Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 – silové rozvody

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí do zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A včetně, použití proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím proudem 30 mA.

V případech, kdy tuto elektroinstalaci používá laická veřejnost a u zásuvkových obvodů se jmenovitým proudem nad 32 A se doporučuje použití proudových chráničů se jmenovitým vybavovacím proudem 100 mA.

Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na:

 1. bezpečnost osob, chovaných zvířat a majetku za normálního stavu i pň předpokládaných poruchových událostech v napájecí distribuční soustavě;
 2. provozní spolehlivost (v daném prostředí při způsobu provozu a vlivu prostředí);
 3. přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch;
 4. snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemisťování elektrických zařízení a strojů;
 5. hospodárnost rozvodu (v investičních i provozních nákladech);
 6. hospodárné použití typizovaných jednotek a celků (např. rozvodnic, rozváděčů, transformoven apod.);
 7. vzhled;
 8. zamezení nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu se sdělovacím vedením.

Vedení se zásadně ukládají jako skrytá. Pouze v nebytových prostorách a při dodatečné montáži je možno vedení ukládat na povrchu. Zóny pro ukládání elektrických vedení ve stěnách a pro umisťování elektrických přístrojů jsou znázorněny na obr. 1 a 2. Pro ukládání vedení do stropů a podlah platí ČSN 37 5245. Dodatečné uložení vedení do elektroinstalačních kanálů (lišt) určených pro použití v bytové a občanské výstavbě lze považovat za skrytě uložené vedení. Při návrhu vnitřních rozvodů se nesmí zapomenout na zajištění vnitřní ochrany před bleskem v souladu s požadavky uvedenými v souboru ČSN EN 62305.

obr1_rozvod

Silové rozvody

Vodiče silových rozvodů musí být značeny (i při styku vodičů se starým a novým označením) dle ČSN 33 0166 ed. 2, ČSN EN 60446 ed. 2, ČSN 33 0165 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 2. Průřezy vedení a jejich jištění se volí podle ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-43 pokud to norma ČSN EN 33 2130 ed. 2 nestanoví výslovně jinak.

Pro revize elektrického zařízení a hromosvodů platí ČSN 33 1500. Každé elektrické zařízení musí být před uvedením do provozu podrobeno výchozí revizi podle ČSN 33 2000-6. Pro hromosvody platí soubor ČSN EN 62305, hromosvody zřízené dle dříve platné ČSN 34 1390 se revidují ve lhůtách dle ČSN 33 1500.

Elektrická zařízení, sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojí samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozváděče.

Všude v elektrickém zařízení, vyjma přípojkové skříně nebo rozváděče a rozvodnice, k nimž mají přístup jen osoby k tomu pověřené, se musí používat jen pojistek s krytem nebo krycím panelem a s uzavřenou tavnou vložkou nebo jističů (kombinovaných přístrojů s funkcí jističe a citlivého proudového chrániče) nebo jiného jištění stejně bezpečného i před úrazem.

Rozváděče a rozvodnice se osazují ve svislé poloze na místě přístupném podle provozních a bezpečnostních podmínek. Rozvodnice a elektrorozvodná jádra podle ČSN 35 7030 s dveřmi, které po otevření dveří nemají krytí alespoň IP 20, nesmí být otvíratelné bez použití nástroje a musí být označeny výstražnou tabulkou podle ČSN ISO 3864-1 (01 8011).

Před elektroměrovým rozváděčem (rozvodnicí) nebo jádrem musí být volný prostor o hloubce alespoň 80 cm rovné plochy nebo terénu definitivně upraveného a o šířce minimálně v půdoryse, umožňující bezpečnou manipulaci s přístroji v rozváděči. Tento prostor nesmí však být nad schody.

obr2_rozvod

Světelné obvody

Na jeden světelný obvod se smí připojit tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje obvodu. Jmenovitý proud svítidel se stanoví z maximálního příkonu, pro který jsou svítidla typována. V prostorách s větším počtem světelných zdrojů se člení světelné obvody na více samostatné ovládaných skupin k dosažení optimální regulace osvětlení.

Spínače pro ovládání světelných obvodů mají být obvykle umístěny u vchodových dveří v místnosti ovládaného světelného obvodu na té straně, kde se dveře otevírají. Nevyžadují-li takového umístění spínačů provozní nebo bezpečnostní podmínky, mohou být umisťovány i jinde. Kolébkové spínače a ovládače se osazují tak, aby do polohy „zapnuto" bylo nutno stlačit kolébku nahoře. Páčkové spínače se osazují tak, aby se zapínaly pohybem páčky nahoru. Toto ustanovení se netýká střídavých a křížových přepínačů.

U zařízení, kde se zřizují světelné vývody a svítidla si volí uživatel je nutno, aby v každé místnosti byl alespoň jeden světelný vývod ovladatelný spínačem u vstupu do místnosti. Tento vývod může být zakončen svítidlovou spojkou (na stropě nebo na zdi), anebo zásuvkou. Vývody pro dodatečné montovaná svítidla se musí zakončit v izolované svítidlové svorkovnicí nebo spojce upevněné na stropě, nebo na stěně.

Vedení světelného obvodu se jistí jističi nebo pojistkami nebo jiným jistícím prvkem se jmenovitým proudem nejvýše 25 A, vedení musí mít takový průřez, aby bylo předřazeným jistícím prvkem jištěno proti přetížení i zkratu. U světelných obvodů s výbojkovými svítidly, ovládanými běžnými spínacími přístroji, se doporučuje, aby proud v tomto obvodu nepřekračoval 25 % jmenovité hodnoty těchto spínačů.

Zásuvkové obvody

Na zásuvkové obvody lze podle potřeby pevně připojit jednoúčelové spotřebiče pro krátkodobé použití do celkového příkonu 2 000 VA. Základní požadavky na umístění, osazení a užití zásuvek jsou uvedeny v ČSN 33 2180. Zásuvky musí mít ochranný kolík připojený na ochranný vodič. Jednofázové zásuvky se doporučuje připojit tak, aby ochranný kolík byl nahoře a nulový (střední) vodič, aby byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu. Zásuvky musí být voleny podle napětí a proudové soustavy. Při použití dvou napěťových soustav musí být zásuvky vždy nezáměnné.

Zásuvky musí vyhovět požadavkům:

 • ČSN EN 60309-1 ed. 3, nebo
 • ČSN EN 60309-2 ed. 3, pokud je požadována zaměnitelnost.

Zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A musí odpovídat příslušným národním normám. Národní vzory zásuvek pro ČR jsou uvedeny v IEC-TR 60083:2006.

Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů (vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod), přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3 680 VA při jištění 16 A (2 300 VA při jištění 10 A). Na jeden trojfázový obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý proud. Trojfázové zásuvky o různém jmenovitém proudu se nesmějí zapojovat do stejného obvodu.

Zásuvkové obvody do 20 A musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 30 mA v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Toto opatření se vztahuje i na trojfázové zásuvky připojené na obvod s jištěním do 20 A.

Trojfázové zásuvky se jmenovitým proudem vyšším než 20 A a do 32 A se doporučuje vybavit doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem 30 mA a zásuvky připojené na obvod s jištěním 32 A a více doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem 100 mA.

Doplňkovou ochranu proudových chráničem není nutno uplatňovat u zásuvek nepřístupných laické veřejnosti a zásuvek pro speciální druh zařízení (například zařízení kancelářské a výpočetní techniky velkého rozsahu nebo pro chladicí a mrazicí zařízení potravin velkého objemu, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod - viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 2).

Pro pevně připojené jednofázové spotřebiče o příkonu 2 000 VA a více se zřizují samostatně jištěné obvody. Pouze spotřebiče do celkového příkonu 2 000 VA, nevyžadující jištění (např. ventilátory, elektrický pohon žaluzií), lze připojit na společný obvod s jiným zařízením. Trojfázové spotřebiče mohou být připojeny na jeden obvod, pokud jejich celkový výkon nepřesáhne 15 kVA.

Obvody pro osvětlení společných prostor

Pro osvětlení obytných budov platí ČSN 73 4301 a pro budovy občanské výstavby ČSN EN 12464-1 (36 0450). Pro nouzové osvětlení platí ČSN EN 1838 a ČSN 73 0802. Způsoby osvětlení se určují podle výšky budovy.

Rozvody pro osvětlení schodišť, u nástupišť výtahů, chodeb apod.), se provádí těmito způsoby:

 1. s jedním obvodem - svítidla jsou zapojena na jeden obvod;
 2. se dvěma obvody - svítidla jsou zapojena na dva obvody jedné fáze tak, aby při poruše jednoho obvodu bylo možno zabezpečit orientační osvětlení o minimální intenzitě 2 Ix z druhého obvodu;
 3. se dvěma nebo více obvody - svítidla jsou zapojena na obvody napájené ze dvou, popř. tří fází tak, aby při poruše jednoho obvodu bylo možno zabezpečit orientační osvětlení o minimální intenzitě 2 Ix z ostatních obvodů;
 4. nouzovým osvětlením, které doplňuje jeden ze způsobů osvětlení uvedených v odstavcích 1), 2) nebo 3).

Nouzové osvětlení se napájí ze zdroje na síti nezávislého (baterie nebo agregát) a zapíná se automaticky, a to:

 • u způsobu uvedeného v odstavci a) při přerušení napájení obvodu pro osvětlení společných komunikací;
 • u způsobu uvedeného v odstavci b) a c) při přerušení napájení rozváděče, na němž jsou jištěny obvody pro osvětlení společných komunikací.

Ovládání osvětlení společných prostor:

 1. v budovách, ve kterých toto osvětlení ovládají jednotliví uživatelé, musí být možné ze všech míst, kde je to z důvodů bezpečného provozu nutné;
 2. v budovách, ve kterých je osoba pověřená ovládáním tohoto osvětlení, může být ústřední;
 3. kombinací způsobů uvedených v odstavcích 1) a 2).

Je-li osvětlení společných komunikací ovládáno samočinnými schodišťovými spínači, musí být možnost zapnout trvalé osvětlení, např. vypínači nebo přepínači. Tyto vypínače (přepínače) se umísťují v rozvodnici společné spotřeby domu, nebo na recepci (je-li jí objekt vybaven).
Při ovládání samočinnými schodišťovými spínači se musí použít ovládače se světelnou signalizací jejich umístění (např. ovládače se signální doutnavkou pro orientaci).
Je-li užito k ovládání spínačů se snímači reagujícími na výskyt osob ve sledovaném prostoru a osvětlenost denním světlem, je nutno dbát na vhodné seřízení snímače na snímanou plochu a časové nastavení doby osvitu.

Literatura

TNI 33 2140 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely
PNE 33 0000-5 Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1 v elektrických instalacích odběrných zařízení
ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.

Najdete nás na Facebooku