Nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838 z roku 2015

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nouzové osvětlení je zřizováno pro použití v případě selhání normálního osvětlení a je proto napájeno ze zdroje nezávislého na tom, který napájí normální osvětlení. Pro účely normy ČSN EN 1838 je nouzové osvětlení považováno za obecný termín, který zahrnuje různé druhy osvětlení viz obrázek 2.

nouzove osvetleni 2016 1
Hlavním účelem nouzového únikového osvětlení je umožnit bezpečné opuštění prostoru při výpadku normálního napájení. Účelem každého druhu v rámci dané kategorie je:

  • Účelem nouzového osvětlení únikových cest je usnadnit přítomným bezpečné opuštění prostoru poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru na únikových cestách a na zvláštních místech a zajistit snadnou dosažitelnost a použití věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a bezpečnostních zařízení.
  • Účelem nouzového osvětlení bezpečnostních značek únikových cest je poskytnout vhodné podmínky pro vidění a určení směru únikových cest a k usnadnění jejich rychlého rozpoznání a použití.
  • Účelem protipanického osvětlení (veřejných prostorů) je zmenšit pravděpodobnost vzniku paniky a umožnit přítomným bezpečný pohyb směrem k únikovým cestám poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru. Směr světla na únikových cestách a ve veřejných prostorech má být dolů k pracovní rovině, osvětleny však mají být také všechny překážky do výšky 2 m nad touto plochou.
  • Účelem nouzového osvětlení prostorů s velkým rizikem je přispět k bezpečnosti osob při potenciálně nebezpečných procesech nebo situacích a usnadnit řádné dokončení procesů uskutečňovaných pro bezpečnost ostatních osob nacházejících se v daném místě.

Existují i jiné technické prostředky, které mohou být navíc použity na únikových cestách vedle běžných svítidel nouzového osvětlení, které mohou zvýšit jejich účinnost v případě nouzového stavu.
Zrak jednotlivých osob se liší, jak co do množství světla potřebného ke zřetelnému vnímání předmětu, tak i časem potřebným k adaptaci na změny osvětlení. Obecně starší lidé potřebují více světla a trvá jim delší dobu než se adaptují na nižší osvětlení na nebezpečné nebo únikové cestě.
Pocity úzkosti a zmatku mohou být zmírněny strategicky umístěnými značkami, které ukazují cestu ven z prostoru. Je velmi důležité, aby východy byly jasně označeny značkami a byly viditelné po celou dobu, kdy jsou v prostoru uživatelé.

nouzove osvetleni 2016 2

Požadavky na zřizování

Aby bylo zajištěno, že nouzové únikové osvětlení funguje, je třeba, aby splňovalo požadavky právních předpisů. Musí být zřízeno, zkoušeno a provozováno podle EN 60598-2-22, EN 50172 a EN 62034.
Požadavky uvedené v ČSN EN 1838 jsou udržované minimální hodnoty, vypočtené pro celou dobu trvání na konci navrhované životnosti zařízení a příspěvek odrazů světla musí být zanedbán.
Návrh nouzového osvětlení má vycházet z nejhoršího stavu (např. z minimálního měrného výkonu, maximálního oslnění) svítidel během provozního života a má být založen pouze na přímém světle svítidel. Příspěvky meziodrazů od povrchů v místnosti se mají zanedbat. Nicméně v osvětlovacích soustavách s nepřímými svítidly nebo hornozářiči (používanými v provozu jako nouzová svítidla), když svítidla svítí spolu s odraznými povrchy, může být první odraz (založený na udržovaném činiteli odrazu) považován za přímé světlo osvětlovací soustavy a následné odrazy musí být zanedbány.
Pro zajištění viditelnosti při evakuaci je osvětlení požadováno v celém prostoru. Značky, které jsou na všech východech a podél únikových cest určeny k použití ve stavu nouze, musí být osvětleny tak, aby jednoznačně ukazovaly cestu úniku k bezpečnému prostoru. Tento požadavek splněn montáží svítidel do výšky alespoň 2 m nad podlahou.
Tam, kde je to účelné pro usnadnění vidění, mají být bezpečnostní značky montovány nejvýše 20° nad vodorovným směrem pohledu při maximální pozorovací vzdálenosti značky.
K zajištění funkce nouzového osvětlení, je-li požadováno, musí být zřizováno, zkoušeno a udržováno podle EN 50172 a v případě instalovaného automatického zkušebního systému v areálu podle EN 62034.
Tam, kde není možný přímý pohled na únikový východ, musí být zajištěna osvětlená směrová značka (nebo série značek) tak, aby se usnadnil postup směrem k nouzovému východu.
Svítidlo nouzového osvětlení splňující požadavky EN 60598-2-22 musí být umístěno tak, aby zajistilo dostatečnou osvětlenost v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné nebezpečí nebo bezpečnostní zařízení. Místa, která mají být zdůrazněna, jsou uvedena dále.

nouzove osvetleni 2016 3

Zdůrazněná místa

Zdůrazněná místa, kde se rozmisťuje osvětlovací zařízení:
a) v blízkosti každých dveří určených pro nouzový východ;
b) v blízkosti schodiště tak, aby každé schodišťové rameno bylo osvětleno přímým světlem;
c) v blízkosti každé jiné změny úrovně;
d) bezpečnostní značky únikové cesty s vnějším osvětlením, směrové značky únikové cesty a jiné bezpečnostní značky vyžadující osvětlení v nouzových situacích;
e) na každé změně směru;
f) na každém křížení chodeb;
g) v blízkosti každého konečného východu a vně budovy až k bezpečnému prostoru;
h) v blízkosti každého místa první pomoci tak, že vertikální osvětlenost na skříňce první pomoci musí být 5 Ix;
i) v blízkosti každého hasicího prostředku a tlačítkového požárního hlásiče tak, že vertikální osvětlenost na požárním hlásiči, hasicím prostředku a na panelu musí být 5 Ix;
j) v blízkosti únikového zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace;
k) v blízkosti úkrytů a hlásičů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace včetně oboustranného komunikačního zařízení v úkrytech, na toaletách a tlačítkových požárních hlásičů pro tyto osoby.

nouzove osvetleni 2016 4

Osvětlení únikové cesty

Pro únikové cesty do šířky 2 m nesmí být horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty menší než 1 Ix a středový pás, široký alespoň polovinu šíře cesty, musí být osvětlen minimálně na 50 % této hodnoty. Širší únikové cesty mohou být uvažovány jako několik 2 m širokých pásů nebo opatřeny protipanickým osvětlením.
Rovnoměrnost extrémů osvětlení UD daná poměrem minimální osvětlenosti k maximální (podle EN 12665) nesmí být menší než 1 : 40 podél osy únikové cesty.
Omezující oslnění musí být zmenšeno omezením svítivosti svítidel v zorném poli.
Pro rovné vodorovné únikové cesty nesmí svítivost svítidla překročit hodnoty v tabulce 1 v oblasti úhlů od 60° do 90° od svislice pro všechny úhly azimutu (viz obrázek 3).
Pro všechny ostatní únikové cesty a prostory nesmí být limitní hodnoty překročeny v žádném úhlu (viz obrázek 4).
Vysoký kontrast mezi svítidlem a jeho pozadím může vyvolat oslnění. Hlavním problémem osvětlení únikových cest bude omezující oslnění, při němž jas svítidla může oslnit a znemožnit viditelnost překážek nebo značek.
Pro rozlišení bezpečnostních barev musí být minimální hodnota indexu podání barev Ra světelných zdrojů rovna 40. Svítidla nesmí tuto hodnotu podstatně snížit.
Minimální doba svícení nouzového únikového osvětlení přípustná pro únikové účely musí být 1 hodina.
Nouzové osvětlení únikových cest musí dosáhnout 50 % požadované osvětlenosti do 5 s a 100 % požadované osvětlenosti do 60 s.

Protipanické osvětlení

Vodorovná osvětlenost nesmí být menší než 0,5 Ix v úrovni podlahy uvnitř prázdného prostoru s výjimkou obvodového pruhu o šířce 0,5 m.
Rovnoměrnost extrémů osvětlení UD - poměr minimální a maximální osvětlenosti (podle EN 12665) - nesmí být menší než 1 : 40.
Omezující oslnění musí být zmenšeno omezením svítivosti svítidel v zorném poli. Ta nesmí překročit hodnoty v tabulce 1 v oblasti 60° až 90° od svislice pro všechny úhly azimutu (viz. obrázek 3).
Pro rozlišení bezpečnostních barev musí být minimální index podání barev Ra světelných zdrojů roven 40. Svítidla nesmí tuto hodnotu podstatně snižovat.
Minimální dovolená doba pro únik musí být 1 hodina.
50% požadované hodnoty osvětlenosti protipanického osvětlení musí být dosaženo do 5 s a 100 % hodnoty do 60 s.
Protipanické osvětlení se požaduje na toaletách pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Požaduje-li se nouzové únikové osvětlení v prostorech, z nichž není přímý přístup k únikové cestě v přilehlém požárním úseku, úniková cesta mezi nimi má být také osvětlena.

nouzove osvetleni 2016 5

Osvětlení prostorů s velkým rizikem

V prostorech s velkým rizikem nesmí udržovaná osvětlenost na rovině zrakového úkolu být menší než 10 % požadované udržované osvětlenosti pro danou činnost, avšak nesmí být menší než 15 Ix. Osvětlení nesmí způsobovat škodlivý stroboskopický jev.
Rovnoměrnost UO nouzového osvětlení prostorů s velkým rizikem nesmí být menší než 0,1.
Omezující oslnění musí být zmenšeno omezením svítivosti svítidel v zorném poli. Ta nesmí překročit hodnoty v tabulce 1 v oblasti 60° až 90° od svislice pro všechny úhly azimutu.
Pro rozlišení bezpečnostních barev musí být minimální index podání barev Ra světelných zdrojů roven 40. Svítidla nesmí tuto hodnotu podstatně snižovat.
Minimální doba svícení musí být rovna době trvání nebezpečí pro osoby. Ta má být stanovena zaměstnavatelem.
Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem musí poskytovat požadovanou osvětlenost trvale, nebo do 0,5 s v závislosti na jeho použití.

Náhradní osvětlení

Použije-li se náhradní osvětlení pro nouzové únikové osvětlení, musí splňovat rozhodující požadavky normy ČSN EN 1838.
Je-li hladina náhradního osvětlení nižší než u minimálního normálního osvětlení, může být použito pouze pro přerušení nebo dokončení činnosti.

Bezpečnostní značky

Všechny bezpečnostní značky a doplňkové směrové šipky požadované při nouzovém úniku musí splňovat požadavky ISO 3864-1 (fotometrické) a EN ISO 7010 (designové).
Všechny značky a poznámky vyžadují osvětlení, aby byla zajištěna jejich dobrá viditelnost a čitelnost. K dispozici je několik možností, jak toho dosáhnout, např.:

  • vnější osvětlení,
  • vnitřní osvětlení.

Je důležité zajistit, že bezpečnostní značky musí být v nouzové situaci dostatečně osvětleny, aby byly viditelné a bezpečnostní zelená barva zůstávala zelenou a kontrastní bílá barva zůstávala bílou uvnitř vymezení barev specifikovaných v ISO 3864-4.
Bezpečnostní značky zahrnují směrové značky únikových cest, značky únikových východů a ostatní bezpečnostní značky, u nichž se při hodnocení rizika považuje za potřebné, aby byly čitelné při nouzových situacích.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, březen 2024

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku, elektrické rozvody a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku