Ochranné prostředky osob pracujících na elektrických instalacích elektrických stanic

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Elektrické instalace elektrických stanic musí být konstruovány a provedeny tak, aby mohla být používána opatření nutná pro ochranu osob pracujících na elektrických instalacích.

Musí být rovněž respektovány příslušné normy pro provoz a údržbu elektrických silových instalací. Pracovní postupy musí být odsouhlaseny mezi výrobcem a uživatelem.

Zařízení pro odpojení instalací nebo přístrojů

V závislosti na provozních požadavcích musí být k dispozici zařízení, s pomocí něhož může být kompletní instalace nebo část instalace odpojena.
Tohoto může být dosaženo pomocí odpojovačů nebo odpínačů (viz čl. 6.2.1 ČSN EN 61936-1) nebo odpojením části instalace, například přepojením vedení nebo kabelových smyček. V posledním uvedeném případě viz čl. 5.4 ČSN EN 61936-1).
Instalace nebo části instalace, které mohou být napájeny z více zdrojů, musí být uspořádány tak, aby mohly být všechny zdroje odpojeny.
Jsou-li uzly jednotlivých zařízení zapojeny paralelně do společné uzlové přípojnice, musí být umožněno, aby mohly být odpojeny jednotlivě. Toto se týká rovněž zhášecích tlumivek a uzlových odporů. Přepěťová ochrana musí být udržována v provozuschopném stavu.
Tam, kde se vyskytuje na zařízení stálé napětí po úplném odpojení od instalace, například kondenzátory, musí být zajištěna zařízení k jejich vybití.
Oddělovací mezery smí být pouze přemostěny dodatečnými izolátory, je-li zamezeno svodovým proudům z konce jedné strany na konec strany druhé.

prostredky ochran 1

Zařízení k zabránění opětného zapnutí odpojených zařízení

Musí být připravena vhodná zařízení k zamezení činnosti působící síly (to je síla pružiny, stlačený vzduch, elektrická energie) nebo ovládání silových mechanizmů uvádějících do činnosti spínací zařízení, které je použité pro účely odpojení. Uživatelé mohou požadovat, aby tato zařízení byla uzamykatelná.
Tam, kde jsou použity odnímatelné části pro kompletní odpojení a jsou nahrazeny závitovými víčky nebo slepými vložkami, musí být tato víčka nebo vložky takové, aby se mohly vyjmout pouze s použitím vhodného nářadí, jako je klíč.
Ručně ovládané spínače musí umožnit použití zařízení mechanického blokování, aby se zabránilo opětnému připojení.

Zařízení pro zjištění vypnutého stavu

Kde je to požadováno, musí být při zvážení provozních potřeb provedena opatření pro ověření, že zařízení je bez napětí. Rozsah takového opatření musí být odsouhlasen mezi dodavatelem a uživatelem.
Všechna dodaná zařízení musí umožnit, aby vypnutý stav byl kontrolován ve všech bodech, kde musí být práce vykonána, a které byly předtím pod napětím, bez nebezpečí pro osobu vykonávající práci.
Ke splnění tohoto požadavku mohou být použita buď trvale připojená, nebo přenosná zařízení.

Soupravy pro uzemňování a zkratování

Každá část instalace, která může být oddělena od sítě, musí být uspořádána tak, aby se umožnilo její uzemnění a zkratování.
Zařízení (například transformátory nebo kondenzátory) musí být vybaveny prostředky na uzemňování a zkratování v blízkosti zařízení. Tento požadavek se neaplikuje na části instalace, kde to není praktické nebo je to nevhodné (například transformátory nebo elektrické točivé stroje s přírubovými kabelovými koncovkami nebo s kabelovými skříněmi). V těchto případech musí být uzemnění a zkratování provedeno použitím hlavního uzemnění silového obvodu v připojených skříních nebo kobkách spínacího zařízení na primární a sekundární straně. Obvykle má být možné uzemnit a zkratovat obě strany transformátoru, včetně uzlů.
Následující vybavení musí být zajištěno nebo dodáno jako uzemňovací a zkratovací soupravy v rozsahu schváleným mezi dodavatelem a uživatelem:

 • vozíky uzemňovačů;
 • uzemňovače (přednostně s odolností při zapnutí do zkratu a/nebo s blokováním);
 • uzemňovací zařízení integrované do dalších spínacích zařízení, například vypínačů;
 • volné/přenosné uzemňovací tyče a zkratovací soupravy;
 • zásuvné uzemňovací tyče a zkratovací soupravy.

Pro každou část instalace musí být zajištěny vhodně dimenzované a snadno přístupné připojovací body na uzemňovací soustavu a na živé části pro připojení uzemňovací a zkratovací soupravy. Skříně nebo kobky spínacího zařízení musí být navrženy tak, aby ruční připojení uzemňovací a zkratovací soupravy na uzemňovací svorku mohlo být provedeno podle pravidel pro provádění práce v blízkosti živých částí.
Je-li uzemnění a zkratování uskutečněno dálkově ovládanými uzemňovači, musí být poloha uzemňovače spolehlivě přenesena do dozorny.
Je-li uzemnění provedeno vypínacím zařízením (vypínajícím pod zatížením) obsahujícím ovládací obvody, musí být u všech ovládacích obvodů tohoto vypínacího zařízení zamezeno aktivování a činnosti, jakmile dojde k hlavnímu uzemnění silového obvodu. Musí se zabránit neúmyslnému opětnému aktivování a činnosti ovládacích obvodů.

Zařízení působící jako přepážky proti blízkým živým částem

Všechny oddělovací prvky, jako jsou stěny, podlahy apod. musí být navrženy podle čl. 7.2 nebo čl. 7.3 ČSN EN 61936-1.
Neexistují-li stěny nebo ochranná vybavení, pak oddělení sousedních kobek nebo sekcí musí zachovat odpovídající vzdálenosti.
Nelze-li dodržovat pracovní vzdálenosti, musí být možno živé části v blízkosti pracoviště zakrýt zásuvnými izolačními přepážkami nebo stěnami tak, aby se zabránilo nahodilému přiblížení k živým částem částmi těla, nářadí, zařízení a materiálů.

Zásuvné izolační přepážky
Přenosné mříže nebo pletiva a zásuvné izolační přepážky musí vyhovět následujícím požadavkům:

 • a) Konce izolačních zákrytů nesmí být umístěny uvnitř prostoru ohrožení.
 • b) Vně prostoru ohrožení jsou povoleny tyto mezery:
  • až do 10 mm šířky bez omezení;
  • až do 40 mm šířky za předpokladu, že vzdálenost od hrany zákrytu (clony) k prostoru ohrožení je nejméně 100 mm;
  • až do 100 mm šířky v blízkosti  podstavců odpojovačů.

Zásuvné izolační přepážky používané jako přepážky proti živým částem musí být součástí zařízení nebo opatřeny samostatně podle provozních požadavků odsouhlasených mezi dodavatelem a uživatelem.
Zásuvné izolační přepážky musí být schopné zabezpečení tak, aby se jejich poloha nemohla nahodile měnit tam, kde by to mohlo vést k nebezpečným podmínkám.
Zásuvné izolační přepážky používané jako ochranné přepážky proti živým částem se nesmí dotýkat nebo nesmí být ve styku s těmito živými částmi.
Musí být možné instalovat a demontovat zásuvné izolační přepážky bez toho, aby se vyžadoval vstup osob do prostoru ohrožení.
Toho lze dosáhnout u typu izolačních přepážek (například úhlová/lomená deska, přidružené izolační tyče, vhodné provozní tyče) nebo instalací (například vodící lišty).

Zásuvné dělící stěny
Pro instalace bez trvale namontovaných dělících stěn/příček se musí opatřit vhodné zásuvné dělící stěny, aby se oddělily sousední skříně nebo kobky pod napětím v souladu s provozními požadavky. Je-li to požadováno, rozsah musí být určen dohodou mezi dodavatelem a uživatelem.
Zásuvné dělící stěny, které zasáhnou do prostoru ohrožení během instalace nebo demontáže, nebo které se nachází uvnitř prostoru ohrožení, musí vyhovět požadavku kladenému na pohyblivé/přemístitelné izolační desky.
Zásuvné dělící stěny používané jako ochranné přepážky proti živým částem se nesmí dotýkat, nebo nesmí být ve styku s těmito živými částmi.

Skladování osobních ochranných prostředků

Jsou-li osobní ochranné prostředky skladovány v místě instalace (provozu), musí se k tomuto účelu zajistit vhodné místo, kde jsou prostředky chráněny před vlhkostí, zašpiněním a poškozením a které je snadno přístupné.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku