Pravidelná revize el. instalací nn podle ČSN 33 2000-6 ed. 2

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pokud se to vyžaduje, musí být každá elektrická instalace pravidelně revidována v souladu s následujícím textem. Kdykoliv je to možné, musí se vzít v úvahu záznamy a doporučení z předchozích pravidelných revizí.

Jestliže není z předchozí revize k dispozici evizní zpráva, je nezbytné provést předběžnou prohlídku.

Pravidelná revize se provádí bez demontáže, nebo pokud to situace vyžaduje, jenom s částečnou demontáží. Přitom se provádějí příslušné zkoušky a měření podle čl. 6.4 normy ČSN 33 2000-6 ed. 2, k zajištění:

 • a) bezpečnosti osob a užitkových zvířat vůči účinkům úrazu a popálení elektrickým proudem;
 • b) ochrany před poškozením majetku ohněm nebo teplem vzniklým při poruše instalace;
 • c) potvrzení správných hodnot a nastavení ochranných přístrojů požadované ČSN 33 2000-4-41 ed. 3;
 • d) potvrzení správných hodnot a nastavení kontrolních přístrojů;
 • e) potvrzení, že instalace není poškozená ani narušená tak, že by to ohrozilo bezpečnost;
 • f) potvrzení správných hodnot a nastavení ochranných přístrojů; a
 • g) identifikace závad v instalaci a odchylky od požadavků příslušných částí souboru ČSN 33 2000, jejichž následkem by mohlo dojít ke vzniku nebezpečí;
 • h) potvrzení správných hodnot a nastavení kontrolních přístrojů.

Pokud je obvod trvale monitorován pomocí RCM odpovídajících ČSN EN 62020 nebo IMD odpovídajících ČSN EN 61557-8 ed. 3, není třeba při řádné funkci IMD nebo RCM měřit izolační odpor. Funkčnost RCM nebo IMD musí být ověřena.
Musí být provedena taková opatření, aby při pravidelné revizi nedošlo k ohrožení osob nebo užitkových zvířat ani k poškození majetku a zařízení, a to ani v případě, kdyby v ověřovaném obvodu byla porucha.
Měřicí přístroje a zařízení ke sledování stavu instalace a zkušební metody musí být zvoleny v souladu s příslušnou částí souboru ČSN EN 61557. Pokud se použijí jiné měřicí přístroje, nesmí být při jejich použití zajištěn nižší stupeň užitných vlastností a bezpečnosti.
Podrobnosti o poškozeních, zhoršení stavu, vadách nebo nebezpečných podmínkách musí být zaznamenány ve zprávě.
Revizi musí provést osoba znalá, která je pro provádění revizí kvalifikovaná.

revize csn 33 2000 6 ed2 2018 2

Lhůty pravidelných revizí

Lhůty pravidelných revizí instalace se musí určit podle druhu instalace a zařízení, jejího použití a způsobu provozu, četnosti a kvality údržby a s ohledem na vnější vlivy, kterým je instalace vystavena.
Nejdelší lhůta mezi pravidelnými revizemi může být stanovena právními nebo národními předpisy.
Lhůta může být třeba několik let (např. čtyři roky). Výjimkou z tohoto pravidla jsou však následující případy, ve kterých se může vyskytovat vyšší riziko a pro něž se vyžadují kratší lhůty:

 • pracoviště nebo místa s nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu v důsledku degradace;
 • pracoviště nebo místa, kde jsou vedle sebe instalace jak vysokého, tak i nízkého napětí;
 • veřejně přístupná místa;
 • staveniště;
 • instalace pro bezpečnostní účely (např. nouzové osvětlení).

Pro byty, obydlí a příbytky mohou být vhodné delší lhůty. Důrazně se doporučuje provedení revize elektrické instalace při výměně nájemníků nebo majitelů.
Pokud je to možné, je také nutné brát v úvahu výsledky a doporučení předchozích zpráv.
Jestliže instalace podléhá účinnému systému řízení zajišťujícímu preventivní údržbu při normálním použití, mohou se pravidelné revize nahradit odpovídajícím režimem trvalého sledování a údržby instalace a všech jejích podstatných částí, které provádí znalá osoba. O této činnosti musí být vedeny odpovídající záznamy.
Uvedené příklady lhůt jsou návodem pro případy, kdy v jednotlivých evropských zemích nejsou lhůty pravidelných revizí dosud stanoveny. V ČR jsou lhůty pravidelných revizí uvedeny v ČSN 33 1500, popř. i v dalších normách a určují se s ohledem na základní charakteristiky instalací. Na základě těchto podkladů je možno doporučit pro elektrické instalace provedené v jednotlivých objektech a prostorech podle příslušných oddílů části 7 souboru ČSN 33 2000 tyto lhůty:

 • prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701) - doporučená lhůta 3 roky;
 • prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702) - doporučená lhůta 1 rok;
 • místnosti se saunovými kamny (oddíl 703) - doporučená lhůta 3 roky;
 • staveniště a demolice (oddíl 704) - doporučená lhůta 0,5 roku;
 • zemědělská a zahradnická zařízení (oddíl 705) - doporučená lhůta 3 roky;
 • omezené vodivé prostory (oddíl 706) - doporučená lhůta 3 roky;
 • parkoviště karavanů, kempinková parkoviště (oddíl 708) - doporučená lhůta 1 rok;
 • venkovní osvětlení (oddíl 714) - doporučená lhůta 4 roky.

Provádění pravidelných revizí odběrných míst elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno. Je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět. Zejména se považuje za účelné revizi provést při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu (při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením), v některých případech i při změně uživatelů bytů, obydlí a příbytků (změně odběratelů elektřiny), tj. v případech vyžadujících uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny. Viz také zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálně platném znění.

revize csn 33 2000 6 ed2 2018 1

Vypracování zprávy o pravidelné revizi

Po dokončení pravidelné revize provozované instalace musí být k dispozici zpráva o stavu elektrické instalace. Zpráva musí obsahovat:

 • podrobnosti o těch částech instalace, která byla zkontrolována;
 • každé omezení prohlídek a zkoušek;
 • každé poškození, zhoršení, vady nebo nebezpečné okolnosti;
 • každé nedodržení požadavků souboru ČSN 33 2000, která by mohlo způsobit vzrůst nebezpečí;
 • seznam prohlídek;
 • seznam výsledků příslušných zkoušek.

Zpráva smí obsahovat doporučení oprav a vylepšení, jako je například modernizace instalace tak, aby odpovídala vhodným platným normám.
Zpráva musí obsahovat doporučení lhůt do provedení příští pravidelné revize.
Zprávy musí být zpracovány a podepsány nebo jiným způsobem ověřeny kvalifikovanou osobou nebo osobami, které jsou způsobilé k provádění revizí.
Zprávu o pravidelné revizi musí osobě, která si revizi objednala, předat osoba oprávněná k provádění revizí nebo osoba oprávněná jednat jejím jménem.
Vzorové formuláře zpráv a seznamů, které mohou být použity pro sepsání výchozí a pravidelné revize instalace, které jsou zvláště vhodné pro vnitřní instalace, jsou obsaženy v přílohách E, F a G normy ČSN 33 2000-6 ed. 2.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2020

ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

Číslo je zaměřené na identifikační systémy, trafostanice, transformátory a zabezpečovací techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.