Ochrana elektrického zařízení strojů proti nadproudům

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ochrana proti nadproudům musí být provedena tam, kde proud v obvodu stroje může překročit buď jmenovitou hodnotu kterékoliv součásti, nebo proudovou zatížitelnost vodičů, podle toho, která hodnota je nižší.

Napájecí vodiče

Nestanoví-li uživatel jinak, dodavatel elektrického zařízení není zodpovědný za zajištění přístroje jistícího proti nadproudům pro napájecí vodiče elektrického zařízení.
Dodavatel elektrického zařízení musí uvést na montážním schématu údaje nutné pro volbu přístroje jistícího proti nadproudům.

jistici pristroje

Silové obvody

Přístroje pro detekci a přerušení nadproudu, musí být použity pro každý živý vodič. Následující vodiče, podle toho, co přichází v úvahu, nesmí být odpojeny bez odpojení všech přidružených živých vodičů:

 • nulový vodič střídavých silových obvodů;
 • uzemněný vodič stejnosměrných silových obvodů;
 • stejnosměrné silové vodiče připojené k neživým částem mobilních strojů.

Pokud je průřez nulového vodiče přinejmenším rovný nebo ekvivalentní průřezu fázových vodičů, není nutná detekce nadproudu pro nulový vodič ani odpojovací přístroj pro tento vodič. V případě nulového vodiče o průřezu menším, než je průřez přidružených fázových vodičů, musí platit opatření popsaná v 524 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.
V sítích IT se použití nulového vodiče nedoporučuje. Pokud však je nulový vodič použit, musí platit opatření popsaná v 431.2.2 ČSN 33 2000-4-43 ed. 2.

Řídicí obvody

Vodiče řídicích obvodů připojené přímo k napájecímu napětí a vodiče obvodů napájejících transformátory řídicích obvodů musí být jištěny proti nadproudům stejně, jako silové obvody.
Vodiče řídicích obvodů napájených transformátorem řídicího obvodu, musí být jištěny proti nadproudům:

 • v řídicích obvodech připojených k ochrannému obvodu vložením přístroje jistícího proti nadproudům do spínaného vodiče;
 • v řídicích obvodech nepřipojených k ochrannému obvodu;
 • kde jsou použity ve všech řídicích obvodech vodiče stejného průřezu, zapojením přístroje jistícího proti nadproudům do spínaného vodiče; a
 • kde jsou použity v různých podružných obvodech vodiče různého průřezu, zapojením přístroje jistícího proti nadproudům jak do spínaného, tak do obyčejného vodiče každého podružného obvodu.

Světelné obvody

Všechny neuzemněné vodiče obvodů napájejících osvětlení, musí být chráněny před účinky zkratů použitím přístrojů jistících proti nadproudům oddělených od těch, které chrání jiné obvody.

Zásuvky a jejich přidružené vodiče

Obvody napájející univerzální zásuvky, určené především pro přivádění elektrické energie do zařízení pro údržbu, musí být jištěny proti nadproudům. Přístroje jistící proti nadproudům, musí být použity v neuzemněných živých vodičích každého obvodu napájejícího takové zásuvky.

Transformátory

Transformátory musí být chráněny proti nadproudům podle pokynů výrobce. Taková ochrana musí:

 • zabraňovat nevhodnému vypínání způsobenému magnetizačními nárazovými proudy transformátoru;
 • zabraňovat oteplení vinutí přesahujícímu dovolenou hodnotu pro třídu izolace transformátoru, když je vystaven účinkům zkratu na svých sekundárních vývodech.

Typ a nastavení přístroje jistícího proti nadproudům má být v souladu s doporučeními dodavatele transformátoru.

Přístroje jistící proti nadproudům

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost musí být přinejmenším rovná předpokládanému poruchovému proudu v místě připojení. Pokud zkratový proud přiváděný do přístroje jistícího proti nadproudům, může zahrnovat jiné přídavné proudy než proudy z elektrického napájení (např. z motorů, z kompenzačních kondenzátorů), je nutné tyto proudy brát v úvahu.
Nižší vypínací schopnost je dovolena tam, kde je na straně elektrického napájení instalován jiný jisticí přístroj (např. přístroj jistící proti nadproudům pro napájecí vodiče), který má potřebnou vypínací schopnost. V tom případě musí být charakteristiky obou přístrojů nastaveny tak, aby protékající energie (l2t) obou přístrojů v sérii nepřekročila hodnotu, kterou je možno vydržet bez poškození přístroje jistícího proti nadproudům na straně zátěže a vodičů chráněných tímto přístrojem (viz příloha A normy ČSN EN 60947-2 ed. 3).
Použití takového koordinovaného uspořádání přístrojů jistících proti nadproudům může mít za následek funkci obou přístrojů jistících proti nadproudům.
Pokud jsou jako přístroje jistící proti nadproudům použity pojistky, musí být zvolen typ, který je v zemi používání snadno dostupný, nebo musí být dohodnuto dodávání náhradních dílů.

Umístění přístrojů jistících proti nadproudům

Přístroj jistící proti nadproudům musí být umístěn na místě, kde zmenšení průřezu vodičů nebo jiná změna snižuje proudovou zatížitelnost vodičů, kromě toho, kde jsou splněny všechny následující podmínky:

 • proudová zatížitelnost vodičů je přinejmenším rovná proudové zatížitelnosti zátěže;
 • část vodiče mezi místem snížení proudové zatížitelnosti a umístěním přístroje jistícího proti nadproudům není delší než 3 m;
 • vodič je instalován tak, aby byla omezena možnost zkratu, například je chráněn krytem nebo elektroinstalačním kanálem.

Dimenzování a nastavení přístrojů jistících proti nadproudům

Jmenovitý proud pojistek nebo proud nastavení jiných přístrojů jistících proti nadproudům musí být zvoleny co nejnižší, avšak dostatečné pro předpokládané nadproudy (např. během spouštění motorů nebo při připojování transformátorů pod napětí). Při výběru těchto jistících přístrojů, je třeba věnovat pozornost ochraně řídicích spínacích přístrojů před poškozením, způsobeným nadproudy (např. svařování kontaktů spínacího přístroje).
Jmenovitý proud nebo nastavení přístroje jistícího proti nadproudům, jsou určeny proudovou zatížitelností vodičů, které mají být chráněny, podle čl. 12.4 a přílohy D.2 normy ČSN EN 60204-1 ed. 2, a maximální přípustná doba přerušení t je určena podle přílohy D.3 normy ČSN EN 60204-1 ed. 2 se zřetelem na potřeby koordinace s jinými elektrickými přístroji v chráněném obvodu.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl duben 2020

ElektroPrůmysl.cz, květen 2020

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Rittal - The System. Faster – better – everywhere. Celek je vždy více než jen pouhý součet jednotlivých částí.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.