s ohledem na řádnou funkci, ale i s ohledem na zajištění spolehlivosti v souladu s ochrannými opatřeními pro zajištění bezpečnosti uvedenými v souboru norem ČSN 33 2000. Ochranná opatření zajištěná konstrukcí zařízení platí pouze pro ty podmínky působení vnějších vlivů, pro které byly na příslušném zařízení provedeny stanovené zkoušky.

Riziko výbuchu
Elektrické přístroje (zásuvky a spínače) umístěné níže, než jsou vývody zdravotnických plynů - kyslíku, nebo hořlavých plynů, musí být od sebe vzdáleny minimálně 0,2 m (vzdálenosti středů zásuvek a středů těchto vývodů), aby bylo minimalizováno riziko vznícení hořlavých plynů.

 

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2021

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2021

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Řešení pro revizní techniky a rozváděčové skříně Metra Blansko je zakladatelem výroby elektrických měřicích přístrojů. Měření elektrických i neelektrických veličin přístroji Metra jsou přesnými a spolehlivými pro zákazníky již více jako 100 let.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.

Najdete nás na Facebooku