Ochrana před proudovým přetížením

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ochranné přístroje musí být instalovány, aby odpojily jakýkoliv nadproud ve vodičích obvodu předtím, než by takový proud mohl být nebezpečný v důsledku tepelných a mechanických účinků na izolaci, spoje, zakončení nebo hmoty obklopující vodiče.

Koordinace mezi vodiči a ochrannými přístroji jistícími před přetížením

Pracovní charakteristika prvku jistícího vedení před přetížením musí vyhovět těmto dvěma podmínkám:

IB ≤ In ≤ IZ
I2 ≤ 1,45 ≤ IZ

Kde:

 • lB je proud použitý ve vedení,
 • lZ dovolené proudové zatížení,
 • In jmenovitý proud jistícího prvku,
 • I2 proud zajišťující účinné zapůsobení ochranného přístroje ve smluvené době.

U nastavitelných jistících prvků je jmenovitý proud In proudem zvoleného nastavení.
Proud I2 zajišťující účinné zapůsobení ochranného přístroje musí stanovit výrobce nebo je uveden ve výrobkové normě.
Ochrana v souladu s tímto článkem nemusí v jistých případech ochranu zajistit, např. jestliže dojde k průchodu trvalého nadproudu menšího než I2. V takových případech by se mělo uvažovat o volbě kabelu s vyšším průřezem.
lB je proud použitý ve vodičích vedení nebo proud protékající nulovým vodičem v případě, kdy součet proudů harmonických, jež jsou násobkem tří, jsou větší než proud ve vodičích vedení.
Proud zajišťující účinné zapůsobení ochranného přístroje ve smluvené době se může označovat také It nebo If, jak to uvádějí výrobkové normy. Jak It tak If, jsou násobkem In a je třeba věnovat pozornost správnému vyjádření hodnot a indexů.
Proud použitý ve vedení k je možno po uplatnění opravných součinitelů považovat za skutečný proud Ia.

ochrana pred pretizenim 2018 1

Umístění přístrojů pro ochranu před přetížením

Přístroj zajišťující ochranu před přetížením musí být umístěn v místě, ve kterém změna, jako je změna průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení vedení, způsobuje snížení hodnot dovoleného proudu vodičů, výjimkou jsou případy uvedené dále.
Přístroj chránící vodič před přetížením může být umístěn kdekoliv na trase tohoto vodiče, jestliže část vedení mezi místem, kde ke změně (průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení) vedení dochází a místem, ve kterém je ochranný přístroj, nemá ani odbočku ani zásuvku a splňuje alespoň jednu z následujících dvou podmínek:

 • a) je chráněno před zkratovým proudem;
 • b) jeho délka nepřekračuje 3 m a je provedeno tak, aby se nebezpečí zkratu snížilo na minimum a aby se na minimum snížilo také nebezpečí požáru nebo nebezpečí ohrožení osob

Vynechávání přístrojů pro ochranu před přetížením

Různé případy uvedené v tomto článku se nesmějí uplatňovat v instalacích umístěných v objektech s nebezpečím požáru nebo výbuchu a kde požadavky na zvláštní instalace a objekty stanoví odlišné podmínky.
Přístroje pro ochranu před přetížením nemusí být uplatněny:

 • a) na vodiči umístěném na straně zátěže za změnou průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení vedení, který je účinně chráněn před přetížením ochranným přístrojem umístěným na straně zdroje;
 • b) na vodiči, u něhož není pravděpodobné, že by byl přetížen, za předpokladu, že tento vodič je účinně chráněn před zkratem a že nemá ani odbočky ani zásuvky;
 • c) na začátku instalace, pro kterou dodavatel elektrické energie zajišťuje přístroj chránící před přetížením a souhlasí s tím, aby tento přístroj poskytoval ochranu části instalace mezi jejím začátkem a hlavním rozváděčem instalace, v němž je instalována další nadproudová ochrana;
 • d) pro obvody telekomunikací, řízení, signalizaci apod.

Umísťování nebo vynechávání ochrany před přetížením v sítích IT
Ustanovení o různém umísťování nebo vynechávání přístrojů pro ochranu před přetížením se nedají aplikovat v sítích IT, pokud každý obvod není chráněn před přetížením jedním z následujících prostředků:

 • a) použitím ochranných opatření popsaných v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3;
 • b) ochranou každého obvodu proudovým chráničem, který zapůsobí okamžitě, jakmile dojde ke druhé poruše;
 • c) trvalým dohledem nad sítěmi, u nichž se uplatňuje sledování izolačního stavu, které buď:
  - způsobí odpojení obvodu v případě vzniku prvé poruchy, nebo
  - dá signál ohlašující vznik poruchy. Porucha musí být opravena podle provozních předpisů, ve kterých je zohledněno nebezpečí druhé poruchy.

Doporučuje se instalovat systém k lokalizování místa poruchy izolace odpovídající ČSN EN 61557-9 ed. 3. Při uplatnění tohoto systému je možné zjistit poruchu izolace a určit, kde se porucha nachází, aniž by se přerušilo napájení.
V sítích IT bez nulového vodiče může být nadproudový ochranný přístroj vynechán v jednom z fázových vodičů, pokud je v každém obvodě instalován proudový chránič.

Případy, ve kterých se z bezpečnostních důvodů doporučuje ochranu před přetížením vynechat
Jistící přístroje pro ochranu před přetížením se dovoluje vynechat u obvodů napájejících spotřebiče, jejichž neočekávaným odpojením by mohlo dojít k ohrožení nebo ke škodě. Příklady takových obvodů jsou:

 • budicí obvody rotačních strojů;
 • napájecí obvody zvedacích magnetů;
 • sekundární obvody proudových transformátorů;
 • obvody napájející hasicích zařízení;
 • obvody napájející bezpečnostní zařízení.

V takových případech by se měla zvážit signalizace přetížení.

Ochrana před přetížením u paralelních vodičů

Jestliže jediný ochranný přístroj chrání dohromady více paralelních vodičů, nesmí být do těchto paralelních vodičů zařazen žádný odbočující obvod nebo přístroje pro odpojení nebo spínání.
Tento článek nevylučuje použití koncových okružních obvodů.

Proudy rozdělené mezi paralelní vodiče jsou stejné
Jestliže jediný přístroj chrání paralelní vodiče, kterými protéká stejný proud, pak hodnota I2, která má být použita, je součtem dovolených proudových zatížení jednotlivých vodičů.
Předpokládá se, že proudy jsou rozděleny na stejné části, jestliže jsou splněny požadavky normy ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

Proudy rozdělené mezi paralelní vodiče nejsou stejné
Jestliže použití jediného vodiče na fázi není praktické a proudy v paralelních vodičích nejsou stejné, musí být proud použitý ve vodiči a požadavky na ochranu před přetížením posuzovány pro každý vodič individuálně.
Proudy v paralelních vodičích se nepovažují za stejné, jestliže rozdíl mezi kterýmikoliv proudy je větší než 10 % proudu uvažovaného pro použité ve kterémkoliv vodiči.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl duben 2020

ElektroPrůmysl.cz, květen 2020

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
ifm electronic - Světová jednička v oblasti průmyslové senzoriky a automatizace Pomáháme průmyslu vstoupit do digitální sféry INDUSTRY 4.0
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.