Kabely a propojení elektrické požární signalizace

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Rozvody vedení pro systémy elektrické požární signalizace, dále jen EPS, ovládaná zařízení, doplňující zařízeními jiná návazná technologická i netechnologická zařízení mohou být vedeny v souladu s požárně bezpečnostním řešením a s kapitolou 4.11 normy ČSN 73 0875 v kabelových trasách nebo v kabelových trasách s funkční integritou podle ČSN 73 0848.

Pro metalická vedení systémů EPS musí být použito pouze vodičů s měděným jádrem. U delších vedení se z důvodu zachování kapacity nedoporučuje použití vodičů o průřezu menším než 1 mm2.
Rozvod vedení pro systémy EPS se provádí pro vnitřní rozvod podle normy ČSN 34 2300 ed. 2, pro nadzemní vedení podle ČSN 34 2100 a pro zemní vedení podle ČSN 73 6005. Barevné značení žil vodičů odpovídá normě ČSN EN 60445 ed. 5.
Kabely určené výhradně pro napájení a ovládání systému EPS, ovládaných zařízení, doplňujících zařízení, pomocných zařízení či jiných návazných zařízení, která musí zůstat funkční při požáru, mohou být volně vedeny pouze v kabelových trasách s funkční integritou podle ČSN 73 0848 za podmínek podle článku 6.11.2.

kabely eps 2020 1
Kabelové trasy s funkční integritou jsou určené pro napájení a ovládání systému EPS, ovládaných zařízení, doplňujících zařízení, pomocných zařízení či jiných zařízení, která musí zůstat funkční v případě požáru. Instalují se tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování jejich funkce byly pokud možno vyloučeny následující škodlivé vlivy:

 • a) poškození požárem;
 • b) poškození výbuchem;
 • c) elektromagnetické a elektrostatické vlivy;
 • d) mechanické poškození padajícími konstrukcemi, jejich částmi anebo instalacemi;
 • e) zkrat, proudové přetížení a útlum datových signálů;
 • f) rušivé vlivy jiných zařízení.

Tyto trasy musí splňovat funkční požadavky na třídu kabelové trasy P, PH15(120)-R a požadavek na třídu reakce na oheň B2ca; B2ca s1, d1 a musí být vedeny oddělené od ostatních rozvodů vedení. Požadovaná třída funkčnosti kabelové trasy P, PH (ř)-R se stanoví podle nejdelší požadované doby ř [min] činnosti zařízení sloužícího k protipožárnímu zabezpečení stavby, jehož kabelový rozvod je součástí této kabelové trasy. Z tohoto hlediska se dělí kabelové trasy do skupin s minimálními požadavky na zachování třídy funkčnosti a to na:

 • a) kabelové trasy s krátkodobou funkcí - P, PH 15-R- pro napájení či ovládání doplňujících či ovládaných zařízení systému EPS, u nichž se požaduje zachování funkce při požáru pod dobu alespoň 15 minut;
 • b) kabelové trasy se střednědobou funkcí - P, PH 30-R, pro napájení či ovládání doplňujících či ovládaných zařízení systému EPS, u nichž se požaduje zachování funkce při požáru pod dobu alespoň 30 minut;
 • c) kabelové trasy s dlouhodobou funkcí - P, PH 60(120)-R, pro napájení či ovládání doplňujících či ovládaných zařízení systému EPS, u nichž se požaduje zachování funkce při požáru pod dobu 60 minut až 120 minut.

Výrobny elektřiny a ostatní objekty, na které se nevztahuje ČSN 73 0848 se v případě instalací kabelových tras řídí normami ČSN 33 4000, ČSN 34 2300 a místními předpisy.
Ochrana kabelů určených pro napájení a ovládání systému EPS, ovládaných zařízení, doplňujících zařízení, pomocných zařízení či jiných zařízení, která musí zůstat funkční v případě požáru použitých v systému EPS proti požáru, musí být řešena podle následujících zásad:

 • a) tam, kde je to možné, musí být kabelové trasy systému EPS vedeny prostory bez požárního rizika;
 • b) pokud je nutné vést kabely prostory s požárním rizikem a porucha těchto kabelů by mohla způsobit selhání požárně bezpečnostní funkce ovládaného nebo doplňujícího zařízení (např. sirén, SHZ, KTPO, ZDP apod.), potom musí být použity:
  1) kabely s funkční integritou klasifikované třídou funkčnosti P, PH15(120)-R; nebo
  2) kabely či vodiče odpovídající zkoušce podle ČSN IEC 60331, které jsou uloženy pod omítkou s vrstvou krytí alespoň 10 mm.

Ochrana kabelů proti mechanickému poškození musí odpovídat místním podmínkám a prostředí. Kabely musí být instalovány ve vhodných ochranných prvcích (kabelové trubky, žlaby, lišty, žebříky, příchytky atd.) nebo musí mít vlastní mechanickou pevnost dostatečnou pro zamýšlený účel použití anebo musí být opatřeny dodatečnou ochranou proti mechanickým vlivům.

kabely eps 2020 2
Jestliže jsou použita kruhová vedení, věnuje se pozornost vlivu současného poškození obou konců jedinou událostí (např. poškození obou kabelů kolizí s dopravním prostředkem). Tam, kde se předpokládá takovéto poškození, zajistí se dostatečná mechanická ochrana nebo se konce kruhové linky navrhnou tak, aby nedošlo k jejich současnému poškození.
Kabelové trasy ani jednotlivé kabely systémů EPS nesmí být umístěny v místech s vysokými úrovněmi elektromagnetického vyzařování, tj. s vyššími úrovněmi, než na které byl systém zkoušen. V opačném případě musí být použita odpovídající elektromagnetická ochrana.
Kabely a kabelové rozvody, u kterých je vyžadováno zachování funkce delší než 1 minutu po detekci požáru, musí být schopné odolávat vlivu požáru a účinkům hašení alespoň po dobu 15 minut, není-li stanoveno jinak, či mít jinou vhodnou ochranu schopnou odolávat těmto vlivům po stejnou dobu. Jedná se zejména o následující rozvody:

 • a) propojení mezi ústřednou EPS a jakýmkoliv externím napájecím zdrojem, včetně kabelů mezi poplachovými zařízeními a jejich napájecími zdroji;
 • b) propojení mezi oddělenými částmi ústředny;
 • c) propojení mezi hlavní ústřednou, vedlejší ústřednou a signalizačním panelem;
 • d) propojení mezi hlavní ústřednou a obslužným polem požární ochrany či obslužným a signalizačním panelem (tablem obsluhy);
 • e) jakékoliv propojení, po kterém je z důvodu spolehlivého ověření vzniku požáru požadována provozuschopnost po určité časové prodlevě.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku