Vnitřní spojovací vedení rozváděče distribuční transformovny

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Průřezy vodičů hlavního obvodu (hlavní přípojnice) rozváděče distribuční transformovny (DTS), provedené z elektrovodné mědi, hliníku pro elektrotechniku nebo jiného vhodného vodivého materiálu, se stanoví následovně.

Podle požadovaného proudového zatížení s přihlédnutím ke způsobu uložení, dovolenému oteplení, zkratovým proudům (ČSN EN 60865-1 ed. 2, ČSN 38 1754) a možným dalším vlivům.

Jmenovitý proud přípojnic rozváděče DTS do max. výkonu transformátoru 63 kVA je 100 A, do výkonu 100 kVA je 160 A, do výkonu 250 kVA je 400 A, pro 400 kVA je 630 A a pro 630 kVA je 1 000 A.
Fázové přípojnice (holé nebo izolované) rozváděče musí být uspořádány tak, aby vnitřní zkrat v normálním provozu nebyl pravděpodobný. Musí být dimenzovány a navrženy tak, aby vydržely alespoň zkratová namáhání omezená ochranným zařízením jistícím před zkratem na straně napájení přípojnic.
Přípojnice PEN musí být dimenzována dle ČSN EN 61439-1 ed. 2 v čl. 8.4.3.2. – viz též čl. 8.3. Spoje mezi částmi spojovacího vedení (proudové spoje přípojnic) musí být vytvořeny prostředky zajišťujícími dostatečný a trvalý styčný tlak – mechanické spoje viz TNI 37 0606. Nesmí docházet k nepřiměřeným změnám v důsledku normálního oteplení a vibrací, vyskytující se v normálním provozu.

transformovna rozvadec 1

Uložení vodičů spojovacího vedení

Vodiče musí být uloženy tak, aby jejich zkouškami ověřená poloha se v průběhu dopravy, skladování, montáže a provozu vlivem mechanických, tepelných a zkratových namáhání nezměnila tak, že by došlo k nepřípustnému zmenšení vzdušných vzdáleností a povrchových cest, případně k poškození izolace.

Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty

Pro dimenzování vzdušných vzdáleností a povrchových cest rozváděče DTS musí být použity nejvyšší jmenovité hodnoty napětí – jmenovité impulzní výdržné napětí pro vzdušné vzdálenosti a jmenovité izolační napětí pro povrchové cesty. Vzdušné vzdálenosti musí být dostatečné, aby mohlo být dosaženo stanovené jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) příslušného obvodu rozváděče. Požadavky na vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty – viz ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 8.3. Metoda stanovení vzdušných vzdáleností a povrchových cest měřením je uvedena v Příloze F uvedené normy.

Identifikace (značení) spojovacího vedení a svorek přístrojů rozváděče DTS

Holé vodiče spojovacího vedení (fázové přípojnice) a přípojnice vodiče PEN se značí barvami podle ČSN 33 0165 ed. 2 - tabulky 2, případně písmeno-číslicovým zápisem, viz ČSN EN 60445 ed. 5, kapitola 7. Svorky přístrojů (je-li to z hlediska rozlišení nutné) se značí písmeno-číslicovým zápisem také podle ČSN EN 60445 ed. 5, kapitoly 7.

transformovna rozvadec 2

Způsoby připojení a svorky pro připojení vnějších vodičů

Požadavky na svorky pro vnější připojované vodiče upřesňuje ČSN EN 61439-1 ed. 2 a platné normy ČSN EN 61439-5 ed. 2.
Jistící prvky rozváděčů DTS musí být vybaveny úplnou svorkou pro připojení vnějších vodičů, svorkou umožňující připojení vodičů v rozsahu požadovaných průřezů (jednoduchý třmen a praporec tvoří připojovací V-svorku), nebo upraveny pro připojení dle požadavku uživatele.
Svorky pro připojení vnějších vodičů (kabelové konektory) musí zajistit zachování potřebného styčného tlaku odpovídajícího jmenovitému proudu instalovaného jistícího prvku.
Mezní hodnotu oteplení svorek pro vnější izolované vodiče (70 K) stanovuje ČSN EN 61439-1 ed. 2 v tabulce 6 s odkazem na čl. 9.2 uvedené normy.
Metody typových zkoušek a soubor požadavků na elektrické a mechanické zkoušky, ověřující vlastnosti tlakových a mechanických kabelových konektorů pro připojení silových kabelů s měděnými nebo hliníkovými jádry stanovuje norma ČSN EN 61238-1.
Na základě projednaných opatření, která umožňuje ČSN EN 60445 ed. 5 není nutné v sítích TN-C distribučních rozvodů nízkého napětí, ve kterých není nebezpečí záměny vodiče PEN s jiným ochranným vodičem, provádět doplňkové značení konců izolovaných vodičů PEN modrým označením (modrým páskem).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku