Měření přepěťových ochran (SPD) - 2. díl

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nedílnou součástí provozování instalovaného LPS je pravidelná údržba a kontrola, která se pochopitelně vztahuje i na vnitřní systém ochrany LPMS včetně instalovaných SPD. Provádění pravidelných revizí elektrické instalace.

mereni spd 4

Údržba a kontrola LPMS

Nedílnou součástí provozování instalovaného LPS je pravidelná údržba a kontrola, která se pochopitelně vztahuje i na vnitřní systém ochrany LPMS včetně instalovaných SPD. Provádění pravidelných revizí elektrické instalace, k níž jsou připojeny i ochranné prvky LPMS předepisuje například ČSN EN 33 2000-6 v článku 62 a podrobněji je tato oblast rozpracována v ČSN EN 62305-4 část 8, týkající se managementu ochranné soustavy.
 Od 1. 12. 2006 je v České republice platný soubor technických norem ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem. Soubor norem ČSN EN 62305 je identický s evropskými normami EN 62305 a mezinárodními normami IEC 62305. Z důležitých ustanovení normy ČSN EN 62305-4 týkající se kontrol a revizí SPD je třeba zdůraznit pokyn pro jejich montáž, která musí být provedena tak, aby umožňovala provádění jejich revizí. Prohlídky a revize se týkají celistvosti a funkčnosti ochrany před přepětím. Funkčnost ochrany před přepětím je možno ověřit pouze měřením, jelikož přepěťová ochrana představuje aktivní prvek v ochranném systému, s úkolem odvést přebytečnou energii do soustavy vyrovnání potenciálu.
Vzhledem k tomu, že žádná z obecných norem přesně nestanovuje, jakým způsobem se má funkčnost SPD ověřovat, je třeba se v této souvislosti zmínit ještě o ČSN EN 61643-11 - Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11, která v části týkající se přepěťových ochranných zařízení zapojených v sítích nízkého napětí uvádí, že požadavky na montáž a zkoušky určuje výrobce. Je tedy třeba podrobně prostudovat nejen pokyny pro montáž, ale i dokumentaci týkající se pokynů pro údržbu prvků LPMS konkrétního výrobce.
Kontrola LPMS obecně je dělena na kontrolu vizuální a revizi úplnou, která zahrnuje i elektrické měřeni SPD.
Podle ČSN EN 62305-4 kap. 8. 2 se revize provádí:

 • Po instalaci LPMS
 • Periodicky
 • Po jakýchkoliv změnách součástí příslušejících k LPMS
 • Po úderu blesku do stavby

mereni spd 5

Cílem revize LPMS je ověřit, že LPMS je v souladu s projektovou dokumentací a je schopen plnit funkce dle projektové dokumentace. Revize LPMS zahrnuje:

 • Kontrolu technické dokumentace
 • Vizuální kontrolu
 • Měření
 • Vypracování revizní dokumentace

Pokud je LPS projektován podle souboru norem ČSN EN 62305, potom se i revize provádí v souladu s ČSN EN 62305-4 kap. 8 ve lhůtách zde uvedených. Lhůty se odvíjí podle projektované ochranné hladiny a jsou uvedeny v tabulce 1.

mereni spd tab1 

Měření varistorových SPD

Podle ČSN EN 62305-4 kap. 8. 2. 1. 3 se měřením při revizi LPMS ověřuje především celistvost a kvalita pospojování jednotlivých částí. Životnost varistorových SPD za běžného provozu udávají výrobci až na 10 let a doporučují je po této době preventivně vyměnit. O skutečném stavu SPD je však možno se přesvědčit teprve měřením, a proto řada firemních dokumentací doporučuje i ověření správné funkce SPD měřením miliampérového bodu.
Jak bylo uvedeno v kapitole věnované funkci varistorové SPD, indikace stavu pomocí barevného terčíku nebo LED indikátoru svědčí pouze o vybavení tepelné ochrany, která způsobí odpojení varistoru od připojovacích svorek, což má za následek nefunkčnost SPD. Ovšem funkce varistoru může být vlivem stárnutí a působením krátkých vysokonapěťových pulzů narušena, aniž by indikační terčík tuto skutečnost signalizoval. Popišme si proto možný postup při kontrole varistorové SPD, který prověří její správnou funkci nejen v okamžiku revize, ale i z hlediska jejího fungování v budoucnosti. Při kontrole SPD se provede:

 • Kontrola indikátorů stavu
  •    Zkontroluje se, zda indikátory stavu nesignalizují poruchu tepelné ochrany SPD.
 • Vizuální prohlídkou se zjistí, zda SPD nenese známky tepelného namáhání
  •    Povrch pouzdra SPD a patice.
  •    Okolí připojovacích kontaktů.
  •    U SPD s vyjímatelnými moduly se kontrolují kontakty modulu a zděře patice.
 • SPD se odpojí od napětí
  •    Vypnutím předřazeného jištění.
  •    Vytažením modulu z patice.
 • Změří se miliampérový bod varistoru
  •    Nachází-li se jeho napětí mimo toleranční pásmo, odpojí se SPD oběma póly od instalace a provede se kontrolní měření, aby se vyloučil možný vliv dalších připojených obvodů na měření.

mereni spd 6

Pokud blok SPD obsahuje více varistorů, měří se miliampérový bod všech varistorů. Na obr. 4 – 6 je znázorněno vnitřní zapojení bloků SPD pro trojfázovou instalaci  4+0 (4x varistor) a 3+1 (3x varistor, 1x bleskojistka) a způsob měření.
Pokud SPD obsahuje další elektronické prvky kromě varistoru, může jimi být ovlivněno nebo zcela znemožněno měření.
Na obr. 7 je příklad SPD s indikátorem stavu tvořeným LED diodou. Ze schématu zapojení je zřejmé, že při měření stejnosměrným proudem musí být polarita měřicích hrotů přístroje zapojena tak, aby byla LED v závěrném směru. Jinak bude měření miliampérového bodu znemožněno otevřeným polovodičovým přechodem diody zapojené paralelně k varistoru. K PE vývodu je navíc připojena bleskojistka, takže miliampérový bod se musí měřit mezi vývody L a N s polaritou měřicích hrotů L +, N –.

mereni spd 7
Po změření napětí miliampérových bodů se provede vyhodnocení funkčnosti SPD:

 • Pokud je naměřené napětí mA bodu mimo toleranční pásmo kontrolovaného typu SPD, odpojí se všechny jeho přívodní vodiče od instalace (vyjme se modul), aby se vyloučil vliv dalších obvodů
 • na měření, a provede se kontrolní měření.
 • Pokud naměřené napětí mA bodu nepřesáhlo horní mez tolerančního pásma o více než 10%, lze ještě SPD považovat za dobrý, pokud jeho povrch nenese známky teplotního namáhání.
 • Pokud je naměřené napětí mA bodu nižší než spodní mez tolerančního pásma, je nutno SPD okamžitě vyměnit za nový.

Další díl se bude zabívat výběrem měřicího přístroje pro měření SPD a měřením SPD při revizi.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku