Analyzátor kvality siete PQM-703

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Od samých začiatkov výroby elektrickej energie až, do 80-tych rokov minulého storočia, problém kvality siete a fenomény s ňou spojené vo východnej Európe prakticky neexistovali. Súbežne s pokrokom v technológii a elimináciou ekonomických bariér, sa začali v systéme vo veľkej miere objavovať rôzne zariadenia na spracovanie elektrickej energie.

Dnes, každé zariadenie z domácich spotrebičov, audio/video zariadenia, počítače, ako aj svietidlá, využívajú ku svojej činnosti, do určitej miery skreslený prúd. Napríklad elektrické motory sú riadené pomocou invertorov, vďaka čomu je možné ich jednoducho ovládať, ale do siete generujú prúdové rušenie. V kanceláriách, stovky tisíc fluorescenčných žiariviek vytvárajú vyššie harmonické. V nepretržitých prevádzkach, oblúkové pece, invertorové zváracie stroje, jednotky UPS, výkonné serverové sály a veľa ďalších zariadení vyrábajú rôzne nežiaduce efekty v rozvodnej sieti.

PQM 703 1

Aby sa eliminovalo riziko pre bezpečnú činnosť energetických sietí a zariadení z nich napájaných, je nevyhnutné identifikovať javy vyskytujúce sa v týchto sieťach a správne ich interpretovať. Jedine tak je možné zodpovedne pristúpiť k odstráneniu nežiaducich javov v sieti. Pre takúto diagnostiku je potrebný vhodný prístroj.
Analyzátor kvality siete PQM-703 (Obr. 1) je takým prístrojom. Tento najnovší produkt od výrobcu revíznych prístrojov Sonel S.A., je vývojovým pokračovaním populárnej rodiny analyzátorov PQM-701.
Analyzátor PQM-703 je určený širokej skupine užívateľov, ktorí potrebujú kontrolovať kvalitu elektrickej energie pomocou prenosného zariadenia, ktoré zároveň spĺňa požiadavky normy IEC 61000 pre analyzátory triedy A. Táto norma platí pre neistoty merania, meracie metódy a synchronizáciu času so štandardnými signálmi. Posledná podmienka je pri PQM-703 splnená vďaka zabudovanému GPS modulu s internou anténou. Ak je analyzátor inštalovaný v interiéri, je možné použiť dodatočnú GPS anténu s 10 m dlhým káblom. Ak je analyzátor situovaný v exteriéri, GPS signál bude dostupný bez akýchkoľvek problémov a bude využitý pre synchronizáciu vnútorných hodín.
Tento analyzátor môže byť použitý pre merania vo všetkých typoch sietí s nominálnym napätím od 110 V do 690 V a to priamo, alebo nepriamo pomocou kliešťových prevodníkov.
PQM-703 môže byť použitý v nasledovných sieťach:

 • jednofázová,
 • dvojfázová so spoločným vodičom N,
 • trojfázová zapojená do hviezdy s, alebo bez vodiča N,
 • trojfázová zapojená do trojuholníka,
 • v sieti s jednosmerným napätím.

Aj kvôli týmto vlastnostiam je PQM-703 vhodný pre sektor distribúcie a údržby rozvodov v priemyselných objektoch, ako i pre technikov, ponúkajúcich služby v oblasti kontroly kvality siete.
Dôležitou vlastnosťou tohto prístroja je jeho schopnosť pracovať v nepriaznivých poveternostných podmienkach. Analyzátor môže byť inštalovaný priamo na stĺpoch a stožiaroch elektrického vedenia pomocou špeciálnych dodávaných popruhov (Obr. 2). Ergonomický, estetický a pri tom ešte i robustný, dvojitý, plastový kryt prístroja má krytie IP65 a prevádzková teplota sa pohybuje v rozmedzí od -20 °C do +55 °C. Zabudované vyhrievanie sa zapne automaticky keď teplota vo vnútri prístroja klesne pod 0°C. Zabezpečuje tak optimálne pracovné podmienky pre elektroniku prístroja. Kompaktná veľkosť umožňuje umiestniť analyzátor aj do malého priestoru napríklad v rozvádzači. Analyzátor možno upevniť aj na DIN lištu pomocou špeciálnych príchytiek dodávaných s prístrojom.

PQM 703 2
Novým prvkom je podsvietený farebný 3.5" LCD displej s vysokým rozlíšením. Tento jednoznačne a viditeľne zobrazuje základné parametre meranej siete, napríklad napätie, prúd alebo hodnoty výkonov. Tiež je možné jednoducho skontrolovať, či je prístroj správne pripojený do siete na farebnom vektorovom diagrame, ktorý sa zobrazí na obrazovke. Užívateľ tiež dostáva informáciu o konfigurácii prístroja, hlásenia o stave prístroja a/alebo výstražné statusy.
Analyzátor PQM-703 je vybavený piatimi napäťovými zdierkami: L1, L2, L3, N a PE. Vodiče sú trvalo pripojené cez hermeticky tesné konektory. Maximálny rozsah meraných napätí štyroch meracích kanálov je ±1150 V. Prúdy sú merané pomocou meracích klieští (dostupných je 7 typov), ktoré sú pripojené do niektorého zo štyroch prúdových vstupov. K analyzátoru je možné pripojiť nasledovné meracie kliešte: flexibilné F-1, F-2, F-3 s nominálnym prúdovým rozsahom do 3000 A (líšiace sa len veľkosťou obvodu cievky) a pevné kliešte C-4 (rozsah: do 1000 A AC), C-5 (rozsah: do 1000 A AC/DC), C-6 (rozsah: do 10 A AC) a C-7 (rozsah: do 100 A AC). Keďže sa požiadavky zákazníkov výrazne líšia, uvedené kliešte sú dostupné ako voliteľné príslušenstvo, umožňujúc tak výber optimálneho riešenia.
Prístroj je vybavený internou pamäťou o veľkosti 8 GB. Dáta je možné do počítača prenášať aj prostredníctvom USB rozhrania.

Sú dostupné dva USB prenosové módy:

 • rýchly – keď je analyzátor v pohotovostnom režime (nezaznamenáva),
 • pomalší – pri súčasnom zázname dát analyzátorom. Tento režim je užitočný, keď je potrebné analyzovať už uložené dáta bez prerušenia aktuálneho zaznamenávania.

Dáta je tiež možné prenášať dvomi bezdrôtovými komunikačnými cestami. Rádiovým prenosom pomocou OR-1 prijímača, alebo zabudovaným 3G GSM modemom. Rádiový prenos (s OR-1) pracuje v otvorenom teréne na vzdialenosť do 5 m a využíva sa hlavne na nastavenie analyzátora a kontrolu aktuálne prebiehajúcich dejov v sieti. 3G GSM modem dovoľuje ovládať a prenášať dáta do ľubovoľného PC pripojeného na internet, prostredníctvom originálneho softwaru Sonel Analysis. Podmienkou je vložená SIM karta do analyzátora s nastavenou pevnou IP adresou a pokrytie územia GSM signálom.
Analyzátor kvality siete PQM-703 je technologicky pokrokový prístroj umožňujúci presné meranie (Obr. 3), záznam a analýzu parametrov v 50/60 Hz rozvodných systémoch a zaistenie kvality elektrickej energie v súlade s európskou normou EN 50160.

PQM 703 3
Analyzátor PQM-703 zaznamenáva koeficienty špičiek pre prúd a napätie s frekvenciami v rozsahu 40Hz...70Hz, činný výkon, zdanlivý výkon, deformačný výkon, jalový výkon – spolu s určením jeho charakteru (kapacitný alebo induktívny). Pre meranie výkonu môžu byť použité dve metódy: Budeanu alebo IEEE 1459. Samozrejme, parametre zahŕňajúce účinník, cos φ a tg φ sú taktiež zaznamenané. Ostatné hodnoty, ktoré môžu byť analyzované sú: stupeň preťaženia transformátora z dôsledku harmonického skreslenia (faktor K), harmonické zložky v prúde a napätí až do 50-tej harmonickej, THD koeficient pre prúd a napätie, krátkodobý a dlhodobý „flicker" faktor, hodnoty napäťovej a prúdovej nesymetrie. Taktiež sú zaznamenávané všetky udalosti zahŕňajúce napäťové poklesy, prepätia a výpadky energie aj s oscilogramom (tiež pre prúd). Po každej priemerujúcej perióde, môže prístroj zaznamenať oscilogramy pre prúd a napätie.
PQM-703 dokáže sledovať prechodné javy až do rozsahu ± 6000 V s max. vzorkovacou frekvenciou 10 MHz. Minimálna doba prechodného javu je 650 ns.
Analyzátor vykonáva aj meranie ovládacích napäťových signálov v pásme 5 ... 3000Hz (súčasť medziharmonických). Všetky uvedené možnosti umožňujú dôkladnú analýzu prebiehajúcich javov v skúmanej elektrickej sieti.
Analyzátor PQM-703 je dodávaný v súprave so všetkými potrebnými konektormi a pripojovacími káblami (Obr. 4). Súprava obsahuje krokodílove svorky, adaptér pre merania v jednofázovej sieti, adaptéry pre napäťové vstupy, magnetické adaptéry, rádiový prijímač, USB kábel pre prenos dát, prenosný kufor, súpravu na montáž zariadenia na stĺp alebo DIN lištu, software Sonel Analysis, vstavaný akumulátor a kalibračný certifikát.

PQM 703 4

Sonel Analysis, software pre analýzu

Kľúčový element rozhodujúci o využiteľnosti prístroja pri vykonávanej analýze je software Sonel Analysis. Nová verzia aplikácie Sonel Analysis 2.5 má svoj debut spolu s analyzátorom PQM-703. Vynovené grafické rozhranie, lepšie vyhovuje súčasným trendom v informatike. Aplikácia obsahuje veľmi dôležité modifikácie, ktoré sú na prvý pohľad pre užívateľa skryté, hoci výrazne uľahčujú prácu s ňou. Optimalizácia bola prevedená ohľadne ešte rýchlejšej práce s veľkými objemami dát, nové typy diagramov, vylepšená práca s GSM modemom, menšie zaťaženie pre systémové prostriedky a ešte viac konfiguračných možností. Toto všetko je len zopár vylepšení z mnoho ďalších, ktoré sú zabudované v novej verzii aplikácie Sonel Analysis.

PQM 703 5
Aplikácia umožňuje konfiguráciu jednotlivých meracích funkcií (Obr. 5), analýzu dát získaných počas záznamu a aj pozorovanie aktuálnych parametrov siete v reálnom čase. Prístroj dovoľuje, aby boli uložené štyri nastavenia v štyroch rozličných meracích miestach (bodoch). Toto ušetrí čas potrebný pre opakované nastavovanie analyzátora zakaždým, keď by bolo meracie miesto opakovane menené. Aplikácia Sonel Analysis umožňuje technikovi extrahovať štyri separátne záznamy a pracovať s nimi na PC po návrate do kancelárie.
V programe si technik môže nastaviť režim spustenia záznamu, buď ihneď po stlačení tlačidla START, alebo automaticky ak meraný parameter bude mimo nastavenej prahovej hodnoty. Tiež je možné nastaviť plán časovača záznamu, alebo nastaviť veľkosť (alokáciu) pamäte pre jednotlivé meracie body.
Bezdrôtová komunikácia dovoľuje diaľkové ovládanie analyzátora prostredníctvom OR-1 prijímača, alebo 3G GSM modemu.
Funkcia proti ukradnutiu je inovatívna ochranná možnosť. Jej aktiváciou sa v prípade krádeže prístroja vyšle krátka SMS správa s aktuálnou polohou analyzátora PQM-703 na určené číslo mobilného telefónu.

PQM 703 7
Úplne nezávisle na záznamoch a parametroch vykonaných analyzátorom, je možné v reálnom čase prezerať mnoho meraných parametrov.

On-line je možné prezerať:

 • priebehy napätia a prúdu na každej fáze (Obr. 6)
 • grafy prúdu a napätia s časmi pre rôzne fázy,
 • výsledky meraní v tvare tabuliek,
 • napäťové a prúdové posuny zobrazené vo vektorovom diagrame,
 • prúdové a napäťové harmonické až do 50-tej harmonickej,
 • činný a jalový výkon s harmonickými,
 • interharmonické.

Hlavným účelom aplikácie je stiahnutie záznamov z prístroja s ich následnou analýzou. Užívateľ má nasledovné možnosti: prezeranie meraných dát v tvare tabuliek, prezeranie udalostí s ich oscilogramami, vytváranie reportov v zhode s príslušnými nariadeniami a vytváranie rôznych typov diagramov: namerané hodnoty v čase, harmonické rušenia, prúdové a napäťové oscilogramy, CBEMA a ANSI krivky, alebo diagramy typov udalostí v porovnaní s ich trvaním.
Zobrazenie udalostí ponúka mnoho možností ako aj výsledok analýzy vybratých udalostí. Poskytuje informácie o počte udalostí počas záznamu, ich trvania, typy a ostatných kľúčových parametroch. Dôležitou inováciou je zavedenie ANSI / CBEMA diagramov (Obr. 7), pomocou ktorých je možné jednoduchým spôsobom znázorniť, ktorá z napäťových udalostí môže spôsobiť poškodenie zariadení a spotrebičov.
Aplikácia Sonel Analysis má aj rôzne voľby tlače zostáv a grafov. Napríklad ak boli počas záznamu uložené stovky udalostí, je možné vyznačiť a vytlačiť iba tie, ktoré sú z nejakého dôvodu dôležitejšie ako ostatné.

PQM 703 10

Zhrnutie

PQM-703 s jeho programovým vybavením je extrémne užitočný analyzátor kvality siete navrhnutý pre všetky sektory elektrického inžinierstva, ako v oblasti rozvodu elektrickej energie, tak i v priemyselných objektoch. Prístroj je odolný voči vplyvom prostredia a jeho jednoduchá obsluha a priateľské programové vybavenie, robí z prístroja excelentnú ponuku na trhu revíznych prístrojov.
Vysoká kvalita a spoľahlivosť prístroja je dokladovaná 36 mesačnou zárukou predĺžiteľnou až na 60 mesiacov.
Pre viac informácií ohľadom prístrojov zn. SONEL, prosím navštívte našu webovú stránku, www.meratest.sk, alebo nás kontaktujte na:

meratest clanek 

MERATEST s.r.o.
SNP 266/3, 916 01 Stará Turá
Mobil: +421 903 533 859
Tel.: +421 32/642 0909
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.meratest.sk

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku