Návrh poplachového zabezpečovacího a tísňového systému

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Návrh systému jako proces ve smyslu ČSN CLC/TS 50131-7 je tvořen řadou dílčích činností, jejichž výstupem je dokument, který norma nazývá pojmem „Návrh systému PZTS". Jeho obsah je specifikován v příloze G ČSN CLC/TS 50131-7.

Bezpečnostní posouzení objektu

Bezpečnostní posouzení objektu je jednou z prvních činností při návrhu systému PZTS. Cílem této činnosti je stanovení potřebného stupně zabezpečení objektu ve smyslu ČSN EN 50131-1. Odtud se odvíjí požadavky na rozsah střežení a volbu zařízení PZTS a rozsah mechanických zábranných prostředků (MZP). Aspekty, které je nutno brát při bezpečnostním posouzení objektu v úvahu, jsou popsány v příloze B, příloze C a příloze D normy ČSN CLC/TS 50131-7. Jedná se o aspekty mající základ v zabezpečovaných hodnotách na straně jedné a ve stavební dispozici objektu na straně druhé.
Bezpečnostní posouzení provádí zástupce dodavatele vždy za účasti odběratele, případně dalších zainteresovaných subjektů (policie, pojišťovna, provozovatel dohledového a poplachového přijímacího centra (dále jen DPPC)). Odběratel si může vyžádat účast, případně provedení této činnost od nezávislého subjektu (třetí strany) - soudního znalce, bezpečnostního konzultanta.
Postupy a metody analýzy rizik, které je možno v rámci bezpečnostního posouzení použít, vycházejí z předběžné analýzy nebezpečí (PHA) s ohledem na určení účelu, fyzické podstaty a režimu provozu objektu. Přípustné je využití celého spektra metod od prostého expertního posouzení přes užití strukturovaných metod analýzy rizik (ETA, FTA, HRA, FMEA), které je nutno obvykle pro použití v oblasti bezpečnostního posouzení objektů modifikovat, až k využití vysoce sofistikovaných softwarových metod u objektů s extrémně vysokými riziky.
Pokud se v objektu nakládá s utajovanými informacemi, tak se způsob jejich ochrany (objektová bezpečnost) stanovuje dle vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, v platném znění. Objektovou bezpečnost posuzuje odpovědná osoba a u podnikatele schvaluje NBÚ.
Výstupem bezpečnostního posouzení objektu je zápis podepsaný zástupcem dodavatele, zákazníkem, zástupcem pojišťovny (je-li bezpečnostnímu posouzení přítomen) a zástupcem organizace zajišťující příjem poplachových signálů a intervenci v případě napadení objektu (provozovatel DPPC - bezpečnostní služba či policie).

PZTS

Posouzení ostatních vlivů

Posouzení ostatních vlivů je další z činností při návrhu systému PZTS. Základem posouzení ostatních vlivů je v podmínkách české elektrotechnické praxe stanovení prostředí ve smyslu ČSN 33 2000-1 ed.2. Výstupem z posouzení vlivů prostředí je písemný protokol, který je podkladem pro určení vhodných typů zařízení s ohledem na jejich umístění. V některých případech může být protokol důvodem pro stanovení zvláštních požadavků nejen na instalovaná zařízení, ale i na kvalifikaci pracovníků zřizovatelské firmy (projekce, montáž vyhrazených elektrických zařízení).
Zde je nutno upozornit, že norma ČSN 50131-1 stanovuje třídy prostředí odlišně od ČSN 33 2000-1 ed. 2.
Dalším důležitým aspektem při posuzování ostatních vlivů je úvaha o potřebě aplikace přepěťových ochran a vytvoření technických předpokladů k zachování elektromagnetické kompatibility navrhovaného systému PZTS. Uvažování o tomto aspektu již v této fázi návrhu systému je důležité z důvodu podstatného ovlivnění rozpočtu v případě kladného rozhodnutí pro kompletní přepěťovou ochranu systému PZTS. Aspekty, které je nutno brát při posouzení ostatních vlivů v úvahu, jsou popsány příloze D normy ČSN CLC/TS 50131-7 a jedná se o aspekty mající původ uvnitř střežených objektů na straně jedné a vně střežených objektů na straně druhé. Výčet aspektů je volen především s ohledem na možné interakce prostředí a navržených prostředků technické ochrany s cílem minimalizovat plané poplachy v systému PZTS.

Systémový návrh

Tento dokument ještě není projektovou dokumentací v pravém slova smyslu, slouží ve fázi nabídkového řízení k upřesnění rozpočtu akce a jako podklad pro jednání se zákazníkem. Po získání zakázky je tento systémový návrh podkladem pro zpracování dokumentace části stavby - technologie PZTS (viz kapitola 7 ČSN CLC/TS 50131-7). Systémový návrh reflektuje požadovaný rozsah střežení odpovídající příslušnému stupni zabezpečení (viz tabulka F1 přílohy F ČSN CLC/TS 50131-7), které bylo výstupem z bezpečnostního posouzení objektu. Obsah tohoto dokumentu je stanoven přílohou G ČSN CLC/TS 50131-7.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku