Revize a kontrola elektrické požární signalizace

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Základním účelem kontrol a revizí elektroinstalace systému EPS je ověření, zda instalace a zařízení EPS neohrožuje bezpečnost osob a bezpečnost majetku.

Pod jednotlivými úkony se rozumí:

  • kontrola elektrického zařízení je činnost prováděná na elektrickém zařízení, při které se zjišťuje technický stav elektrického zařízení (např. zkouškou, měřením, prohlídkou apod.). O výsledku provedené kontroly se pořizuje písemný záznam o kontrole. Jedná se o písemný doklad, který obsahuje soupis provedených úkonů včetně výsledků případných měření a zkoušek, z něhož je patrný stav elektrického zařízení v rozsahu provedených úkonů;
  • revize elektrického zařízení je činnost prováděná na elektrickém zařízení, při které se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi. Jedná se o písemný doklad o výsledku revize, z něhož je patrný stav elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti v době vykonání revize;
  • výchozí revize je revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu;
  • pravidelná revize je revize provozovaných elektrických zařízení prováděná pravidelně ve stanovených lhůtách (většinou v závislosti na prostředí, ve kterém je elektrické zařízení provozováno).

Výchozí a pravidelné revize smějí vykonávat jen revizní technici s odbornou způsobilostí podle příslušného právního předpisu. Výchozí i pravidelné revize se provádí podle příslušného právního předpisu v předepsaných intervalech, podle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.
Kontroly elektrického zařízení provádí pověřený pracovník. Jedná se o pracovníka s příslušnou kvalifikací podle předpisů orgánů státního odborného dozoru, který je k provádění kontrol elektrických zařízení a k provádění nebo řízení prací na elektrickém zařízení prokazatelně pověřen organizací.

eps kontrola

Mimořádné revize elektrické části EPS

Kromě výchozích a pravidelných revizí se na elektrických zařízeních mohou nebo dokonce v případech, kdy je to vyžadováno právním předpisem, musí provádět i mimořádné revize. Podle charakteru takové revize se na ně uplatňují požadavky stanovené pro výchozí revize (to je především v případě, kdy zpráva o výchozí ani o předchozí pravidelné revizi není k dispozici) nebo pro pravidelné revize (např. pokud je vyžadováno provést ji po předchozí revizi v termínu kratším, než je termín stanovený pro následující pravidelnou revizi).

Provádění revize elektrické části EPS

Montážní (dodavatelská) organizace je povinna před předáním zařízení odběrateli zajistit v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení (revize, zkoušky apod.) a pořídit o tom doklady (zprávu o revizích, protokoly o zkouškách, osvědčení o jakosti a kompletnosti apod.)
a odevzdat je spolu se zařízením odběrateli. Podrobnosti o provádění revizí elektroinstalace systémů EPS stanoví příslušný právní předpis, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a ČSN EN 60079-17 ed. 3.
Revidované instalace EPS lze rozdělit do dvou částí, a to:

  • a) silové rozvody nízkého napětí a zařízení připojená na nízké napětí;
  • b) rozvody EPS malého napětí a zařízení připojená na malé napětí.

Z hlediska bezpečnosti je třeba rozlišit, zda se jedná o bezpečná malá napětí (SELV, PELV), nebo funkční malé napětí (FELV). Zvláštní pozornost je třeba věnovat instalaci v prostorách s nebezpečím výbuchu (BE3Nx).

Pravidelné revize

Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených normou ČSN 33 1500. Lhůta pro provedení pravidelné revize se odvodí
v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru, ve kterém je zařízení umístěno.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Špičkové nástroje pro odvíjení, prothování a tažení kabelů Maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku