Konstrukční požadavky na elektroměrové rozváděče

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Elektroměrové rozváděče musí být vyrobeny z materiálů schopných odolávat mechanickým, elektrickým a tepelným namáháním způsobeným vlivy okolního prostředí, které se pravděpodobně vyskytnou v provozních podmínkách konkrétní instalace.

Vnější tvar skříně elektroměrového rozváděče se může měnit, aby odpovídal aplikaci a použití pro možné způsoby osazení.

Konstrukční provedení elektroměrového rozváděče dle způsobu osazení

Roztřídění dle způsobu osazení:

 • zapuštěný rozváděč pro osazení do výklenku ve zděné stěně nebo ve zděném pilíři;
 • nástěnný rozváděč pro upevnění na povrch stěny;
 • rozváděč určený pro osazení na podpěrný bod venkovního vedení;
 • rozváděč určený pro osazení do volného prostoru v terénu (kompaktní pilíře se základovým dílem).

konstrukce elektromerovych rozvadecu 1

Materiálové provedení elektroměrového rozváděče a nosných částí

Skříně pro rozváděče a vnitřní nosné konstrukce mohou být vyrobeny z různých materiálů. Na skříně mohou být použity:

 • izolační materiály (celoplastové provedení rozváděče a pilířového podstavce);
 • kovové materiály (celokovové provedení rozváděče);
 • tenkostěnný beton armovaný skelným vláknem a ocelovou armaturou (pilíře a rozváděče s plastovými nebo kovovými dveřmi).

Konstrukční provedení elektroměrového rozváděče dle potřebného místa pro osazení měřicího zařízení

Pro montáž elektroměrů a spínacích prvků (přijímačů HDO, převodníků) musí být v rozváděči zabezpečeno minimální místo dle rozměrů uvedených v tabulce 1.
Uvedené rozměry nesmí být omezeny konstrukcí rozváděče.
V případě, že bude v elektroměrovém rozváděči osazen pouze jeden přístroj, je nutné šířku a výšku z uvedené tabulky zvětšit o 50 mm.
Vnější rozměry elektroměrových rozváděčů musí být uvedeny v technické dokumentaci výrobce rozváděče dodávané s výrobkem, případně v katalogu výrobce. Při stanovení vnějších rozměrů rozváděčů nutno vzít v úvahu požadavky ČSN 73 0005.
V případě osazení převodníku nebo optooddělovače na DIN lištu vedle hlavního jističe, není nutné dodržet požadované rozměry pro místo převodníku nebo optooddělovače.

konstrukce elektromerovych rozvadecu 3

Požadované vlastnosti izolačních materiálů

Izolační materiály použité pro skříně a nosné části skříní musí vykazovat:

 • tepelnou stabilitu ověřenou dle ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 10.2.3.1;
 • odolnost proti teplu, vzplanutí a šíření plamene – vlastnosti ověřené dle ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 10.2.3.2;
 • odolnost proti ultrafialovému záření – izolační materiály na skříně a na vnější části skříní použité pro venkovní instalaci musí mít odolnost proti ultrafialovému záření ověřenou dle ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 10.2.4;
 • mechanickou pevnost – skříně nebo mezistěny včetně závěsů na dveře musí mít dostatečnou mechanickou pevnost, aby vydržely namáhání, jemuž mohou být vystaveny v normálním provozu a během podmínek zkratu.

Kde je to požadováno, musí být rozváděče opatřeny příslušným zařízením pro zvedání – kontroluje se zkouškou podle normy ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 10.2.5.

Ochrana proti korozi kovových materiálů

Ochrana proti korozi musí být zajištěna použitím vhodných materiálů nebo povrchovou úpravou provedenou ochrannými vrstvami na nechráněném povrchu se zřetelem na požadované provozní podmínky rozváděče dohodnuté mezi výrobcem a uživatelem.
Materiály a dohodnuté povlaky musí být dostatečné, aby vyhověly zkoušce podle ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 10.2 2.

Ochrana zajišťovaná skříní elektroměrového rozváděče

Skříň elektroměrového rozváděče je určená pro instalaci požadovaného elektrického zařízení rozváděče, vnitřní prostor skříně musí poskytovat vhodnou ochranu před vnějšími vlivy a specifikovaný stupeň základní ochrany před přístupem k živým částem nebo kontaktem s živými částmi.
Skříň elektroměrového rozváděče a její kabelové vstupy musí konstrukčně plně zabezpečit oddělení vnitřního elektrického zařízení rozváděče od kabelového prostoru pro přívodní vodiče.

Ochrana před mechanickými rázy

Stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK kód) stanovuje úroveň ochrany zařízení poskytovaný krytem (skříní) proti škodlivým mechanickým nárazům a ověřený normalizovanými zkušebními metodami.
Elektroměrové rozváděče musí odpovídat alespoň následujícím minimálním kódům IK dle ČSN EN 50102:

 • IK 05 pro rozváděč určený pro vnitřní instalaci (vnitřní použití);
 • IK 07 pro rozváděč určený pro venkovní instalaci (venkovní použití).

Splnění požadavku musí být ověřeno podle ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 10.2.6. Pokud je stupeň ochrany před mechanickými rázy poskytovaný skříní rozváděče stanoven původním výrobcem skříně, musí to být ověřeno podle ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 10.2.6.

Základní ochrana elektroměrového rozvaděče (ochrana před dotykem živých částí), ochrana před vniknutím cizích pevných těles a vody

Základní ochrana elektroměrového rozváděče (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) je zajišťována základní izolací živých částí, přepážkami nebo kryty.
Otevření vnějšího krytu – skříně rozváděče, musí být možné pouze s použitím klíče. Živé části přístrojů, svorkovnice apod. musí být chráněny krytem, který je možno odejmout jen pomocí nástroje, aby se zabránilo jeho neúmyslnému odstranění.
Stupeň ochrany poskytovaný elektroměrovým rozváděčem před dotykem živých částí, vniknutím cizích pevných těles a vody je vyjádřen kódem IP dle normy ČSN EN 60529 a ověřený podle normy ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 10.3.
Elektroměrové rozváděče musí odpovídat alespoň následujícím min. kódům IP:

 • stupeň ochrany rozváděče pro vnitřní instalaci (vnitřní použití) musí být minimálně IP 2XC po instalaci podle pokynů výrobce rozváděče;
 • stupeň ochrany rozváděče pro venkovní instalaci (venkovní použití) musí být minimálně IP 43 při uzavřených dveřích, při otevřených dveřích minimálně IP 20;
 • stupeň ochrany rozváděče pro venkovní instalaci (venkovní použití) na okrajích komunikace musí být minimálně IP 44 při uzavřených dveřích, při otevřených dveřích minimálně IP 20.

Dveře skříně elektroměrového rozváděče

Elektroměrové rozváděče se vyrábějí s jednokřídlovými nebo dvoukřídlovými dveřmi, s jednobodovým nebo tříbodovým uzavíráním ovládaným jedním mechanizmem. Dveře musí být opatřeny závěrem dle normy ČSN 35 9756 kovového provedení, kterým je lze zajistit v uzavřené poloze proti samovolnému otevření. Doporučuje se závěr na trnový klíč 6 x 6 mm s minimální hloubkou zapuštění klíče 10 mm.
Dveře, pokud nejsou z izolačního materiálu, musí být vodivě spojeny s ochrannou svorkou rozváděče (viz čl. 7.5.1). Kovové závěsy dveří vodivě spojené s ochranou svorkou se považují za dostatečně vodivé spojení.
Dveře rozváděče musí být zajištěny proti vysazení nebo vysunutí ze závěsů v uzamčeném stavu.
Dveře skříně (křídla dveří) se u venkovní instalace doporučuje opatřit aretací proti samovolnému zavírání otevřených dveří větrem.
Vnitřní strana dveří by měla být opatřena schránkou (kapsou) pro uložení dokumentů.

konstrukce elektromerovych rozvadecu 2

Bezpečnostní značení na dveřích skříně elektroměrového rozváděče

Dveře elektroměrového rozváděče se ve smyslu ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 134.1.7 opatřují z vnější strany výstrahou (bezpečnostním sdělením) upozorňující na možnost úrazu elektřinou.
Provedení bezpečnostního sdělení (bezpečnostního značení rozváděče) vychází z platného nařízení vlády č. 11/2002 Sb., souboru norem ČSN ISO 3864 a ČSN EN ISO 7010. Je určeno bezpečnostní značkou výstrahy, významu: „Výstraha; Elektřina“ (černý blesk na žlutém pozadí v černě lemovaném trojúhelníku). Označení značky (referenční číslo): W012.
U elektroměrového rozváděče určeného pro venkovní instalaci (např. instalaci na místech přístupných veřejnosti), musí být uvedená značka výstrahy na dveřích nesmazatelného (např. plastického) provedení. Samolepící papírové štítky požadované provedení bezpečnostního sdělení plně nezabezpečují.

Ochrana při poruše – ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

Elektroměrový rozváděč musí zahrnovat potřebná ochranná opatření a musí být vhodný pro instalace navržené tak, aby ochranná opatření byla v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Kovové neživé části elektroměrového rozváděče přístupné dotyku se musí chránit před nebezpečným dotykovým napětím.
Elektroměrový rozváděč musí mít ochranný vodič pro zajištění funkce automatického odpojení od zdroje napájení pro:

 • ochranu před důsledky poruch uvnitř rozváděče (netýká se rozváděčů dle čl. 7.6);
 • ochranu před důsledky poruch ve vnějších obvodech napájených prostřednictvím rozváděče.

Požadavky na spojitost uzemnění zajišťující ochranu před důsledky poruch v rozváděči a požadavky na ochranné vodiče zajišťující ochranu před důsledky poruch ve vnějších obvodech napájených prostřednictvím rozváděče stanovuje norma ČSN EN 61439-1 ed. 2 v čl. 8.4.3.2. Průřez ochranných vodičů PE a PEN v rozváděči, k němuž mají být připojeny vnější vodiče, nesmí být menší než hodnota vypočtená dle vzorce uvedeného v Příloze B - normy ČSN EN 61439-1 ed. 2.
Vodiče PEN a vodiče PE v elektroměrovém rozváděči musí mít stejnou izolaci jako fázové vodiče.
Pro vodiče PEN v elektroměrovém rozváděči platí dále uvedené doplňující požadavky:

 • minimální průřez musí být 10 mm² pro měděné vodiče nebo 16 mm² pro hliníkové vodiče;
 • vodič PEN musí mít průřez, který nesmí být menší než průřez požadovaný pro nulový vodič;
 • konstrukční část se nesmí používat jako vodič PEN.

Pokud je v elektrické síti použita uzemňovací soustava TT, musí být v rozváděči použito jedno z dále uvedených opatření dohodnutých mezi uživatelem a výrobcem:

 • dvojitá nebo zesílená izolace přívodních vodičů, nebo
 • ochrana proudovým chráničem na přívodním obvodu.

Požadavky na svorky pro vnější ochranné vodiče připojované k rozvaděčům upřesňují normy ČSN EN 61439-1 ed. 2 a ČSN EN 61439-3 v čl. 8.8.

Ochranná svorka elektroměrového rozváděče

Požadavky na místa pro připojení ochranných vodičů k elektrickým předmětům případně k jiným neživým částem v elektroměrovém rozváděči, které je nutno chránit před nebezpečným dotykovým napětím, stanovuje norma ČSN 33 0360 ed. 2.
Místo připojení ochranného vodiče musí být označeno značkou číslo 5019 z normy IEC 60417 – Ochranné uzemnění. Tato označení musí být vždy na pevné neodnímatelné části v blízkosti místa připojení ochranného vodiče. Označení musí být trvanlivé a v provozu nesmazatelné. Označení vnějšího místa připojení pouze barvou, obtisky, samolepícími štítky apod. není přípustné.

Ochrana elektroměrového rozváděče celkovou izolací

Požadavky pro základní ochranu (ochranu před dotykem živých částí) a ochranu při poruše (před dotykem neživých částí) celkovou izolací rozváděče, stanovuje norma ČSN EN 61439-1 ed. 2 v čl. 8.4.4.
Skříň rozváděče splňujícího požadavky stanovené normou na ochranu celkovou izolací, musí být opatřena značkou (viz IEC 60417, značka 5172 – Předmět/zařízení třídy ochrany II). Značka na skříni musí být viditelná zvnějšku.
Rozváděč s celkovou izolací je ekvivalentem zařízení třídy II dle normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku