Požadavky pro preventivní údržbu elektrických instalací ve výbušných atmosférách

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Celkový stav elektrických zařízení ve výbušných atmosférách musí být periodicky kontrolován podle požadavků uvedených v tabulkách 1 až 4 normy ČSN EN 60079-17 ed. 3. Kde je to nutné, musí být provedena odpovídající opatření pro odstranění závad. Péče musí být věnována také udržování neporušenosti typu ochrany elektrického zařízení.

To může vyžadovat konzultace s výrobcem.
Náhradní části musí být v souladu s bezpečnostní dokumentací. Změny na zařízení nesmí být prováděny bez odpovídajícího schválení, pokud by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost zařízení popsanou v bezpečnostní dokumentaci.
Opravy a renovace zařízení musí být prováděny v souladu s IEC 60079-19. Péče má být věnována tomu, aby se zabránilo znehodnocení opatření provedených výrobcem ke snížení účinků statické elektřiny. Při výměně světelného zdroje ve svítidle má být použito světelného zdroje správného typu a výkonu, jinak může dojít k nedovolenému zvýšení teploty. Leptání, nátěry nebo zastínění světlo přenášejících částí nebo nesprávné umístění svítidel může vést také k nedovolenému zvýšení teplot. Je třeba věnovat pozornost periodickým výměnám světelného zdroje ve svítidle
v zajištěném provedení dříve, něž světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, protože to může ovlivnit teplotní třídu svítidla.
Ohebné kabely, pružná trubková vedení a jejich ukončení jsou zvláště náchylné k poškození. Musí být kontrolovány v pravidelných intervalech a musí být vyměněny, jestliže se zjistí, že jsou poškozeny nebo vadné.
Je-li z důvodu údržby nutné stáhnout zařízení z provozu, musí být odpojené vodiče:

 • a) řádně ukončeny ve vhodném závěru; nebo
 • b) odpojeny od všech zdrojů napájení a izolovány; nebo
 • c) odpojeny od všech zdrojů napájení a uzemněny.

Má-li být zařízení trvale staženo z provozu, musí být příslušné napájecí vedení, které je odpojeno od všech zdrojů napájení odstraněno nebo alternativně řádně ukončeno ve vhodném závěru.
Kde jsou vyžadovány zvláštní šrouby a jiné upevňovací zařízení nebo speciální nástroje, musí být tyto prostředky k dispozici a musí být používány.

preventivni udrzba

Odpojení zařízení

Instalace jiné než jiskrově bezpečné obvody

a) Elektrické zařízení obsahující živé části, které nejsou jiskrově bezpečné a které je umístěno v nebezpečném prostoru, nesmí být otevíráno (kromě případů uvedených v b) a c)) bez vypnutí všech přívodů a kde je to nutné z důvodu potenciálu proti zemi i vývodů včetně středního vodiče. Vypnutí v této souvislosti znamená vyjmutí pojistek a spojek nebo rozpojení odpojovačů nebo vypínačů. Závěr nesmí být otevřen před uplynutím doby dostatečné k poklesu povrchové teploty nebo nahromaděné energie na úroveň, pod kterou již nejsou schopny způsobit iniciaci;
b) Nezbytné práce při kterých musí být odkryté živé části, mohou být provedeny za stejných podmínek, jaké jsou vyžadovány v prostoru bez nebezpečí výbuchu, pomocí bezpečných pracovních postupů (viz IEC 60079-14);
c) Výjimky, které zmírňují požadavky uvedené v odstavcích a) a b) jsou možné pouze pro zónu 2 a 22. Práce může být prováděna za stejných opatření, jaké jsou vyžadovány v prostorech bez nebezpečí výbuchu, pokud bezpečnostní hodnocení prokázalo, že jsou splněny následující podmínky:

 • práce na zařízení pod napětím nezpůsobí jiskření schopné způsobit vznícení;
 • obvody jsou takové konstrukce, která vylučuje vznik zápalných jisker;
 • zařízení a všechny návazné obvody uvnitř prostoru s nebezpečím výbuchu nemají žádné horké povrchy, které by mohly způsobit vznícení.

Pokud jsou výše uvedené podmínky splněny, mohou být práce prováděny pouze za podmínek, které jsou běžně používány v prostoru bez nebezpečí výbuchu.
Výsledky bezpečnostního hodnocení musí být zaznamenány v dokumentech, které musí obsahovat:

 • způsob, kterým se navržená práce na zařízení pod napětím může provádět;
 • výsledky hodnocení, včetně výsledků zkoušek prováděných během hodnocení;
 • jakékoliv podmínky v souvislosti s údržbou zařízení pod napětím, které se při hodnocení ukáží nezbytnými.

Hodnotitel zařízení musí:

 • být seznámen s požadavky všech odpovídajících norem, doporučení všech pracovních pravidel a znát všechny současné výklady;
 • mít přístup ke všem informacím nutným k provedení hodnocení;
 • kde je to nutné, použít podobná zkušební zařízení a zkušební postupy, které užívá národní autority (autorizované osoba).

Jiskrově bezpečné instalace

Práce na údržbě smí být prováděny pod napětím za dodržení podmínek uvedených níže:
a) Práce na údržbě v prostoru s nebezpečím výbuchu. Jakákoliv údržba musí být omezena na následující práce:

 • odpojení, vyjmutí nebo výměnu částí elektrického zařízení a přívodů;
 • nastavení jakéhokoliv kontrolního prvku, které je nutné pro kalibraci elektrického zařízení nebo systému;
 • vyjmutí nebo výměna jakékoliv zásuvné součásti nebo sestavy;
 • použití jakéhokoliv zkušebního přístroje uvedeného v odpovídající dokumentaci; pokud nejsou zkušební přístroje specifikovány v odpovídající dokumentaci, smí být použity pouze ty přístroje, které neovlivní jiskrovou bezpečnost zkoušeného obvodu;
 • jakákoliv jiná údržba, zvláště povolená v odpovídající dokumentaci.

Osoby, provádějící jakoukoliv činnost, výše popsanou, se musí po dokončení jakékoliv z této činnosti přesvědčit, že jiskrově bezpečný systém nebo samostatné jiskrově bezpečné zařízení splňuje požadavky podle odpovídající dokumentace.
b) Práce na údržbě v prostoru bez nebezpečí výbuchu
Údržba návazného elektrického zařízení a části jiskrově bezpečných obvodů, umístěných v prostoru bez nebezpečí výbuchu, musí být omezeny na ty práce, které jsou uvedeny v odstavci a), pokud tato elektrická zařízení nebo části obvodů zůstávají spojeny s částmi jiskrově bezpečných systémů umístěných v prostoru s nebezpečím výbuchu.
Uzemnění ochranných bariér nesmí být odpojováno bez předchozího odpojení obvodů v prostoru s nebezpečím výbuchu, s výjimkou případu, kdy je provedeno dvojí uzemnění; pak smí být jedno z uzemnění odpojeno, aby bylo možné zkontrolovat zemní odpor.
Jiné údržbářské práce na návazném zařízení nebo částech jiskrově bezpečných obvodů instalovaných v prostoru bez nebezpečí výbuchu mohou být prováděny pouze tehdy, jsou-li elektrická zařízení nebo části obvodů odpojeny od částí obvodů umístěných v prostoru s nebezpečím výbuchu.

Okolní prostředí

Elektrická zařízení v nebezpečných prostorech mohou být nepříznivě ovlivňována okolním prostředím, ve kterém jsou užívána. Hlavními vlivy, které je třeba brát v úvahu, jsou koroze, okolní teplota, ultrafialové záření, vnikání vody, hromadění prachu nebo písku, mechanické vlivy a chemické účinky. Další opatření jako ochrana proti okolnímu prostředí mohou být provedena na zařízeních, umístěných na pobřeží moře nebo na mořských plošinách ovlivňovaných slanou (mořskou) vodou, záplavovou vodou, vysokotlakým čištěním, pískovým tryskáním nebo silným větrem.
Koroze kovu nebo vliv chemikálií (zvláště rozpouštědel) na plasty nebo elastomerické součásti mohou ovlivňovat typ a stupeň ochrany (krytí) zařízení. Jestliže jsou závěry nebo součásti hodně zkorodované, musí být zkorodované části vyměněny. Plastové závěry mohou vykazovat povrchové trhliny, které mohou mít vliv na celistvost (neporušenost) závěru. Kovové závěry zařízení musí být, pokud je to nutné, ošetřeny vhodným ochranným nátěrem jako opatření proti korozi. Četnost obnovování a vlastností tohoto ošetření se stanoví na základě okolních podmínek.
Musí být ověřeno, že elektrické zařízení je konstruováno tak, aby vydrželo nejvyšší a nejnižší okolní teploty, kterým bude pravděpodobně vystaveno.
Není-li v označení nevýbušného zařízení uveden rozsah okolní teploty, má být zařízení používáno pouze v rozmezí -20°C až +40°C; v případě, že je rozsah uveden, má být zařízení používáno pouze v tomto rozsahu (viz. IEC 60079-14).
Všechny části instalací musí být udržovány čisté a prosté od akumulovaného prachu a jiných látek takové povahy, které by mohly způsobit nedovolené oteplení.
Péče musí být věnována zajištění a udržení ochrany proti povětrnostním vlivům. Poškozená těsnění musí být vyměněna.
Zařízení proti kondenzaci, jako jsou dýchací, odvodňovací nebo topné články, musí být kontrolovány pro zajištění jejich správné funkce.
Je-li zařízení vystaveno vibracím, musí být věnována zvláštní pozornost ověření, zda šrouby a kabelové vývodky zůstávají dotažené.
Péče musí být věnována tomu, aby bylo vyloučeno vytváření statické elektřiny při čištění nevodivých elektrických zařízení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2023

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
METRA BLANSKO zakázková výroba dle požadavků zákazníka AC a DC voltmetry a ampérmetry, otáčkoměry, vysokonapěťové děliče, převodníky elektrických veličin, proudové transformátory, revizní přístroje, multimetry, bočníky, kalibrace a servis. S přístroji Metra můžete spolehlivě měřit dalších 100 let.
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku