Selektivita mezi nadproudovými ochrannými zařízeními za podmínek přetížení nebo zkratu

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Při volbě nadproudových ochranných zařízení je nutno uvažovat vzájemné působení mezi těmito přístroji, aby jimi nebyla nepříznivě ovlivněna bezpečnost instalace.

Selektivita za podmínek přetížení

Jestliže se vyžaduje selektivita, jak ukazuje obr. 1, je nutno provést ověření buď:

  • studií od stolu, přičemž se bere v úvahu příslušná výrobková norma a literatura výrobce; nebo
  • pomocí vhodných softwarových nástrojů, pro jejichž specifické využití poskytne informace výrobce; nebo
  • zkouškami v souladu s příslušnou výrobkovou normou (aby se zajistily správné provedení zkoušek a jejich reprodukovatelnost); nebo
  • na základě prohlášení výrobce.

V případě studie od stolu, kdy jsou pro ověření selektivity použity charakteristiky čas/proud, by se měl brát zřetel na referenční teplotu okolí, pro níž jsou vypínací křivky udány, a na podmínky zatížení předtím, než dojde k přetížení.

Selektivita mezi jističi nebo mezi jističem a nadproudovým relé nebo mezi jističem a spouštěčem motoru
Selektivita v případě přetížení se ověřuje porovnáním charakteristik čas/proud příslušných přístrojů. Maximální vybavovací doba přístroje na straně zátěže musí být kratší než minimální vybavovací doba jističe na straně zdroje. Oddělení jejich charakteristik v určitém pásmu, jak pokud se týká osy času, tak i osy proudu, zajišťuje v tomto pásmu selektivní působení.

Selektivita mezi pojistkami
Selektivita v případě přetížení se ověřuje porovnáním charakteristik čas/proud příslušných pojistek. Celková vybavovací doba pojistky na straně zátěže musí být kratší než předoblouková doba pojistky na straně zdroje. Pojistky odpovídající EN 60269-1, které jsou stejné kategorie užití, (např. typu gG), jejichž jmenovitý proud je vyšší nebo rovný 16 A, budou zajišťovat celkovou selektivitu, jestliže poměr jejich jmenovitých proudů bude větší nebo rovný 1,6:1. Oddělení jejich charakteristik v určitém pásmu, jak pokud se týká osy času, tak i osy proudu, zajišťuje v tomto pásmu selektivní působení.

Selektivita mezi jističem (na straně zdroje) a pojistkou (na straně zátěže)
Selektivita v případě přetížení se ověřuje porovnáním charakteristik čas/proud, přičemž, pokud to přichází v úvahu, se zohledňuje nastavení spouští jističe. Maximální vybavovací doba pojistky, jak je dána normou výrobku, musí být kratší než minimální vybavovací doba jističe udaná výrobcem. Oddělení jejich charakteristik v určitém pásmu, jak pokud se týká osy času, tak i osy proudu, zajišťuje v tomto pásmu selektivní působení.

Selektivita mezi pojistkou (na straně zdroje) a jističem (na straně zátěže)
Selektivita v případě přetížení se ověřuje porovnáním charakteristik čas/proud, přičemž, pokud to přichází v úvahu, se zohledňuje nastavení spouští jističe. Maximální vybavovací doba jističe, jak je udaná výrobcem, musí být kratší než minimální předoblouková doba pojistky, jak je udaná normou výrobku. Oddělení jejich charakteristik v určitém pásmu, jak pokud se týká osy času, tak i osy proudu, zajišťuje v tomto pásmu selektivní působení.

selektrivita nadproudy 2016

Selektivita za podmínek zkratu

Jestliže se vyžaduje selektivita, opět, jak ukazuje obr. 1, je nutno provést ověření buď:

  • studií od stolu, přičemž se bere v úvahu příslušná výrobková norma a literatura výrobce; nebo
  • pomocí vhodných softwarových nástrojů, pro jejichž specifické využití poskytnou informace výrobci; nebo
  • zkouškami v souladu s příslušnou výrobkovou normou (aby se zajistilo správné provedení zkoušek a jejich reprodukovatelnost); nebo
  • na základě prohlášení výrobce.

V případě studie od stolu, kdy jsou pro ověření selektivity použity omezovači charakteristiky (křivky omezení energie), by se měl brát zřetel na napětí, pro něž jsou vypínací křivky udány.
V případech uvedených v odstavcích Selektivita mezi jističi a Selektivita mezi pojistkou (na straně zdroje) a jističem (na straně zátěže) se selektivita zjistí pro zkratové proudy až do určité hodnoty, do velikosti mezních proudů selektivity. Hodnotu této meze udá výrobce. V konkrétní instalaci může být selektivita úplná nebo jenom částečná.
Obecně, aby se dosáhlo v případě zkratu selektivity, poskytují výrobci tabulky.

Selektivita mezi pojistkami
Selektivita v případě zkratu se ověřuje porovnáním hodnot l2t. Maximální vybavovací hodnota l2t pojistky na straně zátěže musí být menší než minimální předoblouková hodnota l2t pojistky na straně zdroje. Pojistky odpovídající EN 60269-1, které jsou stejné kategorie užití, (např. typu gG), jejichž jmenovitý proud je vyšší nebo rovný 16 A, budou zajišťovat celkovou selektivitu, jestliže poměr jejich jmenovitých proudů bude větší nebo rovný 1,6:1.

Selektivita mezi jističi
V principu se selektivita zajistí až k úrovni poruchového proudu pro níž vrcholová hodnota proudu omezeného (propuštěného) jističem na straně zátěže je menší než vrcholová hodnota odpovídající mezi vybavení okamžitého proudu jističe na straně zdroje. V případě, kdy jistič na straně zdroje je určen k tomu, aby se choval selektivně, může být tato mez vyšší.

Selektivita mezi jističem (na straně zdroje) a pojistkou (na straně zátěže)
Proud omezený pojistkou musí být menší než minimální okamžitý vybavovací proud jističe. Údaje o vrcholových hodnotách proudů pojistek musí být převzaty z příslušných norem a/nebo dokumentace výrobce. Jestliže se berou údaje od výrobce, musí to být uvedeno v dokumentaci instalace.

Selektivita mezi pojistkou (na straně zdroje) a jističem (na straně zátěže)
Minimální předoblouková hodnota l2t pojistky musí být vyšší než maximální omezená hodnota l2t jističe pro jakýkoliv zkratový proud až k hodnotě maximálního předpokládaného zkratového proudu, s kterým je možno uvažovat. Údaje o hodnotách l2t pojistek musí být převzaty z příslušných norem a/nebo dokumentace výrobce. Jestliže se berou údaje od výrobce, musí to být uvedeno v dokumentaci instalace. Maximální omezená hodnota l2t jističe musí být získána z údajů výrobce.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku