Uvedení elektrické požární signalizace do provozu

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Účelem uvedení systému elektrické požární signalizace (EPS) do provozu je ověřit, zda nainstalovaný systém EPS splňuje bezchybně účel, pro který byl do stavby zabudován.

Uvedení systému EPS do provozu předchází výchozí revize elektrické instalace provedená podle norem ČSN 33 2000-6 ed. 2 a ČSN 33 1500.
Výsledky všech měření přezkoušení a funkčních zkoušek jsou generálním dodavatelem uvádějícím zařízení do provozu dokumentovány v dokladu o uvedení systému EPS do provozu. Doklad o uvedení do provozu obsahuje veškeré údaje jako např. údaje o odběru elektrické energie v klidovém stavu, o odběru při poplachovém stavu, údaje o největším odběru a také údaje požadované v návodu výrobce.
Před uvedením systému EPS do provozu musí být provedena jeho funkční, případně koordinační funkční zkouška, která se provádí v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem, Zákon č. 18/1997 Sb. a podle článku 4.8 normy ČSN 73 0875.

eps do provozu 2019 1

Postup při uvedení do provozu

Osoba provádějící montáž provede po dokončení montáže důkladnou vizuální kontrolu, aby zjistila, že práce byla provedena odpovídajícím způsobem, použité postupy, materiály a komponenty odpovídají této specifikaci a že evidované výkresy a návody k použití odpovídají nainstalovanému systému. Dále přezkouší a ověří, že instalované zařízení či systém EPS pracuje správně. Zvláště prověří, že:

 • a) veškeré samočinné a tlačítkové hlásiče jsou funkční;
 • b) informace předávané ústřednou jsou správné a splňují požadavky PBŘ a projektu;
 • c) všechna spojení s ohlašovnou požáru nebo přijímací stanicí hlášení poruchových stavů jsou funkční, a že zprávy jsou správné a jasné;
 • d) jsou aktivovány a signalizovány všechny související funkce;
 • e) jsou k dispozici veškeré požadované dokumenty a návody;
 • f) EPS jako systém ve smyslu ČSN EN 54-1 splňuje všechny požárně-bezpečnostní funkce (v rámci funkční zkoušky).

Funkční zkoušku zabezpečuje osoba, která provedla montáž přímo nebo prostřednictvím zkušebního technika či jiné kvalifikované osoby. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení systému EPS odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci. O provedení funkční zkoušky vydává tato osoba uživateli systému doklad.
Pokud jsou na systém EPS připojena doplňující a ovládaná zařízení, musí být po provedení dílčích funkčních zkoušek jednotlivých komponentů provedena koordinační funkční zkouška celého systému a být učiněna taková opatření, aby zkušební signály nezpůsobily nepředvídané události nebo škody (např. nechtěné uvolnění hasiva či jiného média).
Koordinační funkční zkoušku řídí a vyhodnocuje zkušební technik systému EPS za přítomnosti zkušebních techniků všech připojených ovládaných a doplňujících zařízení. Koordinační funkční zkouška podléhá autorskému dozoru projektanta PBŘ stavby. Při dokladování koordinační funkční zkoušky se postupuje obdobně jako u funkční zkoušky s tím, že doklady o provedení dílčích funkčních zkoušek veškerých připojených ovládaných a doplňujících zařízení tvoří nedílnou součást (přílohu) tohoto dokladu.
Oprávněná instituce si může v podmínkách závazného souhlasného stanoviska vymezit, aby před definitivním předáním systému do užívání systém po určitou dobu pracoval za normálních podmínek použití nebo ve zkušebním provozu.

Ověřování a přejímka systému

Před zahájením provozu systému EPS se musí stanovit zkušební doba pro sledování stability nainstalovaného systému EPS v obvyklých provozních podmínkách. Ověřování a přejímku systému elektrické požární signalizace obvykle provádí technický zástupce osoby, která provedla montáž a funkční zkoušky systému EPS a investor nebo jeho zmocněnec.
Přejímání systému EPS probíhá v následujících krocích:

 • a) ověřování, zda byly dodány veškeré dokumenty požadované touto normou, včetně provozní knihy EPS a veškerých připojených ovládaných zařízení;
 • b) provedení vizuální kontroly včetně všech hodnocení, které lze vizuálně provést, kterými se ověří, že nainsta-lovaný systém vyhovuje specifikaci;
 • c) namátkové ověření správné funkce systému (např. přezkoušení rozhraní s doplňujícími zařízeními a přenosovými cestami).

eps do provozu 2019 2

Dokumentace

Montážní organizace dodá provozovateli systému EPS průvodní dokumentaci systému doplněnou o projektovou dokumentaci skutečného provedení a potvrzení o uvedení systému do provozu.

Odpovědnost

Pokud ověřování splnilo požadavky právních předpisů, norem a provozovatele, systém je formálně předán. V okamžiku předání přebírá odpovědnost za systém provozovatel.
Doporučuje se po ukončení práce podepsat provozovatelem potvrzení přejímky.

Kvalifikace

Zkušební technici a osoby provádějící montáž musí být dostatečně způsobilí, zkušení, kvalifikovaní nebo certifikovaní. Zvláště mají být seznámeni s charakteristikami nainstalovaného systému a s požadavky normy ČSN 34 2710.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2020

ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

Číslo je zaměřené na identifikační systémy, trafostanice, transformátory a zabezpečovací techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.