Projektování EPS elektrické požární signalizace - Kabely a propojení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Rozvody vedení pro systémy EPS musí být navrženy v souladu s Vyhláškou č. 23/2008 Sb., normou ČSN 73 0848 a s upřesněním uvedeným v normě ČSN 73 0875, pokud jsou vyžadovány kabelové trasy s funkční integritou.

Pro kabelové trasy, kde jsou pouze hlásiče EPS, není požadována funkční integrita podle ČSN 73 0848.
Kabely a kabelové trasy k ovládaným nebo monitorovaným zařízením, napájení ústředny, propojení ústředen apod., musí být navrženy jako kabely se zajištěnou funkcí při požáru a kabelové trasy s požadovanou funkční integritou s výjimkou:

 • a) kabelů a kabelových tras, které slouží pouze pro ta zařízení, která v případě porušení kabelu, ztráty celistvosti obvodu nebo v případě ztráty funkční integrity kabelové trasy budou samočinně aktivována (např. případy, kdy EPS zajišťuje trvalou dodávku elektrické energie do požárních klapek, které se v případě ztráty napětí samočinně mechanicky uzavřou) - zde se jedná o běžnou elektroinstalaci; nebo
 • b) kabelů a kabelových tras, které slouží pouze pro ovládaná zařízení, tj. pro zařízení ovládaná bezprostředně po detekování požáru prvním hlásičem, a pokud následné porušení funkční integrity kabelové trasy nebude mít vliv na funkci zařízení. V těchto případech je možné navrhnout kabely se zajištěnou celistvostí obvodu (kabely se zajištěnou funkcí při požáru), kabelové lávky, žlaby apod. postačují nehořlavé (třída reakce na oheň A1 nebo A2) bez požadavku na zajištění její funkční integrity.

eps kabely 2021 1

V obou uvedených případech musí být provedeno odborné zdůvodnění navrženého systému kabelů a kabelových tras a v jednotlivých případech musí být stanoven požadavek na dobu požadované funkce kabelu kabelové trasy. Vždy je třeba hodnotit celý průběh trasy od ústředny k ovládaným nebo monitorovaným zařízením.
Pro metalická vedení systémů EPS musí být použito pouze vodičů s měděným jádrem. U delších vedení se nedoporučuje použití vodičů o průřezu menším než 1 mm2.
Rozvod vedení pro systémy EPS se provádí pro vnitřní rozvod podle normy ČSN 34 2300 ed. 2, pro nadzemní vedení podle normy ČSN 34 2100 a pro zemní vedení podle ČSN 73 6005.
Kabely určené výhradně pro napájení a ovládání systému EPS, ovládaných zařízení, doplňujících zařízení, pomocných zařízení či jiných návazných zařízení, která musí zůstat funkční při požáru, mohou být volně vedeny pouze v kabelových trasách s funkční integritou podle ČSN 73 0848 za podmínek uvedených dále.
Kabelové trasy s funkční integritou jsou určené pro napájení a ovládání systému EPS, ovládaných zařízení, doplňujících zařízení, pomocných zařízení či jiných zařízení, která musí zůstat funkční v případě požáru. Instalují se tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování jejich funkce byly pokud možno vyloučeny následující škodlivé vlivy:

 • a) poškození požárem;
 • b) poškození výbuchem;
 • c) elektromagnetické a elektrostatické vlivy;
 • d) mechanické poškození padajícími konstrukcemi, jejich částmi anebo instalacemi;
 • e) zkrat, proudové přetížení a útlum datových signálů;
 • f) rušivé vlivy jiných zařízení.

Tyto trasy musí splňovat požadavek na třídu funkčnosti kabelové trasy P, PH15(120)-R a požadavek na třídu reakce na oheň B2ca; B2ca s1, d1 a musí být vedeny oddělené od ostatních rozvodů vedení. Požadovaná třída funkčnosti kabelové trasy P, PH (ř)-R se stanoví podle nejdelší požadované doby ř [min] činnosti zařízení sloužícího k protipožárnímu zabezpečení stavby, jehož kabelový rozvod je součástí této kabelové trasy. Z tohoto hlediska se dělí kabelové trasy do skupin s minimálními požadavky na zachování třídy funkčnosti a to na:

 • a) kabelové trasy s krátkodobou funkcí - P, PH 15-R- pro napájení či ovládání doplňujících či ovládaných zařízení systému EPS, u nichž se požaduje zachování funkce při požáru pod dobu alespoň 15 minut;
 • b) kabelové trasy se střednědobou funkcí - P, PH 30-R, pro napájení či ovládání doplňujících či ovládaných zařízení systému EPS, u nichž se požaduje zachování funkce při požáru pod dobu alespoň 30 minut;
 • c) kabelové trasy s dlouhodobou funkcí - P, PH 60(120)-R, pro napájení či ovládání doplňujících či ovládaných zařízení systému EPS, u nichž se požaduje zachování funkce při požáru pod dobu 60 minut až 120 minut.

Výrobny elektřiny a ostatní objekty, na které se nevztahuje ČSN 73 0848 se v případě instalací kabelových tras řídí normami ČSN 33 4000, ČSN 34 2300 ed. 2 a místními předpisy.
Ochrana kabelů určených pro napájení a ovládání systému EPS, ovládaných zařízení, doplňujících zařízení, pomocných zařízení či jiných zařízení, která musí zůstat funkční v případě požáru použitých v systému EPS proti požáru, musí být řešena podle následujících zásad:

 • a) tam, kde je to možné, musí být kabelové trasy systému EPS vedeny prostory bez požárního rizika;
 • b) pokud je nutné vést kabely prostory s požárním rizikem a porucha těchto kabelů by mohla způsobit selhání požárně bezpečnostní funkce ovládaného nebo doplňujícího zařízení (např. sirén, SHZ, KTPO, ZDP apod.), potom musí být použity:
  1) kabely s funkční integritou klasifikované třídou funkčnosti P, PH15(120)-R; nebo
  2) kabely či vodiče odpovídající zkoušce podle ČSN IEC 60331, které jsou uloženy pod omítkou s vrstvou krytí alespoň 10 mm.

Ochrana kabelů proti mechanickému poškození musí odpovídat místním podmínkám a prostředí. Kabely musí být instalovány ve vhodných ochranných prvcích (kabelové trubky, žlaby, lišty, žebříky, příchytky atd.) nebo musí mít vlastní mechanickou pevnost dostatečnou pro zamýšlený účel použití anebo musí být opatřeny dodatečnou ochranou proti mechanickým vlivům.

eps kabely 2021 2
Jestliže jsou použita kruhová vedení, věnuje se pozornost vlivu současného poškození obou konců jedinou událostí (např. poškození obou kabelů kolizí s dopravním prostředkem). Tam, kde se předpokládá takovéto poškození, zajistí se dostatečná mechanická ochrana nebo se konce kruhové linky navrhnou tak, aby nedošlo k jejich současnému poškození.
Kabelové trasy ani jednotlivé kabely systémů EPS nesmí být umístěny v místech s vysokými úrovněmi elektromagnetického vyzařování, tj. s vyššími úrovněmi, než na které byl systém zkoušen. V opačném případě musí být použita odpovídající elektromagnetická ochrana.
Kabely a kabelové rozvody, u kterých je vyžadováno zachování funkce delší než 1 minutu po detekci požáru, musí být schopné odolávat vlivu požáru a účinkům hašení alespoň po dobu 15 minut, není-li stanoveno jinak, či mít jinou vhodnou ochranu schopnou odolávat těmto vlivům po stejnou dobu. Jedná se zejména o následující rozvody:

 • a) propojení mezi ústřednou EPS a jakýmkoliv externím napájecím zdrojem, včetně kabelů mezi poplachovými zařízeními a jejich napájecími zdroji;
 • b) propojení mezi oddělenými částmi ústředny;
 • c) propojení mezi hlavní ústřednou, vedlejší ústřednou a signalizačním panelem;
 • d) propojení mezi hlavní ústřednou a obslužným polem požární ochrany či obslužným a signalizačním panelem (tablem obsluhy);
 • e) jakékoliv propojení, po kterém je z důvodu spolehlivého ověření vzniku požáru požadována provozuschopnost po určité časové prodlevě.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku