Výchozí revize

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Účelem revize elektrických zařízení (i hromosvodů) podle ČSN 33 2000-6 je především podat vlastníku nebo uživateli elektrického zařízení přesný obraz o stavu zařízení. Na základě provedené revize je vhodné udat základní rámcové pokyny pro nutné opravy, eventuálně doplnění zařízení.

Výchozí revize elektrické instalace se provádí, aby se před uvedením instalace do normálního provozu naposledy ověřilo, zda během procesu provádění elektrické instalace nedošlo k chybám vedoucím k narušení zásad bezpečnosti elektrické instalace. Se závadami, jejichž důsledkem by mohlo být porušení bezpečnosti elektrické instalace nelze instalaci uvést do provozu.
Každá instalace musí být, pokud je to prakticky možné, během své výstavby a/nebo po dokončení předtím, než ji uživatel uvede do provozu, revidována.
Revize se provádí též po dokončení oprav, pokud nestačí prověření kontrolou podle článku 2.7 ČSN 33 1500. Tato norma uvádí též, kdy lze elektrická zařízení (instalace) provozovat bez provedené výchozí revize.
Termín „elektrická instalace (v budovách)" je definován v ČSN IEC 60050-826 jako sestava vzájemně spojených elektrických předmětů (zařízení) mající koordinované charakteristiky sloužící k plnění jednoho nebo několika úkolů.
Součástí výchozí revize musí být porovnání zjištěných výsledků s odpovídajícími předepsanými požadavky, aby se potvrdilo, že jsou splněny požadavky HD 60364.
Musí být provedena taková opatření, aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob nebo užitkových zvířat ani k poškození majetku a instalovaných zařízení, a to ani v případě, kdyby v ověřovaném obvodu byla porucha.
Pokud se týká doplnění nebo změny stávající instalace, tak u těch musí být ověřeno, že odpovídají HD 60364 a že neohrožují bezpečnost stávající instalace.

vychozi revize

Prohlídka

Prohlídka musí být provedena před zkoušením a obvykle se provádí, jestliže je celá instalace bez napětí, aby se potvrdilo, že trvale připojené elektrické předměty:

 • vyhovují bezpečnostním požadavkům příslušných norem pro zařízení;
 • jsou řádně zvoleny a instalovány v souladu s HD 60364 a s návody výrobců;
 • nejsou viditelně poškozeny do té míry, že by to mohlo ohrozit bezpečnost.

Prohlídka musí tam, kde je to účelné, zahrnovat ověření alespoň těchto náležitostí:

 • a) způsobu ochrany před úrazem elektrickým proudem;
 • b) použití protipožárních přepážek a jiných opatření na ochranu před šířením ohně a před tepelnými účinky;
 • c) volby vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí;
 • d) volby a seřízení ochranných a kontrolních (monitorovacích) přístrojů;
 • e) použití a vhodné umístění vhodných odpojujících a spínacích přístrojů;
 • f) volby předmětů, zařízení a ochranných opatření přiměřených k vnějším vlivům;
 • g) označení nulových a ochranných vodičů;
 • h) zapojení jednopólových spínacích přístrojů ve vodičích vedení;
 • i) vybavení schématy, varovnými nápisy nebo dalšími podobnými informacemi;
 • j) označení obvodů, přístrojů jistících před nadproudy, spínačů, svorek atd.;
 • k) odpovídající způsob spojování vodičů;
 • I) použití a odpovídající parametry ochranných vodičů včetně vodičů ochranného a doplňujícího pospojování;
 • m) přístupnosti zařízení z hlediska jeho ovládání, značení a údržby.

Při prohlídce se musí ověřovat veškeré speciální požadavky pro jednoúčelové elektrické instalace nebo jejich umístění ve zvláštních objektech.

Zkoušení

Metody zkoušek jsou uvedeny v normě ČSN 33 2000-6 jako referenční metody, přitom není vyloučeno používat i jiné metody, pokud jejich výsledky nejsou méně hodnotné.
Měřicí a kontrolní přístroje a zkušební metody se musí volit v souladu s příslušnými částmi EN 61557. Pokud se použijí jiné měřicí přístroje, nesmějí poskytovat nižší stupeň bezpečnosti ani nižší úroveň funkčních vlastností.
Tam, kde je to z hlediska ověření potřebné, musí se provést dále uvedené zkoušky, a to přednostně v tomto pořadí:

 • a) spojitost ochranných vodičů a spojitost hlavního a doplňujícího pospojování;
 • b) izolační odpor elektrické instalace;
 • c) ochrana SELV a PELV nebo elektrickým oddělením obvodů;
 • d) odpor podlahy a stěn;
 • e) automatické odpojení od zdroje;
 • f) doplňková ochrana;
 • g) zapojení přístrojů;
 • h) pořadí fází;
 • i) funkční a provozní zkoušky;
 • j) úbytek napětí.

Jestliže výsledek některé zkoušky je nevyhovující, musí se po odstranění zjištěné závady tato zkouška i zkoušky předcházející, na které mohla mít tato závada vliv, opakovat.
Jestliže se zkoušky provádějí v prostředí s nebezpečím výbuchu, je třeba uplatnit vhodná bezpečnostní opatření odpovídající EN 60079-17 a EN 61241-17.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, září 2019

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.