Ochrana elektrických stanic proti požáru

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pro navrhování požární bezpečnosti elektrické stanice platí normy ČSN EN 61936-1 a ČSN 73 0804 včetně norem navazujících, s odchylkami a doplňky uvedenými v PNE 33 3201.

Požární bezpečnost je nutné rovněž řešit v souladu s požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb., vyhlášky č. 268/209 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění.

Elektrické stanice musí mít požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu objektu, zejména obvodové pláště, kryty atd. z nehořlavých materiálů, tzn. z konstrukcí druhu DP1.
Elektrická stanice, která je součástí objektu jiného účelu, musí tvořit samostatný požární úsek.
Doporučuje se, aby jednotlivé místnosti elektrické stanice s technologickým zařízením tvořily samostatné požární úseky s výjimkou případů, kdy elektrická stanice je řešena v souladu s čl. 8.7.5 PNE 33 3201.
Povrchové úpravy stěn, stropů, popř. podhledů elektrických stanic musí být z hmot třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B, aniž by bylo použito plastických hmot.

trafostanice pozar
Požární uzávěry (dveře, poklopy atd.) v elektrických stanicích se navrhují podle normativních požadavků (například s požadovanou požární odolností, nehořlavostí atd.). Požární uzávěry musí být provedeny v souladu s vyhláškou 202/1999 Sb. a PNE 38 2157, čl. 5.12 a 5.13.
Dveře na únikových cestách musí mít ve směru úniku kování, které umožní otevření uzávěru ručně i samočinně (bez použití jakýchkoliv nástrojů), ať již je uzávěr běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod.
Pro navrhování únikových cest platí ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 s odlišnostmi uvedenými v PNE 33 3201 a PNE 38 2157.
Pro navrhování požární bezpečnosti stanovišť transformátorů platí ČSN EN 61936-1, popř. normy ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 včetně upřesňujících požadavků stanovených v PNE 33 3201.
Pro navrhování kabelových prostorů (podlaží, kanálů, šachet) platí PNE 38 2157.
Kabelový prostor technologický ve zdvojené podlaze je součástí požárního úseku – místnosti s technologickým zařízením (rozvodny vn, rozvodny nn, dozorny atd.) bez dalšího prokazování podle jiných technických norem (např. ČSN 73 0810). Provedení zdvojené podlahy musí být v souladu s PNE 38 2157.
Kabelový prostor technologický je stavebně ohraničený prostor určený pro ukládání kabelových vedení umístěných pod technologickou (zdvojenou) podlahou umístěnou pod rozvaděči, rozvodnami, dozornou atd. Výška tohoto prostoru je závislá na dovoleném ohybu použitých kabelů.
Pro navrhování elektrické požární signalizace (EPS) nebo lokální detekce požáru zapojené do ústředny elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) platí ČSN 73 0875 a ČSN 34 2710.
Pokud je v elektrické stanici navržena elektrická požární signalizace, popř. systém lokální signalizace, musí být ústředna umístěna na stálém pracovišti obsluhy. Není-li v objektu trvalá obsluha, musí být signalizace požáru zajištěna dálkovým přenosem informací na pracoviště trvalé obsluhy provozovatele (u dálkově řízených stanic nebo bezobslužných stanic do řídicího centra se stálou obsluhou, např. dispečerské pracoviště).
Při navrhování zařízení pro zásobování vodou v objektech elektrických stanic, se postupuje v souladu s ČSN 73 0873, čl. 4.4, písm. a) odst.2 a písm. b) odst.2.
Elektrické stanice a elektrická zařízení vn a vvn i jeho okolí (stroje, vytékající olej, zařízení rozvodny) v případě požáru, lze hasit jen po bezpečném vypnutí tohoto zařízení a zajištění vypnutého stavu, popřípadě po odstranění náboje ze zařízení, a to vhodnými hasebními prostředky.
Vypnutí a zajištění provede odpovědná osoba, která odpovídá za to, že v místech hašení nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě hašení vodní mlhou, vzduchomechanickou nebo chemickou pěnou (viz ČSN 34 3085 ed. 2) musí nejméně 2 osoby (obsluha nebo pohotovost a velitel zásahu) provádět bezpečnostní dozor nad osobami provádějící hasební zásah.
Tímto ustanovením v případě požáru není dotčena možnost prvotního hasebního zásahu (i jednou osobou) na elektrickém zařízení i pod napětím vhodnými hasebními prostředky.
Pro navrhování nouzového osvětlení platí normy ČSN EN 61936-1 čl. 7.1.5 a dále ČSN EN 1838, ČSN EN 50172, ČSN 73 0802, čl. 9.15 a ČSN 73 0804, čl. 10.18.
Vybavení objektů elektrických stanic požárně bezpečnostním zařízením se navrhuje podle právních předpisů a českých technických norem z oblasti požární bezpečnosti staveb a v souladu s požadavky PNE 33 3201. Zapracovává se do požárně bezpečnostního řešení (dále PBŘ), které je součástí projektové dokumentace stavby.
V souladu s ČSN EN 61936-1 se nepovažují prefabrikované transformovny podle ČSN EN 62271-202 ed. 2 za budovy, neboť tento výrobek musí mít podle zák. č. 102/2001 Sb. výrobcem stanoveny obecné požadavky na bezpečnost.
Při výběru stanoviště pro blokovou transformovnu se musí vyhodnotit vzájemné odstupové vzdálenosti s ohledem na okolní stavby a vymezit jejich požárně nebezpečné prostory, ochranná pásma a popřípadě navrhnout další opatření.
Blokové transformovny jsou podle zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) výrobky plnící funkci stavby.
Při řešení el. stanic se respektuje předpokládaný způsob požárního zásahu (viz ČSN 34 3085 a vyhláška č.23/2008 Sb.).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.

Najdete nás na Facebooku