Bezpečnost práce a ochrana elektronických zařízení před poškozením při vykonávání revizí - 1. díl

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Každé elektrické zařízení je potenciálním zdrojem nebezpečí vzniku škod nebo úrazu způsobeného elektrický proudem, a proto bývá vybaveno kontrolními a ochrannými prvky, které mají v případě poruchy těmto škodám nebo úrazu zabránit.

Účelem revize elektrického zařízení je prověření jeho stavu z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a jako prevence vzniku poruch vedoucích k možným škodám způsobeným chybnou funkcí elektrického zařízení. Proto se při revizi kontroluje především stav ochranných prvků elektrického zařízení a jejich správná funkce.

Podstatou některých těchto zkoušek, především při měření parametrů elektrických ochranných prvků, je způsobení jakési umělé poruchy, aby se prověřila reakce ochranného prvku v případě, že by vznikla porucha skutečná. Tyto zkoušky, které se provádějí pomocí měřicích přístrojů určených k revizím elektrických zařízení, musí být vykonány tak, aby nedošlo k destrukci nebo zhoršení funkce nejen zkoušeného ochranného prvku, ale ani k poškození elektrického zařízení nebo k ohrožení zkušebního technika či jiných osob nacházejících se v dosahu zkoušeného zařízení.

Přehled zkoušek určených k ověření správné funkce ochranných opatření

Ochranná opatření zajišťující správnou a bezpečnou funkci elektrických zařízení jsou uvedena v příslušných normách vztahujících se k těmto zařízením. Pro elektrické instalace a zařízení napájená z nízkého napětí jsou uvedena např. v normě ČSN 33 2000: Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41 ed. 3: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
Zkoušky určené pro ověření stavu a funkčnosti ochran jsou potom popsány v příslušných normách. Pro zkoušení elektrických instalací platí ČSN 33 2000: Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6 ed. 2: Revize, pro elektrické spotřebiče potom ČSN 33 1600 ed. 2: Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání a nově platné ČSN EN 50678: Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě a ČSN EN 50699: Opakované zkoušky elektrických spotřebičů.
Pro ověření parametrů ochranných opatření v elektrických zařízeních napájených z nízkého napětí, tedy elektrických instalací a elektrických spotřebičů, se používají především následující měřicí metody:

  • Ověření spojitosti ochranných vodičů hlavního a doplňujícího pospojování měřením jejich odporu
  • Měření impedance poruchové smyčky
  • Měření parametrů proudových chráničů
  • Měření izolačního odporu
  • Měření unikajících proudů

mereni koupy 2022 1

Postup při revizi elektrického zařízení

Při revizi elektrického zařízení je třeba zachovat určitý sled jednotlivých kroků, aby byla zajištěna bezpečnost při samotné revizi. Vždy se začíná úkony spočívajícími v seznámení s kontrolovaným zařízením a teprve pokud nejsou zjištěny zjevné nedostatky, přikročí se ke zkouškám jako je měření a zkouška chodu, jejichž provedení může být na vadném zařízení nebezpečné.
Každá revize se skládá ze tří částí, přičemž je třeba zachovat níže uvedený postup:

  1. Seznámení s kontrolovaným zařízením zahrnující prostudování technické dokumentace a vnější prohlídku.
  2. Měření parametrů ochranných prvků.
  3. Zkouška funkce.

Seznámení s kontrolovaným zařízením a prohlídka
Prostudováním technické dokumentace a následnou prohlídkou se nejen zjistí, zda elektrické zařízení odpovídá technické dokumentaci, ale hlavně jaké obsahuje bezpečnostní prvky na ochranu před škodami způsobenými elektrickou energií, protože jejich funkčnost je třeba revizí ověřit. Dále je třeba zjistit, zda zařízení neobsahuje elektronické prvky, které by mohly ovlivnit výsledek zkoušek nebo které by mohly být zkouškami poškozeny. Na základě těchto zjištění se stanoví další postup revize a zvolí se zkoušky a měření, které bezpečně a spolehlivě prověří elektrickou bezpečnost revidovaného zařízení.
Pokud dokumentace obsahuje pokyny výrobce týkající se ověření bezpečnosti, tedy postupu při vlastní revizi, je třeba tyto pokyny dodržet. V případě potřeby a na základě rozhodnutí revizního technika se potom tyto pokyny mohou doplnit dalšími zkouškami.
Hlavním cílem prohlídky je potom vizuální prověření bezpečnostních prvků revidovaného zařízení, jejich stav a případná poškození. Pokud se při prohlídce zjistí nějaké poškození nebo závada ohrožující bezpečnost, není vhodné v revizi pokračovat, dokud není závada odstraněna.

Měření parametrů ochranných prvků
Pro ověření parametrů ochran elektrického zařízení je třeba volit takové měřicí metody, které jsou k tomu určeny a naměřené výsledky umožní jednoznačně rozhodnout, zda je elektrické zařízení schopno dalšího bezpečného provozu. Měřicí metody a jejich použití jsou popsány v příslušných normách, především v ČSN 33 2000-6 (v aktuálně platné edici) pro měření v elektrických instalacích nn a v ČSN 33 1600 ed. 2 nebo ČSN EN 50699 pro elektrické spotřebiče. Pokud však nelze běžně používanou metodou dosáhnout jednoznačného výsledku nebo by mohlo hrozit poškození zkoušeného zařízení, je možno využít jinou měřicí metodu, která stav elektrického zařízení prověří věrohodněji a bezpečněji.
Jako příklad lze uvést nahrazení měření izolačního odporu měřením unikajícího proudu i v elektrických instalacích, pokud elektronická zařízení či přepěťové ochrany nelze v průběhu revize odpojit.

Funkční zkoušky
Podle konstrukce a jednotlivých funkcí elektrického zařízení se provede jejich přezkoušení, aby se potvrdilo, že jednotlivé funkce zařízení se chovají tak, jak je uvedeno v technické dokumentaci a jak se od nich očekává. Zvláštní pozornost je třeba věnovat těm funkcím, které mají vliv na elektrickou bezpečnost zařízení.
Je-li část zařízení změněna nebo upravena, musí být tato část znovu ověřena a přezkoušena. Zvláštní pozornost je třeba věnovat možným nepříznivým vlivům, které mohou na zkoušené zařízení mít provedené zkoušky. Pokud například byly některé části revidovaného zařízení před provedením zkoušek odpojeny (odpojení SPD před měřením izolačního odporu apod.), je třeba na závěr revize ověřit, že jsou tyto prvky po ukončení zkoušek znovu připojeny.

V dalším díle se zaměříme na měřicí metody.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku