Kontrola energií a diagnostika strojů a zařízení pro zajištění spolehlivosti provozu závodu

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Zajištění kvalitní a efektivní výroby či provozu s minimálními náklady nejen vyžaduje pravidelnou kontrolu a diagnostiku klíčových zařízení, ale také kontrolu vstupních surovin. Vstupní suroviny jsou individuální a závisí na charakteru daného výrobního provozu a výrobku samotného.

Nicméně jednou zcela společnou surovinou pro všechny provozy bez ohledu na koncový výrobek je elektrická energie. Efektivními nástroji s prokazatelnými výsledky pro provádění takovéto kontroly jsou analyzátory elektrických sítí UNIPOWER a také termokamery FLIR, které umožňují rychle a snadno nalézt příčinu vyskytujících se problémů.

Analyzátory sítí UNIPOWER – 100% řešení

Elektrická energie jako taková ovlivňuje zcela nejvýznamněji celý chod závodu a je proto nezbytné, aby byla dodávána v předepsané kvalitě. Zajištění kvality a zejména nepřerušené dodávky elektrické energie je požadováno odběratelem a je i v zájmu dodavatele ji odběrateli dodávat. A právě kvalita elektrické energie a její nepřerušenost dodávky je stěžejní pro zajištění provozu jakéhokoli koncového odběratele.
Dalšími faktory ovlivňujícími řádný chod zařízení koncového odběratele jsou i přímo na jeho straně. Jedná se zejména o použitou technologii a odolnost připojených zařízení k napájecí síti právě vůči vlivům napájecí sítě a její kvalitě.
Zajištění spolehlivosti provozu výrobního závodu je tedy součinnost při nalezení dostupných technických řešení vedoucích k maximální eliminaci neplánovaných odstávek, které mohou být způsobeny jak poruchami v napájecí síti distributora, tak i na straně vnitřní sítě nebo přímo strojích a zařízení daného závodu.
Spolehlivým nástrojem pro kontrolu kvality elektrické energie jsou analyzátory renomovaného švédského výrobce UNIPOWER. Analyzátory UNIPOWER se vyznačují velmi odolnou konstrukcí a použitou technologií, které zaručují oproti mnohým konkurenčním přístrojům dlouholetou spolehlivost i ve velmi náročných průmyslových podmínkách. Analyzátory UNIPOWER se nabízejí ve dvou kategoriích, a to jako:

 • přenosné, které jsou určeny pro dočasnou instalaci v měřeném místě
 • stacionární, které jsou určeny pro trvalé měření v měřeném místě

V případě, že je požadavek na zajištění detailního zmapování stavu napájecí sítě, je doporučeno kombinovat obě alternativy současně.
Analyzátory UNIPOWER jsou plně v souladu s požadavky normy ČSN EN 61000-4-30 a jsou dostupné v třídách přesnosti A i S.

spektra 1

Přenosné analyzátory UNIPOWER U900
Přenosný analyzátor Unilyzer U900 je ideální volbou pro případ, že v nějakém místě instalace dochází k výpadkům strojů a zařízení nebo k jejich nesprávné činnosti. Umožňuje jak krátkodobé měření, tak díky velké paměti dlouhodobá (několikaměsíční) měření. Analyzátor je vybaven vstupy pro komplexní měření 3f sítě kvality el. energie, zejména pak parametry:

 • úroveň napětí a proudů a jeho změny
 • úroveň harmonických napětí
 • úroveň harmonických výkonu (směr toku harmonických)
 • velikost odebíraného výkonu
 • flikr včetně okamžitých hodnot flikru
 • rychlé změny napětí (RCV)
 • poklesy napájecího napětí zejména na papírenském stroji a podružných rozvodnách
 • přechodné děje (transienty)

Jeho předností jsou malé rozměry, vysoký stupeň krytí, magnetický držák pro možnost přichycení ke kovovým částem rozváděčů atd. a také bezdrátová WiFi komunikace pro ovládání / stahování dat z PC nebo tabletu. Rozsah měřených hodnot je velmi široký a zahrnuje všechny průmyslové napěťové hladiny i odebírané výkony.
Měřená data lze stahovat do přenosného nebo stolního počítače. Vzhledem k plné kompatibilitě se stacionárními analyzátory UP-2210 lze provádět vyhodnocení naměřených dat v programu PQ Secure současně jak ze stacionárních, tak i přenosného analyzátoru a tak porovnávat tok energií a úrovně šíření rušení a změn napětí v rámci vlastní sítě.

spektra 2

Stacionární analyzátory UNIPOWER UP-2210
Stacionární analyzátory UP-2210 jsou určeny pro trvalou instalaci na daném místě měření. Takovým místem je zpravidla předávací místo mezi distributorem a odběratelem na hlavní rozvodně, ale také u důležitých strojů a zařízení, kde je požadavek na trvalé a nepřetržité sledování kvality el. energie. Analyzátory UP-2210 jsou vybaveny galvanicky oddělenými 4 napěťovými a 4 proudovými a jsou postaveny na spolehlivé platformě s vyloučením jakéhokoli operačního systému, který může být potenciální bezpečnostní i spolehlivostní riziko a také bez točivých částí (HDD, ventilátor atd.). To zajišťuje jejich dlouhodobou životnost a spolehlivost, kterou dokazuje jejich dlouholetý spolehlivý provoz bez nutnosti upgrade / update atd.
Hlavní předností stacionárního analyzátoru UP-2210 je, že pracuje jako tzv. černá skříňka s pamětí, která v případě potřeby podává obraz zpětně o proběhlých událostech. Analyzátory UP-2210 umožňují provádět záznam všech měřených parametrů kvality elektrické energie bez přerušení, a tak získat přehled o dění v daném měřeném místě. Interní paměť má kapacitu pro dlouhodobý záznam, ale z důvodu rychlého přehledu o stavu napájecí sítě jsou data z analyzátorů stahována průběžně v nastaveném intervalu do centrální databáze. Server (PC) pak provádí automatické stahování dat a synchronizaci analyzátorů.

spektra 3

Automatický systém PQ Secure
Naměřené hodnoty jsou automaticky zpracovávány velmi přehledným a intuitivním programem PQ Secure a vyhodnocovány dle zadaných kritérií a platných norem, jako např. ČSN EN 50160. Uživatel má možnost v rámci sítě LAN přístupu jak k naměřeným a uloženým hodnotám, tak i na on-line hodnoty měřené analyzátory.
Program umožňuje velmi snadný přístup k měřeným hodnotám a velmi intuitivní vyhodnocení jak z jednoho analyzátoru, tak také skupiny více analyzátorů pro porovnání úrovní rušení a událostí v různých měřených místech. Vzhledem ke stejné platformě a kompatibilitě přenosných i stacionárních analyzátorů UNIPOWER, je vyhodnocení ve stejném programu.
Hlavní předností systému PQ Secure je, že pracuje zcela automaticky a umožňuje automatické generování zpráv z měření za nastavené období. Tyto zprávy jsou ukládány na zvoleném uložišti nebo jsou odesílány automaticky e-mailem kompetentnímu pracovníkovi.
Navíc v případě záznamu překročení nastavených mezí pro některou sledovanou hodnotu (pokles napětí, flikr, harmonické atd.), systém může okamžitě informovat správce o této události e-mailovou nebo SMS zprávou.
Velmi snadnou obsluhu analyzátorů i programu UNIPOWER doplňuje kompletní lokalizace do českého jazyka, takže uživatel není nucen komunikovat s cizojazyčným prostředím.

Termokamery FLIR pro kontrolu elektrorozvodů

Ačkoli zdánlivě termokamery nesouvisí s kvalitou elektrické energie, jejich využití je v tomto oboru zcela namístě. Velmi často dochází k poruchám ve vlastní síti a na provozovaných zařízeních. Jako další možnost ke zvýšení spolehlivosti provozu závodu je pravidelné a systematické provádění termodiagnostiky vhodnou ruční termokamerou. Termodiagnostika je založena na pasivním bezkontaktním snímání povrchových teplot měřeného objektu za plného provozu / zatížení bez nutnosti jeho odstávky. Mezi nejčastější závady v průmyslových provozech patří právě závady na rozvodu elektrické energie a připojených strojů a zařízení. Mezi ně patří zejména:

 • špatný kontakt na přípojnicích, mezi pohyblivými částmi nn a vn zařízení
 • špatný kontakt na svorkovnicích
 • přehřívání relé, stykačů a jističů
 • přehřívání motorů (vinutí, ložiska)
 • přehřívání převodovek, ložisek, čerpadel atd.

Termodiagnostika má prokazatelné výsledky ve snížení výrobních a provozních ztrát způsobených neplánovanými odstávkami a zmetkovitostí a současně zvyšuje spolehlivost strojů a zařízení. Termodiagnostika tedy neřeší kvalitu elektrické energie, ale poskytuje cennou informaci o okamžitém stavu provozovaných strojů, zařízení a v neposlední řadě také výrobního procesu, což umožňuje zvýšit jejich spolehlivost.

spektra 4
Pro zajištění kvalitní termodiagnostiky jsou nejvhodnější ruční termokamery FLIR, jejichž nabídka je velmi rozsáhlá a uspokojí všechny požadavky na kvalitní bezkontaktní měření teplot.
Termokamery FLIR se nabízejí v širokém spektru rozlišení (80x60 až 640x480 bodů) a využívají nejmodernější technologie. Hlavní přednost je odolnost, snadné ovládání, unikátní měřící a obrazové funkce a záruka na snímač 10 let (nabízí pouze FLIR). Rozsah měřených teplot (-40 °C až +2000 °C) a vysoká citlivost (od 0,015 °C) umožňuje využití ve všech aplikacích jako jsou elektro aplikace (kontrola rozvodů, elektro zařízení a strojů, kontrola FVE panelů), strojírenství a mechanika (tepelné namáhání strojů a zařízení), výrobní procesy (kontrola teplot při výrobě a zpracování materiálu), hutnictví (kontrola teploty taveniny a licích pánví), stavebnictví (detekce tepelných mostů, vlhkostí, vzduch. netěsností) a v neposlední řadě také detekci úniku plynů (FLIR GF3xx). Takový rozsah využití nabízí pouze výrobce FLIR.

spektra 6
Termokamery FLIR ukládají termo snímky spolu s foto snímky a poskytují speciální obrazové funkce, které jsou dostupné pouze u termokamer FLIR. Jednou z nich je MSX umožňující prolnutí kontur z vestavěné videokamery do termovizního obrazu. Toto prolnutí oproti jiným obrazovým funkcím přináší zpřehlednění a zvýšení orientace v obrazu i v případě tepelně nekontrastního objektu. Termokamery FLIR T4xx a T6xx dále poskytují speciální obrazovou funkci UltraMax umožňující čtyřnásobné zvýšení rozlišení termovizního snímku (z 320x240 na 640x480, z 640x480 na 1280x960 bodů). To zvyšuje jak kvalitu snímku i přesnost měření teplot. Díky tomu lze termokamery FLIR využít i pro měření malých objektů nebo vzdálených objektů.

spektra 7
Novinkou je zcela nový typ malé kapesní termokamery FLIR C2, která svými kompaktními rozměry o velikosti mobilního telefonu (125x80x24 mm) nemá konkurenci. Je určena pro rychlou kontrolu elektrických a dalších zařízení a objektů a díky svým měřicím a zobrazovacím schopnostem včetně MSX funkce a atraktivní ceny se ve velmi krátké době stane součástí běžného vybavení každého oddělení údržby.
Termokamery umožňují bezdrátově ukládat další data (el. veličiny atd.) z měřicích přístrojů FLIR vhodných pro měření v průmyslu i stavebnictví. Lze uložit zvukovou poznámku nebo přidat vlastní popis či náčrtek pro identifikaci objektu. Bezdrátovou komunikaci lze také využít pro on-line přenos obrazu do ext. zařízení (tablet / SmartPhone nebo PC).
Uložené snímky lze vyhodnotit v termokameře nebo na PC v SW, který nabízí intuitivní a jednoduchou tvorbu zprávy z měření. Při spojení termokamery s PC lze provádět on-line vyhodnocení obrazu s možností exportu dat do Excel. U vybraných modelů FLIR T460 a FLIR T660 je navíc možné uložit radiometrický videozáznam přímo na SD kartu, což je užitečné pro záznam rychlých tepelných dějů nejen při výrobních procesech, ale kdekoli v terénu.
Termokamery FLIR s bezkonkurenční desetiletou zárukou na snímač, analyzátory elektrických sítí UNIPOWER a další diagnostické přístroje jako přenosné vysokorychlostní kamery FASTEC, přístroje pro nedestruktivní defektoskopii, profesionální poradenství, školení, záruční a pozáruční servis a bezplatné odzkoušení přístroje přímo u zákazníka, nabízí autorizovaný zástupce pro ČR a SR, společnost SpektraVision s.r.o.

spektra inz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku