Prozatímní elektrická zařízení dle nové ČSN 34 1090 ed. 2

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tato norma z listopadu 2011 doplňuje požadavky pro navrhování, provádění a provozování prozatímních elektrických zařízení, které se řídí normami ČSN 33 2000-7-704 ed. 2, ČSN 33 2000-7-711 a ČSN 33 2000-7-740. Doplňuje další informace pro zajištění bezpečnosti osob a zařízení s ohledem k hospodárnému řešení.

Norma platí pro prozatímní elektrická zařízení:

 • na staveništích a demolicích;
 • v průmyslových a výrobních závodech na výzkumných, vývojových a obdobných pracovištích;
 • na výstavách a kulturních akcích a na dočasných stavbách (např. pro stavby zábavních zařízení, přehlídky) a stáncích;
 • pro natáčení filmů a televizních přenosů.

Prozatímní elektrické zařízení se zřizuje u krátkodobých nebo účelových zařízení, pokud po dobu jeho trvání bude zajištěna ochrana osob a zařízení. Každé prozatímní elektrické zařízení musí být odstraněno, nebo nahrazeno definitivním zařízením, pokud zanikl důvod pro jeho zřízení. Za bezpečný stav prozatímního elektrického zařízení od jeho zřízení do jeho odstranění zodpovídá pověřená osoba odpovědná za elektrické zařízení (ČSN EN 50110-1 ed. 2).

Prozatímní elektrické zařízení musí splňovat tato následující opatření:

 • hlavní vypínač musí být označený tabulkou a uzamykatelný ve vypnuté poloze;
 • v době mimo provoz musí být vypnuto, pokud jeho vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu.

Prozatímní elektrické zařízení se nesmí zřizovat:

 • v domácnostech a zemědělských objektech;
 • prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru snadno zápalných látek.

Jako prozatímní elektrické zařízení nelze řešit rozvody v prostorách s vanou a/nebo sprchou, pokud se nejedná o nouzová zařízení.

staveniste

Prozatímní elektrická zařízení na staveništi

Pro prozatímní elektrická zařízení na stavbách a staveništích platí ustanovení platných elektrotechnických norem a předpisů, především ČSN 33 2000-7-704 ed. 2. Elektrická zařízení nesmí být přístupná veřejnosti. Jsou-li zařízení nn označena předepsanou výstražnou tabulkou ze všech stran možného přístupu, nebo je-li zařízení uzavřeno a označeno výstražnou tabulkou, považuje se takové opatření za vyhovující. Zařízení vn musí být uzavřena a označena výstražnou tabulkou.

V hlavních staveništních objektech se elektrická zařízení nepovažují za prozatímní a musí být provedena podle platných ČSN.

Hlavní stavební objekty jsou:

 • objekty sloužící jako pracoviště pro větší počet osob jako jsou dílny apod.;
 • objekty obsahující důležitá a výrobní zařízení jako jsou drtímy, betonárky, kompresorovny, výrobny panelů apod.;
 • objekty sloužící ke skladování drahého materiálu nebo velkého množství materiálu;
 • elektrické provozovny;
 • elektrická zařízení v sociálních zařízeních jako jsou ubytovny, kanceláře, jídelny, umývárny apod.

Ostatní objekty a pracoviště se vybavují podle ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 pro prozatímní elektrická zařízení na staveništích a demolicích.

Napojení na veřejnou distribuční nebo lokální sít' distributora

Způsob, místo připojení a příkon prozatímního elektrického zařízení nebo případně zvýšení výkonu prozatímního elektrického zařízení na veřejnou nebo lokální distribuční síť musí být projednáno s příslušným provozovatelem distribuční nebo lokální sítě před jeho připojením.
Připojení prozatímního elektrického zařízení na veřejnou distribuční nebo lokální síť provádí příslušný provozovatel sítě.
Před připojením prozatímního elektrického zařízení na veřejnou distribuční nebo lokální síť musí být provedena výchozí revize podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Nevyhovující prozatímní elektrické zařízení nesmí být uvedeno do provozu.

Vypínání v dobé mimo provoz

Prozatímní elektrické zařízení nebo jeho část musí být v dobé, kdy není používáno vypnuto, pokud jeho vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu, výrobních a pracovních prostředků a zařízení.
Pojízdné pracovní stroje jako jsou transportéry, míchačky apod. napojené pohyblivým přívodem musí být při přemísťování nebo posunu na pracovišti odpojeny.
Elektrické spotřebiče připojené na pevný zásuvkový rozvod staveniště, musí být v době pracovního klidu odpojeny. Pokud nejsou odpojeny hlavním vypínačem, musí být odpojeny vysunutím vidlic ze zásuvek, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu.
Rozvodnice jakéhokoliv druhu a účelu musí být z bezpečnostních důvodů uzamčeny i za provozu nebo uzavřeny tak, aby k jejich otevření bylo nutné použít nářadí. Hlavní vypínač musí být vždy přístupný a vhodně označený.

Jištění

Jištění celého prozatímního elektrického zařízení a jeho jednotlivých částí obvodů musí být provedeno podle ČSN 33 2000-4-43 ed. 2. Nelze používat pojistkové tavné vložky na vyšší proud, než je pro daný případ stanoveno podle ČSN 33 2000-4-43 ed. 2.

Osvětlení

Průměrné hodnoty osvětlení vnitřních prostor jsou uvedeny v ČSN EN 12464-1. Průměrné hodnoty osvětlení vnějších pracovních prostor jsou uvedeny v ČSN EN 12464-2. K přechodnému výstražnému osvětlení u výkopů, lešení apod. se postupuje dle ČSN 33 2000-7-715.
Svítidla a osvětlení musí odpovídat ČSN 33 2000-5-559 a platí pro ně tato další ustanovení.
Část svítidla, která se zahřívá, musí být namontována na hořlavé stěně tak, aby teplota stěny nebo stropu při trvalém užívání nepřekročila teplotu 80 °C.
Jsou-li na pracovišti používány přenosné světelné zdroje, musí být odolné proti mechanickému poškození.

Rozváděče a rozvodnice

Skříně elektroměrových a přístrojových (pojistkových) rozvodnic musí odpovídat ČSN EN 60439-4 ed. 2. Rozváděče a rozvodnice, pokud nejsou oceloplechové, musí být vždy montovány na nehořlavou stěnu nebo musí být podloženy nehořlavou tepelně izolující podložkou podle CSN 33 2312.

Hromosvody

Pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny je nutno i prozatímní stavby zařízení staveniště opatřit hromosvody (podle souboru ČSN EN 62305). Pokud jsou v rámci zařízení staveniště projektovány a dodávány kovové konstrukce, ocelová lešení, jeřáby, velké ocelové nádrže apod., musí být v každém případě uzemněny.

Prozatímní elektrická zařízení v průmyslových objektech

Prozatímní elektrická zařízení v průmyslových objektech je dovoleno zřizovat jedině v případech nezbytné nutnosti, např. při prozatímním postavení nebo přemístění strojů, při prozatímním napájení strojů, při poruše na přívodu, při zkoušce strojů před odesláním (funkční a záběhové zkoušky) a pro krátkodobé osvětlení pracoviště.

Zřizovat prozatímní elektrická zařízení v prostorách mokrých, parných s chemickým působením se však nedoporučuje a v prostorách s nebezpečím požáru nebo s nebezpečím výbuchu se zakazuje, podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Prozatímní elektrická zařízení mohou být zřízena jen s písemným souhlasem osoby odpovědné za elektrické zařízení, a to pouze na dobu nejkratší, nejvýše na 1/2 roku. Pokud prozatímní elektrická zařízení nelze v této době ukončit, musí být udělen opětovný souhlas osobou odpovědnou za elektrické zařízení a provedena revize. Uvedené prozatímní elektrické zařízení musí být odstraněno ihned, jakmile pominul důvod pro jeho zřízení. Za dodržení této podmínky odpovídá osoba odpovědná za elektrické zařízení.

Zřízené prozatímní elektrické zařízení musí mít hlavní vypínač, kterým lze celé zařízení spolehlivě vypnout. Hlavní vypínač musí být označen červenou barvou s nápadně odlišeným barevným pozadím např. žlutým podkladem podle ČSN 33 2000-5-537 a výstražnou tabulkou a musí být snadno přístupný. Vypínač musí mít možnost jeho uzamknutí ve vypnuté poloze (např. visacím zámkem, nebo uvnitř uzamykatelného krytu) podle ČSN 33 2000-7-704 ed. 2.

Připojení větších zařízení je nutno provést z rozváděče (nejlépe zapouzdřeného) s vypínači a pojistkami. Všechny svorkovnice i spoje vodičů musí být zakryté a spoje mimo to zajištěny před samovolným rozpojením. Spojování vodičů musí splňovat ustanovení ČSN 33 2000-5-52.

Prozatímní elektrická zařízení na výstavách, poutích a podobných zábavných podnicích

Rozvodná vedení nn musí být provedena podle ČSN 33 2000-7-711 a ČSN 33 2000-7-740. Je-li jištění rozvodného vedení na místě přístupném veřejnosti, musí být umístěno alespoň 2,5 m nad zemí (podlahou).
Elektroměrové rozvodnice musí být umístěny na místě nepřístupném veřejnosti a musí mít hlavní vypínač. Jsou-li elektroměrové rozvodnice na hořlavých stěnách, musí jejich uložení vyhovovat ČSN 33 2312. Umístění elektroměrových rozvodnic musí vyhovovat požadavkům distributora elektrické energie.
Svítidla musí být v provedení vyhovujícím normě ČSN EN 60598-1 ed. 5. Umístění svítidel musí odpovídat ČSN 33 2000-4-482. Musí být zajištěno řádné větrání skříní a vitrín, v nichž jsou světelné zdroje uzavřeny.

Prozatímní elektrická zařízení pro výrobu filmových nebo televizních pořadů

Za správný stav prozatímního zařízení odpovídá (podle ČSN EN 50110-1 ed. 2) osoba odpovědná za elektrické zařízení. Za zacházení a obsluhu odpovídá vedoucí příslušného pracoviště s odpovídající elektro¬technickou kvalifikací.

Při zřizování se musí brát zřetel na druh místnosti nebo pracovních prostor, na stupeň a druh nebezpečí a prostředí, ve kterém bude zařízení zřizováno a provozováno. Pracoviště musí být po dobu provozu udržováno potřebnými technickými a organizačními opatřeními ve stavu, který zajišťuje bezpečnost osob. Zejména se musí používat vodičů, armatur, spínacích a regulačních přístrojů v provedení, které odpovídá prostředí pracoviště. Svorkovnice na strojích, přístrojích a spotřebičích musí být vždy tak upraveny, aby vyhovovaly příslušným předpisům pro dané prostředí. Vodiče musí být chráněny před mechanickým i jiným poškozením polohou nebo jiným opatřením. Pro rozvodná vedení se doporučuje používat kabelů, šňůr typu H07-RN-F a závěsných kabelů. Doporučuje se používat typizovaných stavebnicových šňůrových soustav. Ochrana pohyblivých přívodů před mechanickým poškozením musí být zajištěna.

Literatura

 • TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005
 • PNE 33 3301 ed. 2 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně
 • PNE 33 3302 ed. 2 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC
 • PNE 34 7614 ed. 2 Závěsné kabely a izolované vodiče pro venkovní vedení distribuční soustavy do 45 kV
 • PNE 33 0000-1 ed. 5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě
 • ČSN 34 1090 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku