Montáž systému elektrické požární signalizace

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Systém elektrické požární signalizace (EPS) musí být nainstalován v souladu se schválenou projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem (PBŘ a podle normy ČSN 34 2710).

Pokud je během montáže nezbytné provést jakékoliv změny oproti ověřené projektové dokumentaci pro provádění systému EPS, musí být takové změny odsouhlaseny projektantem systému EPS, doplněny do projektové dokumentace skutečného provedení stavby a podle závažnosti znovu projednány se stavebním úřadem.

Umístění zařízení nebo systému EPS musí odpovídat schválené a ověřené projektové dokumentaci a návodu výrobce. Jakékoliv rozdíly se řeší konzultacemi se zodpovědnými osobami. Při umístění zařízení je nutno vzít v úvahu veškerá zvláštní rizika, která se mohou v uvažovaném prostoru vyskytnout.
Jestliže jsou v instalačních rozvodech systému EPS použity trubky a lišty, musí jejich rozměry umožňovat snadné zatažení a vytažení připojovaných kabelů. Přístup musí být zajištěn pomocí snímatelných nebo závěsných krytů. V chráněných únikových cestách nelze použít trubek, lišt, žebříků, žlabů apod. z hmot třídy reakce na oheň B až F.
Kabely zajišťující napájení nebo přenášející signály mají být vedeny v kabelových trasách tak, aby se zabránilo nepříznivým vlivům na funkci systému EPS. Jedná se zejména o následující nepříznivé vlivy, které musí být eliminovány:

 • a) elektromagnetické rušení v úrovních, které mohou bránit správné funkci komponentů systému EPS;
 • b) poškození požárem;
 • c) mechanické poškození včetně poškození, které může způsobit zkrat mezi kabelovými rozvody systému EPS a jinými kabely;
 • d) možnost poškození způsobené při údržbě jiného systému či zařízení;
 • e) křížení a souběhy s ostatními kabelovými rozvody.

Kabely přímo připevněné k povrchu konstrukcí musí být přehledně a bezpečně vedené a upevněné ve vhodném rozpětí, a to v souladu s podmínkami výrobce kabelů. Kabely nesmí být připevněné k podhledům. V nezbytných případech mohou být kabely systému EPS odděleny od jiných kabelů izolací nebo úseky vodičů, nebo dostatečně vzdáleny. Jsou-li pro propojení komponentů systému EPS použity vícežilové kabely, ohebné kabely nebo ohebné šňůry, nesmí být použita žádná ze žil na jiný obvod, než který je určen pro EPS.

EPS montaz 2021 1
Kabely systému EPS mají být buď vhodně označeny nebo popsány ve vzdálenosti nepřesahující 2 m nebo v barevném provedení (doporučuje se červená, hnědá nebo oranžová barva) pro jejich snadnou identifikaci. Totéž platí pro kabelové trasy vedené v lištách, žlabech nebo kanálech.
Napájecí kabely kromě těch, které přenášejí malé napětí, mají být od ostatních požárních kabelů odděleny. Zvláště kabely síťového napájení nesmí být vedeny stejnými kabelovými vstupy jako kabely přenášející malé napětí nebo signály. Oddělení napájecích kabelů systému EPS nemusí být provedeno na napájecí straně izolujícího ochranného zařízení.
Veškeré kabely a jiné kovové části systému musí být dostatečně vzdáleny od jakékoliv vodivé konstrukce, tvořící součást ochrany před bleskem. Opatření před bleskem musí odpovídat zejména ČSN EN 62305-4 ed. 2. Opatření proti šíření požáru musí být provedeno v souladu s požadavky PBŘ.
Kde je to možné, musí být vyloučeno propojení kabelů mimo kryty zařízení.
V případech nutnosti propojení kabelů mimo kryty zařízení je nutné provést propojení ve vhodné přístupné a označené krabici, aby se předešlo záměně s jiným zařízením.
Po dokončení elektrické instalace, nebo její části, musí osoba, která provedla montáž provést měření izolačních stavů kabelů a dostatečné ochrany podle ČSN 33 2000-6 ed. 2.
Pro potřeby údržby a archivace musí projektová dokumentace předaná osobou provádějící montáž investorovi zobrazovat polohu veškerých prvků zařízení, propojovací krabice atd. Výkresy musí obsahovat zejména bloková schémata propojení a schémata propojení rozvodných skříní. Archivace musí být trvalá a vhodná pro případné další použití.
Osoba, která provedla montáž předá provozovateli následující dokumenty:

 1. doklad o provedení montáže;
 2. zprávu o výchozí revizi elektrické instalace;
 3. doklad o funkční anebo koordinační funkční zkoušce;
 4. návody k obsluze a údržbě všech částí systému EPS;
 5. záruční list;
 6. doklady o proškolení obsluhy EPS;
 7. kompletní výkresovou dokumentaci skutečné provedení včetně blokového schéma systému EPS;
 8. řádně vyplněnou provozní knihu EPS.

Vzory dokladů o montáži, funkční nebo koordinační funkční zkoušce, o uvedení systému do provozu a provozní knihy EPS jsou uvedeny v příloze B normy ČSN 34 2710.
Odpovědnost za shodu nainstalovaného systému s projektovou dokumentací nese osoba, která provedla montáž systému EPS a vydala doklad o montáži a funkční zkoušce anebo koordinační funkční zkoušce.
Osoby provádějící montážní práce musí splňovat kvalifikační, odborné a další předpoklady podle právních předpisů, normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce nebo distributora systému anebo komponentů systému EPS a splnit požadavky na proškolení výrobcem konkrétního systému či zařízení EPS.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku