Ochrana osob před úrazem elektrickým proudem u rozváděčů nn

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mnohé z požadavků popsaných v této technické zprávě přispívají ke schopnosti rozváděče poskytovat ochranu osobám před úrazem elektrickým proudem v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Zahrnují příslušné charakteristiky zařízení instalace, pracovní uspořádání, údržbu a možnosti modernizace, proudovou zatížitelnost a zkratovou odolnost.

Kromě toho metody používané pro ochranu před dotykem živých částí se shodují s ochranou osob před úrazem elektrickým proudem; tyto metody jsou popsány jako:

 • základní ochrana (ochrana před přímým dotykem);
 • ochrana při poruše (ochrana před nepřímým dotykem).

Pokud rozvaděč obsahuje části zařízení, které mohou mít ustálený dotykový proud a náboje, poté, co byly vypnuty (kondenzátory atd.), dodává se výstražný štítek.
Prostředky pro poskytování ochrany před úrazem elektrickým proudem, včetně začlenění rozvaděče do instalace, jsou uvedeny v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Kromě toho bude rozvaděč zajišťovat ochranu při poruše. V některých případech mohou být prostředky pro ochranu při poruše zvoleny ze standardních alternativ. Je-li tomu tak, uživatel má specifikovat, které z těchto standardních alternativ, které jsou popsány níže, by mohl dát přednost.

bezpecnost rozvadec uraz 2017

Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem)

Základní ochrana má zabránit přímému dotyku nebezpečných živých částí. Může jí být dosaženo buď příslušnými konstrukčními opatřeními v samotném rozváděči, nebo doplňujícími opatřeními učiněnými během instalace, například instalace na místě, kde je dovolen přístup pouze oprávněným osobám.
Pro základní ochranu konstrukčními opatřeními je možné použít jedno nebo více ze dvou ochranných opatření, která jsou popsána níže.

Základní izolace poskytovaná izolačním materiálem
Nebezpečné živé části budou úplně pokryté izolací, která může být odstraněna pouze zničením. Požaduje se, aby izolace byla vyrobena z vhodných materiálů schopných odolávat mechanickému, elektrickému a tepelnému namáhání, jimž může být izolace v normálním provozu vystavena.

Přepážky nebo skříně
Živé části izolované vzduchem budou uvnitř skříní nebo za přepážkami, zajišťujícími stupeň ochrany nejméně IP XXB. Vodorovné horní plochy přístupných skříní o výšce 1,6 m nebo menší nad stanovištěm budou zajišťovat stupeň ochrany nejméně IP XXD.
Výrobce může navrhnout rozvádeč tak, aby mohl být otevřen nebo aby přepážky mohly být odstraněny kvůli údržbě. Při takovém uspořádání bude platit alespoň jedna z následujících podmínek:

 • a) k otevření dveří, odstranění krytu nebo zrušení blokování je potřebný klíč nebo nástroj;
 • b) požaduje se odpojení napájení živých částí, které jsou chráněny přepážkami nebo skříněmi, předtím, než může být otevřena skříň nebo odstraněny přepážky. Kromě toho nemá být možné obnovit napájení, dokud není zavřena skříň a/nebo přepážky vráceny na místo;
 • c) mezilehlá přepážka zajišťující stupeň ochrany nejméně IP XXB zabraňuje dotyku živých částí, přičemž přepážku je možné odstranit při použití klíče nebo nástroje.

Ochrana při poruše v rozváděči nízkého napětí

Ochrana při poruše má chránit před důsledky poruchy v rozváděči a poruchy ve vnějším obvodu napájeném prostřednictvím rozváděče. Rozváděč bude normálně zahrnovat ochranná opatření a bude vhodný pro instalaci v síti v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Ochranná opatření vhodná pro jiné typy instalace mají být předmětem dohody mezi výrobcem a uživatelem.
Pro ochranu při poruše má být použito nejméně jedno ze tří ochranných opatření, která jsou popsána níže.

Požadavky na ochranný vodič pro usnadnění automatického odpojení napájení
Poruchy v rozváděčích
Každý rozváděč bude zahrnovat takové ochranné prostředky, které v případě poruchy v rozváděči automaticky vyvolají odpojení napájení obvodu, v němž došlo
k poruše, a/nebo celého rozváděče.
Aby byl ochranný obvod dostačující, budou všechny neživé části rozváděče vzájemně spojeny, přičemž je třeba upozornit na toto:

 • a) je-li část rozváděče odstraněna, ochranné obvody (spojitost uzemnění) pro zbývající část rozváděče nemají být přerušeny;
 • b) pro víka, dveře, krycí panely a podobné části jsou obvyklé kovové šroubové spoje a kovové závěsy považovány za dostatečné pro zajištění spojitosti, pokud k nim není upevněno žádné elektrické zařízení přesahující meze malého napětí.

Jestliže jsou k víkům, dveřím nebo krycím panelům připevněny přístroje s napětím přesahujícím meze malého napětí, budou pro zajištění spojitosti uzemnění přijata doplňující opatření. Bude použit ochranný vodič (PE) nebo ekvivalentní elektrický spoj speciálně navržený a ověřený pro tento účel.
Neživé části zařízení, které nemohou být připojeny k ochrannému obvodu upevňovacími prostředky zařízení, budou připojeny k ochrannému obvodu rozváděče vodičem s dostatečným průřezem.
Některé menší neživé části (o rozměrech nepřesahujících 50 mm x 50 mm) rozváděče, které nepředstavují nebezpečí, nemusí být k ochrannému vodiči připojeny. To platí pro šrouby, nýty, štítky, části malých zařízení a podobné prvky.
Připojení neživé části k přívodnímu ochrannému obvodu je považováno za dostatečné, je-li odpor tohoto připojení menší než 0,1 Ω.

Poruchy ve vnějších obvodech napájených prostřednictvím rozváděče
Ochranný obvod v rozváděči bude ve většině instalací tvořit nedílnou část ochranného obvodu pro obvod na následné straně rozváděče. Jakýkoliv proud v ochranném obvodu na následné straně rozváděče bude procházet ochranným obvodem, dokud nebude přerušen zařízením jistícím před zkratem, v rozváděči, čímž bude chránit obvod, v němž došlo k poruše.
Výrobce tedy zajistí ochranný obvod v rozváděči, který je schopný vydržet nejvyšší tepelná a dynamická namáhání, která se mohou vyskytnout na místě instalace rozváděče, v důsledku poruch ve vnějších obvodech napájených prostřednictvím rozváděče. Ochranným obvodem může být skříň rozváděče, nebo rám, a/nebo samostatný vodič.
S výjimkou níže uvedených příkladů ochranné vodiče v rozváděči nebudou zahrnovat odpojovací zařízení (spínač, odpojovač atd.):

 • v ochranném vodiči jsou přípustné odnímatelné spojky, má však být možné je odstranit pomocí nástroje a mají být přístupné pouze pro oprávněné osoby;
 • zásuvkové spoje mohou přerušit ochranný obvod pouze po přerušení živých vodičů a kontinuita ochranného obvodu má být ustavena před opětným zapojením živých vodičů.

Elektrické oddělení
Ochrana elektrickým oddělením znamená, že při jedné poruše neexistuje žádná dráha, kterou by proud protékal v případě poruchy základní izolace v rozváděči nebo obvodu na následné straně rozváděče. Kontakt s neživými částmi, které mohou být v důsledku poruchy pod napětím, nebude mít za následek úraz elektrickým proudem.
Obvykle je oddělený obvod napájen přes oddělovací ochranný transformátor, jehož sekundární vinutí není spojeno se zemí. Uživatelé, kteří uvažují o této formě ochrany, si mají být plně vědomi jejích výhod a omezení a podle toho specifikovat svoje požadavky.

Ochrana celkovou izolací
Ochrana celkovou izolací je prostředkem zajišťujícím dostatečnou ochranu před úrazem elektrickým proudem, aniž by byl potřebný přístupný ochranný obvod. Při tomto alternativním provedení je zařízení úplně izolováno a nemá žádné neživé části. Kontakt s takovým rozváděčem tedy nemůže mít za následek úraz elektrickým proudem.
Konstrukční provedení rozváděčů, které jsou chráněny celkovou izolací, vyžaduje specifické vlastnosti, takže dostatečná ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna za všech předpokládaných pracovních podmínek. Tyto vlastnosti, které bude zajišťovat výrobce, zahrnují:

 • a) Kompletní uzavření všech přístrojů v izolačním materiálu, který je ekvivalentem dvojité nebo zesílené izolace a je příslušným způsobem označen.
 • b) Skříň neprorazí žádné vodivé části a žádné místo nemá být proraženo vodivými částmi tak, aby to umožňovalo vyvedení poruchového napětí ze skříně. Tento požadavek zahrnuje kovové části, jako jsou hřídele ovládačů, pokud nejsou náležitě izolovány.
 • c) Taková uspořádání, při nichž, když je rozváděč připraven k provozu a připojen k napájení, budou uzavřeny (nejméně IP 2XC) všechny živé části, neživé části a části náležející k ochrannému obvodu tak, aby nebylo možné se jich dotknout.
 • d) Neživé části v rozváděči nebudou připojeny k ochrannému obvodu.
 • e) Při uspořádáních, kdy jakékoliv dveře nebo kryty skříně mohou být otevřeny bez použití klíče nebo nástroje, bude použita sekundární přepážka za dveřmi nebo krytem. Tato přepážka bude vyrobena z izolačního materiálu. Bude poskytovat ochranu před neúmyslným dotykem přístupných živých částí a neživých částí, které by se jinak staly přístupnými po otevření dveří nebo krytu.

Uživatelé, kteří uvažují o této formě ochrany před nepřímým dotykem, mají chápat její výhody a omezení a specifikovat je, kde to přichází v úvahu.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2022

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku