Měření přepěťových ochran (SPD) - 1. díl

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kontrola stavu SDP při revizi LPS dle ČSN EN 62305-4. Během posledních několika let můžeme sledovat tak rychlý rozvoj elektroniky, jaký během předchozích desetiletí nebyl zaznamenán. Elektronická zařízení nás obklopují doslova na každém kroku a jejich případné poruchy nám mohou značně zkomplikovat život.

Proto vznikají stále důmyslnější ochranná zařízení, která mají elektronické systémy chránit před nepříznivými okolními vlivy a zabezpečit jejich přežití i za podmínek, kdy hrozí jejich zničení.

Jedním z takových ohrožujících vlivů je vznik přepětí v síti, ke které jsou elektronická zařízení připojena. Důvody vzniku přepětí mohou být různé, ale poměrně častým důvodem je úder blesku, který může na elektronická zařízení působit destruktivně buď svými přímými účinky, nebo i nepřímo působením elektromagnetických dějů vznikajících v důsledku proudových a napěťových účinků blesku.
Proto se objekty obsahující citlivá elektronická zařízení chrání před nepříznivými účinky atmosférických výbojů systémem ochrany před bleskem - LPS (lightning protection system), jehož součástí je systém ochranných opatření před elektromagnetickými účinky blesku – LPMS (LEMP protection measures system). Součástí tohoto systému zabezpečující ochranu elektrické sítě uvnitř chráněného objektu jsou pak přepěťové ochrany – SPD (surge protective device), které zabezpečují ochranu elektronických zařízení i před přepětím pocházejícím z jiných zdrojů. A právě jejich kontrolou a testováním jejich funkčnosti při revizích LPMS se budeme zabývat.

mereni spd 1

Legenda:
UDC – stejnosměrné pracovní napětí
UV – napětí na svorkách varistoru při vrcholovém napětí pulzu
IV – maximální proud protékající varistorem během pulzu

Systém koordinované třístupňové ochrany

Přepěťové ochrany vyrovnávají vyšší než dovolený rozdíl potenciálů mezi fázovými a nulovým vodičem k přístrojům připojených propojovacích a napájecích kabelů a odvádějí nebezpečnou elektromagnetickou energii z citlivých míst chráněného elektrického systému (např. ze vstupních svorek přístrojů) do necitlivého místa k tomuto účelu v systému speciálně vytvořenému, tj. na ekvipotenciální přípojnici (EP) systému. Ekvipotenciální přípojnice bývá obvykle konstrukčně totožná s tzv. hlavním pospojováním systému. Tímto způsobem je zajištěno, že do citlivých míst elektronického systému se nedostane vyšší než dovolené napětí nebo proud.
Přepěťové ochrany (SPD) jsou tvořeny jednotlivými prvky a podle úkolu, který mají v celkovém systému ochrany splnit se pro jejich výrobu používají elektronické součástky s požadovanými vlastnostmi. Nejčastěji se pro výrobu SPD používají:

 • Jiskřiště – pro odvádění vysokých bleskových proudů
 • Bleskojistky
 • Varistory – pro snížení vysokonapěťových impulsů na bezpečnou úroveň

Jednotlivé prvky LPMS se v objektech instalují tím způsobem, že celek tvoří tzv. třístupňovou koordinovanou ochranu. Prvky koordinované ochrany musí být instalovány dle pokynů výrobce tak, aby pracovaly ve vzájemné součinnosti a destruktivní energii bleskového výboje na jednotlivých stupních ochrany postupně odvedly. Spolupráce jednotlivých stupňů musí zajistit, že vysoké bleskové napětí a proud se postupně snižuje a k chráněnému zařízení již přepětí nepronikne. Jednotlivé stupně ochrany jsou označovány číslicemi nebo písmeny (podle norem DIN) a dělíme je:

 • 1. stupeň (hrubá ochrana): Typ I (B) – svodiče bleskového proudu (jiskřiště, bleskojistky)
 • 2. stupeň (střední ochrana): Typ II (C) – svodiče přepětí (varistory, bleskojistky)
 • 3. stupeň (jemná ochrana): Typ III (D) – (varistory)

mereni spd 2

Legenda:
UAC, IAC – střídavé pracovní napětí a proud – maximální střední hodnota střídavého napětí, které může být na varistor trvale připojeno
UN – prahové napětí (napětí miliampérového bodu) – definuje bod VA charakteristiky, při kterém varistor začne rychle snižovat svůj odpor
IN – referenční proud – stejnosměrný proud hodnoty 1 mA, při kterém je měřeno prahové napětí (napětí miliampérového bodu)

Princip varistorové SPD

Svodiče typu I mají za úkol odvést převážnou část energie bleskového výboje formou svedení proudu a pouze hrubého omezení přepětí. Jejich reakční doba je z hlediska možnosti poškození chráněné elektroniky velmi dlouhá a proto za nimi musí být zapojeny další stupně ochrany, které velmi rychle omezí přepětí na chráněném objektu na neškodnou úroveň.
Nejčastěji používaným svodičem (SPD) je svodič typu 2 (třída C). Jako prvek omezující přepětí se u něho téměř výhradně používá varistor ZnO. Varistory jsou vyráběny ze spékaného granulátu oxidu zinečnatého ZnO s příměsemi. Na hranicích zrn se vytvoří polovodivé rozhraní a voltampérová charakteristika takového varistoru je složena z příspěvků mnoha tisíc sériovo - paralelně a antiparalelně zapojených „diod„. Správným složením materiálu a vhodnou technologií výroby se dosáhne voltampérové charakteristiky s ostrým přechodem mezi málo vodivým stavem a stavem, kdy odpor prudce klesá. Charakteristika je symetrická, a proto u varistorových svodičů nezáleží na směru zapojení ani u střídavých, ani u stejnosměrných rozvodů.
Ochranná funkce varistoru jako svodiče přepětí je zřejmá z obr. 1, kdy vysokonapěťový puls na vstupu SPD je snížen na podstatně nižší úroveň Uv v čase asi 25 ns.
Trvalým sváděním unikajícího proudu asi 0,2 mA při jmenovitém napětí a sváděním impulsního proudu při omezování přepětí varistor postupně stárne. Protékající proud poškozuje polovodivé přechody na rozhraní jednotlivých zrn materiálu, z kterého je varistor vyroben. Téměř pravoúhlá voltampérová charakteristika nového varistoru se postupně napřimuje, zvětšuje se unikající proud při jmenovitém napětí a varistor se začne zahřívat. Zahřátí varistoru proces stárnutí ještě urychlí. Aby při přílišném oteplení varistoru nedošlo k zahoření, je SPD opatřen tepelnou pojistkou. Tepelná pojistka je tvořena mechanickým kontaktem, který se rozpojí při ohřátí na teplotu asi 120 °C. Pružina, která kontakt rozpojí, zároveň posune terčík optické signalizace, takže změna barvy signalizačního okna indikuje poruchový stav SPD.
Při jednorázovém svedení impulsního proudu s vysokou amplitudou, která překročí povolené maximum, může varistor prasknout (explodovat), poškodí se izolace a v poškozeném místě vznikne nízko ohmový zkrat nebo zde dochází k opakovaným povrchovým výbojům. Zkratovým proudem se varistor nemusí zahřát, proto tepelný odpojovač nereaguje. Reagují předřazené jističe a pojistky. Přetěžování přepěťovými impulzy způsobuje trvalé průrazy a ztrátu výkonnosti varistorové ochrany. Skutečné vlastnosti svodiče přepětí se mění v čase a jsou projevem působení obou variant degradace. Závisejí na místě použití a provozním zatížení svodiče.
Co zkracuje životnost varistorových svodičů:

 • dlouhodobě nebo trvale zvýšené napětí (nad hodnotu Uc),
 • kolísání napětí spojené s překračováním hodnoty Uc,
 • vysoký podíl harmonických, které zvyšují maximální hodnoty napětí v síti,
 • časté svádění impulsních proudů, např. v blízkosti neošetřených (vadných) stykačů, neošetřených a často spínaných indukčních zátěží, blízkost neodrušených měničů apod.,
 • časté bouřky a vzdálené i blízké údery blesků,
 • trvale zvýšená provozní teplota,
 • nedodržení technologie výroby varistoru a svodiče (nečistoty, nedostatečná izolace, nízký varistorový bod apod.).

Voltampérová charakteristika varistoru je znázorněna na obr. 2. Je z ní zřejmé, že postupné stárnutí varistoru, které má za důsledek změnu tvaru charakteristiky způsobí posun velikosti Un prahového napětí (miliampérového bodu) směrem k nižším hodnotám. Tato skutečnost činí z hodnoty miliampérového bodu údaj, který je možno využít k posouzení kvality varistorové SPD.
Vlivem výrobních odchylek není hodnota miliampérového bodu u stejného typu varistoru přesně stejná. Proto jednotlivé typy varistorů charakterizuje tzv. toleranční pásmo miliampérového bodu, které definuje maximální povolený rozptyl hodnot napětí pro daný typ varistorové SPD.
Na obr. 3 je uveden příklad VA charakteristik několika konkrétních typů varistorů, ze kterého je zřejmé, že jednotlivé typy varistorů mají pásma mA bodu položena v různých napěťových hladinách.

mereni spd 3

Další díl se bude zabívat údržbou a kontrolou LPMS a dále měření varistorových SPD.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, únor 2024

Číslo je zaměřené na osvětlovací techniku, nouzové osvětlení, software v automatizační technice, elektrotechnice a energetice.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.

Najdete nás na Facebooku