Výchozí revize

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Účelem revize elektrických zařízení (i hromosvodů) podle ČSN 33 2000-6 je především podat vlastníku nebo uživateli elektrického zařízení přesný obraz o stavu zařízení. Na základě provedené revize je vhodné udat základní rámcové pokyny pro nutné opravy, eventuálně doplnění zařízení.

Výchozí revize elektrické instalace se provádí, aby se před uvedením instalace do normálního provozu naposledy ověřilo, zda během procesu provádění elektrické instalace nedošlo k chybám vedoucím k narušení zásad bezpečnosti elektrické instalace. Se závadami, jejichž důsledkem by mohlo být porušení bezpečnosti elektrické instalace nelze instalaci uvést do provozu.
Každá instalace musí být, pokud je to prakticky možné, během své výstavby a/nebo po dokončení předtím, než ji uživatel uvede do provozu, revidována.
Revize se provádí též po dokončení oprav, pokud nestačí prověření kontrolou podle článku 2.7 ČSN 33 1500. Tato norma uvádí též, kdy lze elektrická zařízení (instalace) provozovat bez provedené výchozí revize.
Termín „elektrická instalace (v budovách)" je definován v ČSN IEC 60050-826 jako sestava vzájemně spojených elektrických předmětů (zařízení) mající koordinované charakteristiky sloužící k plnění jednoho nebo několika úkolů.
Součástí výchozí revize musí být porovnání zjištěných výsledků s odpovídajícími předepsanými požadavky, aby se potvrdilo, že jsou splněny požadavky HD 60364.
Musí být provedena taková opatření, aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob nebo užitkových zvířat ani k poškození majetku a instalovaných zařízení, a to ani v případě, kdyby v ověřovaném obvodu byla porucha.
Pokud se týká doplnění nebo změny stávající instalace, tak u těch musí být ověřeno, že odpovídají HD 60364 a že neohrožují bezpečnost stávající instalace.

vychozi revize

Prohlídka

Prohlídka musí být provedena před zkoušením a obvykle se provádí, jestliže je celá instalace bez napětí, aby se potvrdilo, že trvale připojené elektrické předměty:

 • vyhovují bezpečnostním požadavkům příslušných norem pro zařízení;
 • jsou řádně zvoleny a instalovány v souladu s HD 60364 a s návody výrobců;
 • nejsou viditelně poškozeny do té míry, že by to mohlo ohrozit bezpečnost.

Prohlídka musí tam, kde je to účelné, zahrnovat ověření alespoň těchto náležitostí:

 • a) způsobu ochrany před úrazem elektrickým proudem;
 • b) použití protipožárních přepážek a jiných opatření na ochranu před šířením ohně a před tepelnými účinky;
 • c) volby vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí;
 • d) volby a seřízení ochranných a kontrolních (monitorovacích) přístrojů;
 • e) použití a vhodné umístění vhodných odpojujících a spínacích přístrojů;
 • f) volby předmětů, zařízení a ochranných opatření přiměřených k vnějším vlivům;
 • g) označení nulových a ochranných vodičů;
 • h) zapojení jednopólových spínacích přístrojů ve vodičích vedení;
 • i) vybavení schématy, varovnými nápisy nebo dalšími podobnými informacemi;
 • j) označení obvodů, přístrojů jistících před nadproudy, spínačů, svorek atd.;
 • k) odpovídající způsob spojování vodičů;
 • I) použití a odpovídající parametry ochranných vodičů včetně vodičů ochranného a doplňujícího pospojování;
 • m) přístupnosti zařízení z hlediska jeho ovládání, značení a údržby.

Při prohlídce se musí ověřovat veškeré speciální požadavky pro jednoúčelové elektrické instalace nebo jejich umístění ve zvláštních objektech.

Zkoušení

Metody zkoušek jsou uvedeny v normě ČSN 33 2000-6 jako referenční metody, přitom není vyloučeno používat i jiné metody, pokud jejich výsledky nejsou méně hodnotné.
Měřicí a kontrolní přístroje a zkušební metody se musí volit v souladu s příslušnými částmi EN 61557. Pokud se použijí jiné měřicí přístroje, nesmějí poskytovat nižší stupeň bezpečnosti ani nižší úroveň funkčních vlastností.
Tam, kde je to z hlediska ověření potřebné, musí se provést dále uvedené zkoušky, a to přednostně v tomto pořadí:

 • a) spojitost ochranných vodičů a spojitost hlavního a doplňujícího pospojování;
 • b) izolační odpor elektrické instalace;
 • c) ochrana SELV a PELV nebo elektrickým oddělením obvodů;
 • d) odpor podlahy a stěn;
 • e) automatické odpojení od zdroje;
 • f) doplňková ochrana;
 • g) zapojení přístrojů;
 • h) pořadí fází;
 • i) funkční a provozní zkoušky;
 • j) úbytek napětí.

Jestliže výsledek některé zkoušky je nevyhovující, musí se po odstranění zjištěné závady tato zkouška i zkoušky předcházející, na které mohla mít tato závada vliv, opakovat.
Jestliže se zkoušky provádějí v prostředí s nebezpečím výbuchu, je třeba uplatnit vhodná bezpečnostní opatření odpovídající EN 60079-17 a EN 61241-17.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku