Řešení problémů s motory

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Poruchy elektromotorů mohou být způsobeny selháním mechanických součástí nebo selháním elektrických obvodů. Jakýkoli typ elektrického testování s sebou nese riziko a neopatrnost může vést ke zranění!

Při práci na jakémkoli typu motoru dbejte na to, abyste snížili riziko zranění:

  • Před prováděním servisu nebo údržby odpojte motor od napájení a proveďte postupy LOTO.
  • Před údržbou motoru vybijte všechny kondenzátory.
  • Vždy udržujte ruce a oděv mimo dosah pohyblivých částí.
  • Před spuštěním se ujistěte, že jsou na místě požadované bezpečnostní kryty.

Kontakt s elektrickým proudem je příčinou jedné pětiny všech úmrtí v průmyslu. Nikdy nepracujte na zařízeních pod napětím, pokud to není nezbytně nutné pro zkoušku, seřízení, servis nebo údržbu. Pokud zjistíte, že musíte pracovat na zařízení pod napětím, vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky a vhodné nářadí a vybavení. Používejte "pravidlo parťáka" a nikdy nepracujte na zařízení pod napětím sami. V případě nouze s vámi vždy pracuje kolega.
K typickým přístrojům používaným při odstraňování problémů s provozem motoru patří multimetr, klešťový ampérmetr, megaohmmetr a infračervený teploměr nebo termokamera. Tyto přístroje se používají k měření napětí, proudu, odporu, izolačního odporu a teploty.
Základní systém motoru se skládá z napájecího zdroje, řídicí jednotky, motoru a poháněné zátěže. Při výskytu problému s motorem je nejprve nutné zjistit, která z částí systému je závadná. Napájecí zdroje a regulátory mohou selhat stejně jako samotný motor. Mechanické zatížení se může zvýšit v důsledku zvětšení velikosti zátěže, kterou motor pohání, nebo poruchy ložisek či spojovacích mechanismů. Mechanické přetížení je hlavní příčinou poruchy motoru.
Jakmile se zjistí, že je s motorem problém, můžete přistoupit k lokalizaci problému. Níže uvádíme možného průvodce řešením poruch, který popisuje komplexní škálu problémů s motory.
Obecně jsou kategorie uspořádány podle symptomů, nabízejí stručné návrhy týkající se toho, na co se zaměřit při zkoumání poruch motoru, a často poskytují rady, jak problém po jeho zjištění odstranit. Následuje příklad odstraňováním poruch, který popisuje příznaky poruch společné pro většinu typů motorů.

problemy motor 2022 1

1. Motor se nedaří spustit

Možné příčiny:

Přepálená pojistka nebo vypnutý jistič
Zkontrolujte napětí na vstupu a výstupu nadproudové ochrany. Pokud je naměřeno napětí na vstupu, ale ne na výstupu, je přepálená pojistka nebo je vypnutý jistič. Zkontrolujte jmenovitou hodnotu pojistky nebo jističe. Měla by být alespoň 125 % proudu plného zatížení motoru.

Relé přetížení motoru sepnulo
Nechte relé přetížení vychladnout a resetujte jej. Pokud motor po krátké době způsobí rozepnutí relé přetížení, zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu motoru a uzemnění. Zkontrolujte proud plného zatížení motoru a porovnejte jej s nastavením relé přetížení.

Nízké nebo žádné napětí přivedené na motor
Zkontrolujte napětí na svorkách motoru. Napětí musí být v rozmezí 10 % napětí na výrobním štítku motoru. Zjistěte příčinu nízkého napětí. Uvolněné pojistkové svorky a spoje na svorkách odpojovače nebo jističe mohou mít za následek nízké napětí na motoru.

Mechanické přetížení
Otáčejte hřídelí motoru, abyste zjistili, zda je problémem váznoucí zátěž. Zkontrolujte, zda nejsou zamrzlá ložiska. Zkontrolujte vzduchovou mezeru mezi statorem a rotorem. Snižte zátěž nebo zkuste motor provozovat bez zátěže.

Vadné vinutí motoru
Proveďte kontrolu odporu vinutí motoru, zda nedošlo k otevření a zkratu vinutí cívek. Údaj ohmmetru o nekonečné hodnotě napříč sadou vinutí cívky znamená, že je někde přerušeno vinutí - někdy je na jednom konci cívky a je přístupný pro opravu. Zkrat pouze v několika závitech cívky, který je sice obtížné zjistit, ale přesto způsobí přehřátí motoru. Jedním ze způsobů, jak otestovat zkrat vinutí cívky, je porovnat údaj o jejím odporu s údaji o odporu známé dobré identické cívky.

Přepálený motor
Pokud jedno nebo více vinutí motoru vypadá zčernalé a je cítit spáleninou, je s největší pravděpodobností spálené a je třeba ho vyměnit.

2. Motor se přehřívá

Možné příčiny:

Ložiska a seřízení
Špatná ložiska nebo špatné seřízení spojky mohou zvýšit tření a zvýšit teplo.

Napájecí napětí
Pokud je provozní napětí příliš vysoké nebo příliš nízké, motor bude pracovat při vyšší teplotě. Napětí korigujte s přesností na 10 % jmenovité hodnoty motoru.

Zatížení
Základním pravidlem je, že motor by neměl být příliš horký na dotek. Zkontrolujte údaj ampérmetru oproti jmenovitému proudu motoru při plném zatížení. V případě vyššího, než normálního proudového údaje snižte zátěž nebo vyměňte motor za motor větších rozměrů.

Nedostatečné chlazení
Odstraňte veškeré nahromaděné nečistoty v motoru nebo v jeho okolí.

Okolní teplota
Vyšší okolní teploty, než je obvyklé. Podnikněte kroky ke zlepšení ventilace motoru a/nebo snížení okolní teploty.

3. Nadměrný hluk a vibrace motoru

Možné příčiny:

Spojovací mechanismus
Zkontrolujte, zda není ohnutá hřídel motoru nebo zátěže. V případě potřeby jej narovnejte. Změřte souosost spojek. V případě potřeby seřiďte.

Uvolněná konstrukce
Utáhněte všechny uvolněné součásti na motoru a zátěži. Zkontrolujte upevňovací prvky na držácích motoru a zátěže. Motory s odstředivými mechanismy, kartáči, kluznými kroužky a komutátory mohou způsobovat hluk v důsledku opotřebení a uvolnění mechanismů.

Ložiska
Při zastaveném motoru zkuste jemně pohybovat hřídelí nahoru a dolů, abyste zjistili opotřebení ložisek. Pomocí stetoskopu zkontrolujte, zda ložiska nejsou hlučná. Když přiložíte rukojeť šroubováku k uchu a čepel k ložiskovému tělesu, šroubovák zesílí hluk podobně jako stetoskop. Vyměňte opotřebovaná nebo uvolněná ložiska. Vyměňte znečištěný nebo opotřebovaný olej nebo mazivo.

4. Motor při dotyku vyvolává úraz elektrickým proudem

Možná příčina:

Uzemnění
Přerušený nebo odpojený uzemňovací vodič. Zkrat vinutí s rámem motoru. Zkontrolujte rozvodnou skříň motoru, zda není špatně připojena, zda není poškozena izolace nebo zda nejsou vodiče ve zkratu s rámem.

problemy motor 2022 2

5. Ochranný prvek proti přetížení motoru neustále vypíná.

Možná příčina:

Zatížení
Příliš vysoké zatížení. Zkontrolujte, zda není zátěž zaseknutá. Odstraňte zátěž z motoru a změřte proud bez zátěže. Zejména by měl být menší než jmenovitý proud při plném zatížení uvedený na výrobním štítku.

Příliš vysoká okolní teplota
Zkontrolujte, zda je do motoru přiváděn vzduch pro správné chlazení.

Ochrana proti přetížení může být vadná
Vyměňte ochranu motoru za ochranu se správnou jmenovitou hodnotou.

Zkratované nebo uzemněné vinutí
Zkontrolujte, zda vinutí není poškozené a zda nejsou uvolněné nebo přestřižené vodiče, které mohou způsobit spojení se zemí.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Zajímavé odkazy

Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.

Najdete nás na Facebooku