Lhůty kontrol a revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání dle nové ČSN 33 16 000 ed. 2 Z2

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů provádí jejich uživatel před jejich použitím. Termín „před použitím" se u spotřebičů skupiny D vztahuje na zahájení činnosti nebo před poskytnutím dalšímu uživateli.

K tomu, jak tuto činnost provádět, musí být uživatel poučen (poučení se nevztahuje na hotelové a ubytované hosty, nemocniční pacienty atp.). K tomuto poučení slouží ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, návod výrobce nebo dodavatele obsažený v jeho průvodní dokumentaci nebo místní provozní bezpečnostní předpis.
Provozovatel, v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel, zajišťuje provedení opakovaných revizí, opakovaných zkoušek a kontrol elektrických spotřebičů vždy při každé předpokládané nebo zjištěné závadě (např. podezření na poškození proudem, nárazem, tekutinou apod.) k ověření jejich stavu z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem nebo opakovaně ve lhůtách stanovených normou ČSN 33 1600 ed. 2 změna 2.
Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů držených v ruce a nepřipevněných spotřebičů jsou uvedeny v tabulce 1.

revize spotrebicu 2021 1

Skupiny elektrických spotřebičů představují:

  • A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.
  • B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atd.).
  • C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
  • D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atd.).
  • E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti.

První opakovaná revize a opakovaná zkouška se provádí nejpozději do konce lhůty uvedené v tabulce 1 od uvedení do provozu.
V případě, že je elektrický spotřebič před uvedením do provozu skladován po dobu delší než 12 měsíců včetně, provádí se před uvedením do provozu opakovaná zkouška.
V případě, že elektrický spotřebič byl po uvedení do provozu z jakýchkoliv příčin zakonzervován nebo uložen do skladu a nebyl používán po dobu delší než 12 měsíců včetně, provádí se před jeho opětovným zprovozněním opakovaná zkouška.
V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje např. delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem kratší lhůty opakovaných zkoušek a opakovaných revizí.
Lhůty opakovaných revizí a opakovaných zkoušek se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.
Opakované revize a opakované zkoušky se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.
Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt opakovaných revizí a opakovaných zkoušek použijí stejné lhůty jako lhůty uvedené pro spotřebiče držené v ruce. Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt opakovaných revizí a opakovaných zkoušek použijí stejné lhůty jako pro spotřebič, se kterým se používají.

revize spotrebicu 2021 2
Elektrické spotřebiče provozované v záruční lhůtě (stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem) se revidují pouze v rozsahu nevyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Prohlídka se provádí podle pokynů uvedených v čl. 6.3.1 normy ČSN 33 1600 ed. 2 změna 2 a dále se provádějí měření elektrických parametrů. Termín první revize se počítá od data uvedení do provozu.
Opakovaná zkouška elektrického spotřebiče provozovaného v záruční lhůtě (stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem) se provádí pouze v rozsahu nevyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Termín první zkoušky se počítá od data uvedení do provozu.
U spotřebičů třídy ochrany I a prodlužovacích a odpojitelných přívodů se před uvedením do provozu doporučuje ověřit spojitost ochranného vodiče postupem podle čl. 5.3 normy ČSN EN 50699 Opakované zkoušky elektrických spotřebičů. Pod pojmem „uvedení do provozu" se rozumí okamžik, kdy je výrobek poprvé použit uživatelem k účelu, ke kterému byl zhotoven. Je-li výrobek uveden do provozu na pracovišti, uživatelem se rozumí zaměstnavatel.
Lhůty opakovaných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně např. pomocí místního provozní bezpečnostního předpisu.
Ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě se provádí podle normy ČSN EN 50678 Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě anebo podle samostatných norem, které tuto problematiku upravují.
Opakovaná zkouška elektrických spotřebičů se provádí podle ČSN EN 50699 anebo podle samostatných norem, které tuto problematiku upravují.

revize spotrebicu 2021 3

Požadavky na kvalifikaci osob

Požadavky na kvalifikaci osob provádějících opakované zkoušky elektrických spotřebičů během jejich používání, ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě a revize jsou následující.
Ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě mohou provádět pracovníci s kvalifikací minimálně podle §6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., kteří jsou prokazatelně proškoleni v praktickém provádění zkoušek a měření podle ČSN EN 50678 a zároveň jsou prokazatelně vyškoleni výrobcem elektrického spotřebiče v provádění oprav spotřebiče (je-li tento požadavek výrobcem stanoven) a prokazatelně mají k dispozici měřicí přístroje schopné provádět všechna předepsaná měření.
Kopie zápisu o ověření účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě je přiložena k elektrickému spotřebiči při jeho předání z opravy provozovateli (vlastníkovi apod.). Originál zápisu je uložen u osoby, která provedla ověření účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě, nejméně po dobu 5 let.
Opakované zkoušky elektrických spotřebičů během jejich používání mohou provádět pracovníci s kvalifikací minimálně podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., kteří jsou prokazatelně proškoleni praktickém provádění zkoušek a měření podle ČSN EN 50699:2021 a zároveň mají dostatečné a průkazné znalosti konstrukce elektrického spotřebiče, který je předmětem kontroly a prokazatelně mají k dispozici měřicí přístroje schopné provádět všechna předepsaná měření.
Kopie zápisu o opakované zkoušce elektrických spotřebičů během jejich používání se pořizuje a ukládá stejným způsobem a podle stejných zásad jako zpráva o provedení opakované revize elektrického spotřebiče.
Revizi elektrických spotřebičů může provádět pouze revizní technik s minimálním osvědčením E4 podle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Je ale otázkou na jak dlouho neboť 30. 6. 2021 vyšel ve sbírce zákonů Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů s platností od 1. 7. 2022, ke kterému je připravováno nařízení vlády, ve kterém se s kategorií A4 nepočítá. Předpokládáme tak, že do začátku platnosti zákona bude muset dojít k vydání nové edice normy ČSN 33 1600 nebo další změně, kde se toto bude muset vyřešit.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku