Údržba a revize elektrických zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Požadavky na údržbu stanovují vyhlášky č. 100/1995 Sb., č. 177/1995 Sb., nařízení vlády č. 70/2002 Sb. a normy ČSN EN 1709, ČSN 33 1500 a ČSN EN 50110-1 ed. 2.


Údržba musí být prováděna podle plánu údržby. Ten je vypracován před zahájením provozu lanové dráhy či lyžařského vleku na základě podkladů z průvodní dokumentace, plánu servisu vypracovaného zhotovitelem popř. provozovatelem a u lanových drah dále dle požadavků ČSN EN 1709.
Pokud se jedná o práci pod napětím, musí být jasně stanoveny vztahy mezi osobami. Práce pod napětím musí být omezena v případě nepříznivých atmosférických podmínek. Jedná-li se o práci složitou, musí být příprava vypracována předem v písemné formě.
Provozovatel lanové dráhy či lyžařského vleku musí mít k dispozici potřebné nářadí, zařízení pro zkoušení a měření a výrobcem požadované náhradní díly. Dále musí mít k dispozici potřebné ochranné a pracovní pomůcky. Tyto pomůcky musí být pravidelně kontrolovány a zkoušeny.
O provedené údržbě a opravách musí být záznam v dokladu určeném osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Ten obsahuje přesné označení zařízení, na kterém byla údržba provedena, datum provedených úkonů, výsledky údržby včetně naměřených hodnot, případně návrh na opatření, jména osob, které údržbu prováděly a podpis vedoucího práce.
Záznam musí být proveden tak, aby jej nebylo možno dodatečně opravovat, doplňovat ani přepisovat. Pokud byly součástí údržby prohlídka a měření, musí se záznam archivovat po dobu 5 let.

revize vleku

Revize

Požadavek na pravidelné revize lanových drah je dán právním předpisem. Požadavky na provedení a náplň revizních zpráv uvádí ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.
Nové elektrické zařízení lanové dráhy nebo lyžařského vleku je možné uvést do provozu jen tehdy, když byl jeho stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí. To platí i pro zařízení pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny.
Nepřipouští se dokončit výchozí revizi, pokud existují jakékoliv závady na některé z těchto částí elektrického zařízení lanových drah: poháněcím zařízením, náhradním proudovém zdroji, nouzovém osvětlení, řídících obvodech, vozech a zařízeních, v prostorech s prostředím s nebezpečím výbuchu a/nebo požáru. Za závady ve smyslu této normy se považují i chybějící nebo nesprávné popisy a označení zařízení včetně ovládacích prvků. V případě, že závady existují, lze dokončit revizi a vystavit zprávu o výchozí revizi až po jejich odstranění.
Jestliže je před uvedením lanové dráhy nebo lyžařského vleku do provozu vypracováno na různá elektrická zařízení a ochranu před bleskem více zpráv o výchozí revizi samostatně (revize dílčích celků), musí být jedna zpráva označena jako souhrnná. V té jsou všechny ostatní zprávy a podklady uvedeny jako přílohy. Při jejím zpracování musí být zkontrolováno, že byla revidována všechna zařízení (některé části mohou být přitom zahrnuty jen v souhrnné zprávě) a že vazby mezi jednotlivě revidovanými částmi elektrického zařízení a ochrany před bleskem splňují jako celek všechny požadavky sledované právními předpisy, touto normou a ostatními příslušnými normami.

Elektrické zařízení lanových drah se reviduje v následujících lhůtách a podle níže uvedených kritérií:

  • jednou za třináct měsíců následující zařízení s příslušnými a přímo souvisejícími obvody: poháněči zařízení, náhradní proudový zdroj, nouzové osvětlení, řídící obvody, vozy apod.;
  • ostatní elektrická zařízení lanových drah v intervalech stanovených přílohou č. 2 k vyhlášce č. 100/1995 Sb., nejméně však 1 x za 3 roky.

V případě, že se jedná o provoz lanové dráhy jen
v určitém ročním období, musí se pravidelná revize provést vždy před začátkem sezónního provozu.
Zařízení pro ochranu lanové dráhy před bleskem se revidují jednou za třináct měsíců. Pokud není provedena revize v jarním období, musí být po zimním období zařízení prohlédnuto alespoň osobou znalou. O této prohlídce musí být proveden záznam s uvedením naměřených hodnot.
Revize elektrického zařízení lanové dráhy a zařízení pro ochranu před bleskem musí být provedeny s tím, že obojí tvoří nedělitelný celek, který musí vyhovovat všem společným požadavkům. Pokud jsou revize elektrických zařízení a ochrany před bleskem provedeny samostatně, je nutno vypracovat souhrnnou zprávu, která prokáže splnění společných požadavků.
Elektrické zařízení lyžařských vleků se doporučuje revidovat ve lhůtě 1 roku. V případě sezónního provozu před jeho zahájením.
Revizi zařízení pro ochranu lyžařského vleku před bleskem se doporučuje provádět ve lhůtě 1 roku.
V případě sezonního provozu před jeho zahájením. Jedná-li se o zimní provoz, provede se po jeho ukončení vizuální prohlídka podle požadavku ČSN EN 62305-3.
Zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení a ochrany před bleskem se uchovávají po dobu životnosti zařízení tj. do rekonstrukce nebo ukončení provozu lanové dráhy či lyžařského vleku. Zprávy o pravidelných revizích se na rozdíl od požadavku ČSN 33 1500 archivují po dobu 5 let.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku