Způsoby nepřímého měření elektřiny u elektroměrových rozváděčů

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Měřením elektrické energie se zjišťuje množství dodané nebo odebrané činné a jalové elektřiny. U zákazníků kategorie A, zákazníků kategorie B a výrobců elektřiny se získávání dat o odebírané a dodávané elektřině v odběrných a předávacích místech napojených z distribučních sítí vn a vvn řeší formou tzv. nepřímého sekundárního měření nebo nepřímého primárního měření.

Zvolený způsob měření má vliv na řešení vybavení a zapojení rozváděčů ERNM.

neprime mer 2018 1

Sekundární měření

Sekundární měření – měření na straně nižšího napětí transformátoru vn/nn, používané v případě připojení jednoho transformátoru do maximálního příkonu 1 000 kVA včetně, když nelze použít primární měření.
MTP se osadí ve všech třech fázích vždy za hlavním jističem (ve směru od silového transformátoru) ve vstupním poli hlavního rozváděče nn. Proudová hodnota (A) odpovídající rezervovanému příkonu (kW) nesmí být vyšší než 1,2násobek jmenovité hodnoty primárního proudu MTP. Pokud bude snížen rezervovaný příkon pod úroveň odpovídající 50 % jmenovité hodnoty primárního proudu MTP, pak musí být MTP vyměněny za příslušně dimenzované.
Informativní tabulka uvádějící hodnotu MTP na hladině nízkého napětí v návaznosti na rezervovaný příkon zákazníka a hodnotu doporučeného jističe před MTP je uvedena v Příloze A. Jističe uvedené v tabulce, doporučené z hlediska zabránění přetížení měřících transformátorů proudu (proudovou hodnotu jističe před MTP PDS nestanovuje), jsou z normalizované proudové řady – jističe dle normy ČSN EN 60947-2 ed. 4. Nadproudová spoušť jističů má být v rozsahu tří až pětinásobku In (kde In je jmenovitý proud jističe) v čase 0,2 s.
Pro jakékoliv přístroje zákazníka (ampérmetry, podružné elektroměry aj.) musí být vždy osazeny samostatné MTP, které se musí umístit až za MTP pro fakturační měření dodavatele elektřiny.
Vstupní pole hlavního rozváděče nn zákazníka, jakož i všechna pole, ve kterých jsou umístěny MTP pro fakturační měření PDS, nebo v nichž jsou neměřené části, musí být ze všech stran plně zakryty a odnímatelné kryty upraveny pro zaplombování. Odnímatelné kryty mají být opatřeny prvky pro bezpečnou manipulaci.
Napěťový obvod pro měřící soupravu se připojí přímo z přípojnic jednotlivých fází v místě umístění MTP (vždy za hlavním jištěním a před MTP fakturačního měření). Střední vodič N se připojí z přípojnice PEN v témže poli (skříni) hlavního rozváděče. Napěťový obvod pro potřeby zákazníka ve vstupním poli hlavního rozváděče (voltmetry, osvětlení rozváděče zásuvky) musí být připojen až za MTP fakturačního měření dodavatele elektřiny.
Všechny začátky a konce vodičů u MTP, zkušební a zkratovací svorkovnice a u elektroměrů musí být řádně a čitelně označeny návlečkami s popisem dle tabulky 1.

neprime mer 2018 2

Primární měření

Primární měření – měření na straně vyššího napětí silového transformátoru, používané vždy v případě připojení více silových transformátorů nebo v případě použití jednoho silového transformátoru, obvykle o příkonu vyšším než 400 kVA (ČEZ – obvykle o příkonu vyšším než 400 kVA, E.ON – nad 630 kVA, PRE – nad 1000 kVA). Používají se měřící transformátory proudu a měřící transformátory napětí (MTP a MTN).
V případech připojení zákazníků k distribuční soustavě vn (zákazníci kategorie B) jsou MTP osazeny v krajních fázích L1 a L3. Měřící transformátory napětí jednopólově izolované se osadí do všech tří fází, připouští se i možné použití MTN dvoupólově izolovaných.
MTP se osazují do přípojnic za podélným odpojovačem, tj. na straně zákazníka před vývodem pro jeho silový transformátor (silové transformátory). Při napájení více vývodů se MTP přednostně umístí tak, aby se dalo použít jedné sady MTP. Měřící transformátory proudu a napětí s jedním vinutím jsou určeny pouze pro potřeby fakturačního měření, jejich parametry je nutno projednat s provozovatelem distribuční soustavy.
V případech připojení zákazníků k distribuční soustavě vvn (zákazníci kategorie A) jsou MTP a MTN osazeny ve všech třech fázích L1, L2, L3.
Všechny začátky a konce vodičů u MTP, MTN, zkušební a zkratovací svorkovnice a u elektroměrů musí být řádně a čitelně označeny návlečkami nebo popisem na koncích vodičů dle tabulky 1.

Vybavení rozváděče ERNM

Přístroje a součásti vestavěné do rozváděčů ERNM musí odpovídat příslušným normám – viz ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 8.5.3. V rozváděčích, v části určené pro osazení měřicího zařízení, lze umístit pouze přístroje pro fakturační měření spotřeby elektřiny a operativní nebo programové řízení odběrného elektrického zařízení. Výjimečně lze umístit i jiné měřící zařízení příslušného PDS.

Základní komponenty měřící soupravy pro instalaci v rozváděči ERNM:

 • zkušební svorkovnice musí být osazena u všech druhů nepřímých měření. Osazuje se v blízkosti elektroměru tak, aby byla vždy přístupna. Preferuje se kompaktní, nerozebíratelné provedení svorkovnice (např. ZS1a, ZS1b)
  a plombovatelný kryt svorkovnice z nevodivého materiálu. Svorkovnici nutno osazovat v poloze zajišťující funkci, pro kterou je určena.
 • měřící a telekomunikační přístroje se mohou umisťovat odděleně – pro jejich montáž musí být v rozváděči dostatečné místo – viz tabulka 2. Rozváděč musí umožňovat vyvedení externí antény.
 • pojistkový odpínač pro jištění napěťových obvodů elektroměru – je-li provozovatelem příslušné distribuční soustavy požadován.

neprime mer 2018 3

Napěťové okruhy se při nepřímém měření propojují se zkušební svorkovnicí přes pojistkový odpínač (např. OPV 10/3) pro válcové pojistkové vložky o jmenovitém proudu 2 A, charakteristikou gG. Kryt pojistkového odpínače musí být přizpůsoben pro zaplombování pouzdra pojistkových vložek v zapnuté poloze.

 • schválený typ převodníku nebo optooddělovače pro galvanické oddělení požadovaných výstupních obvodů zákazníka.
 • přívod 230 V AC pro osvětlení a zásuvku 230 V/16 A, včetně jističů obvodu (dle požadavků příslušného PDS).
 • telefonní zásuvka – doporučuje se umístit v bezprostřední blízkosti měřící soupravy (elektroměru) v rozváděči ERNM. V případě, kdy je rozváděč umístěn na veřejně přístupném místě se telefonní zásuvka umístí do rozváděče.
 • svorkovnice se záložním napájením (dle požadavků příslušného PDS).
 • v případě vícetarifní distribuční sazby s podmínkou blokování spotřebičů oddělovací relé, zajišťující galvanické oddělení vstupního a výstupního obvodu.
 • přijímač HDO pro řízení výkonu výrobny.

Vstupy přívodních kabelových vedení do rozváděče jsou řešeny otvory ve dně (případně střeše) rozváděče opatřenými příslušnými vývodkami PG nebo vývodkovými uzávěry.
Pokud jsou všechny prvky měřící soupravy umístěny v jednom prostoru rozváděče ERNM (např. krytý skříňový rozváděč stojící na podlaze), musí být jeho části s neměřenou elektřinou opatřeny plombovatelnými kryty.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku